Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026
  Telefón dielne: +421 45 6016100

  ssos.intech@gmail.com

  žiadosti o zamestnanie ssostzh.personalne@
  gmail.com

Sobota 17. 3. 2018

InTech - zriaďovateľ školy


Fotogaléria

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom priemysle

 • Naša škola získala nenávratný finančný príspevok z IROP vo výške takmer 1,3 milióna eur na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov a ďalšie vybavenie modernými technológiami. Projektom „Škola inovujúca praktické vyučovanie – atraktívna pre žiaka, potrebná pre trh práce“ tak škola nadviaže na predchádzajúce investície do vybavenia, ktoré zabezpečil jej zriaďovateľ, združenie InTech.

  „Chceme dať žiakom možnosť už v škole pracovať s najmodernejšími technológiami, s ktorými sa potom stretnú v reálnej praxi v našich firmách“, hovorí riaditeľ InTechu Marcel Pecník. „Tentokrát budú dôležité investície smerovať do zateplenia budovy, výmeny okien, rekonštrukcie vykurovania, ale aj do vybudovanie nových učební priemyselnej automatizácie a fyzikálno-chemického laboratória“ , dodáva riaditeľka školy Beata Tóthová.

 • Pripraviť žiakov na rýchlo sa meniace podmienky vo výrobnej sfére a na vznik nových profesií, ku ktorým bude v budúcnosti dochádzať, je jedným z hlavných cieľov vyučovania na Súkromnej strednej odbornej škole technickej v Žiari nad Hronom. Nastupujúca 4. priemyselná revolúcia zameraná na komplexnú digitalizáciu kladie aj na učiteľov našej školy požiadavku poskytnúť žiakom potrebné vedomosti aj v tejto oblasti a pripravovať ich na zodpovedajúcich technológiách. Na základe návrhu spoločnosti Nemak Slovakia s.r.o, sme sa rozhodli zaviesť do vyučovania už na stredoškolskej úrovni problematiku riadenia procesov v priemyselných podnikoch prostredníctvom digitálneho nástroja Plant Simulation. Ide o SW firmy Siemens na digitálne riešenie usporiadania, dizajnu, simulácie výrobných procesov, ich kontrolu a optimalizáciu. Využívaním tohto nástroja sa žiaci naučia ako správne navrhnúť výrobný (logistický) proces s ohľadom na maximálnu produktivitu, ekonomickú efektívnosť, s minimalizáciou zaťaženia životného prostredia. Päť učiteľov odborných predmetov už absolvovalo začiatkom marca školenie na ovládanie tohto produktu vo firme SOVA Digital a.s. Teraz už svoje zručnosti zdokonaľujú v každom voľnom čase v škole. Do vyučovacieho procesu bude tento produkt zaradený od septembra budúceho školského roka. Škola tak v spolupráci so spoločnosťou Nemak ponúkne svojim žiakom ďalšiu konkurenčnú výhodu v podobe prípravy na digitálnu dobu v priemysle.

 • Dňa 28.2.2018, 1.3.2018, 2.3.2018 a 9.3.2018 sa v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy technickej so sídlom v Žiari nad Hronom uskutočnila súťaž Skills Slovakia „Mladý mechatronik“. Odborná hodnotiaca porota v zložení Ing. Pavel Žabenský - /predseda/ , Mgr. Danka Váňová /člen/, Ing. Katarína Barančoková - /člen/, Mgr. Miroslav Spielmann - /člen/ dohliadala na celý priebeh súťaže určenej pre žiakov stredných odborných škôl odboru mechatronik a elektrotechnik. Súťažilo sa v štyroch skupinách zložených z nasledovných tímov :

 • Dňa 9.marca 2018 sa na Súkromnej strednej odbornej škole technickej v Žiari nad Hronom uskutočnilo školské kolo jubilejného 40. ročníka STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI. Súťaže sa zúčastnilo 19 žiakov 1. až 5.ročníka odborov elektrotechnika a mechanik mechatronik s 15 súťažnými prácami v štyroch odboroch. Práce boli naozaj veľmi zaujímavé a porota zložená, okrem vyučujúcej Ing.Ingrid Astachovej, aj z odborníkov z praxe Ing.Zdenka Šurku zastupujúceho firmu Fagor a Ing. Radoslav Palacka zastupujúceho firmu Nemak, mala ťažkú úlohu vybrať len dve najlepšie v každej kategórii, ktoré postúpia do ďalšieho kola.

 • O niečo lepší bol tohtoročný Valentín pre našich darcov krvi. Túto vzácnu tekutinu prišlo na našej škole 6. marca 2018 darovať 13 študentov. Všetci títo statoční chlapci odchádzali domov s dobrým pocitom, že urobili niečo výnimočné. Všetkým patrí srdečná vďaka a dúfame, že na jeseň sa opäť nájde veľa tých, ktorí chcú pomôcť. A tí, ktorí nechcú čakať až do novembra, majú možnosť po uplynutí troch mesiacov ísť darovať krv na Transfúznu stanicu v Banskej Bystrici, alebo aj u nás, v Žiari nad Hronom.

 • V Bánovciach nad Bebravou sa 14. februára 2018 uskutočnila celoslovenská súťaž „3D modelovanie v SOLIDWORKS“. Do súťaže sa prihlásilo 32 študentov zo Slovenska.

  SSOŠT Žiar nad Hronom reprezentovali študenti:

  Daniel Lihocký II.AT- získal skvelé 3. miesto. Blahoželáme!

  Ľubomír Maslík V.AM - získal pekné 17.miesto. Blahoželáme!

  Študentom patrí veľké poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy.

  Dosiahnuté úspechy budú určite veľkou motiváciou aj pre ďalších študentov SSOŠT Žiar nad Hronom.

 • Súťaž sa uskutočnila 30. novembra 2017. Do 11. ročníka tejto súťaže sa zapojilo 10 297 žiakov zo 478 škôl z celého Slovenska.

  Žiaci si vyberali z 5 tém – Dejiny, udalosti, umenie, Svetobežník, Mozgolamy, Góly, body, sekundy a Do you speak English?

  V kategórii EXPERT O12 pre žiakov 1. a 2. ročníka súťažilo 1540 žiakov.

  V kategórii EXPERT O34 pre žiakov 3. a 4. ročníka súťažilo 1029 žiakov.

  Výsledky žiakov SSOŠT v Žiari nad Hronom:

  Celkový počet súťažiacich: 31 Počet úspešných žiakov: 6

 • Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  dňa 19.12.2017
  zorganizovala akciu pre študentov Súkromnej strednej odbornej školy technickej.
  ROBOHRANIE: workshop pre prácu s robotmi LEGO Mindstorms Education.
  Na workshope si účastníci zostrojili vlastného robota a vyskúšali si využitie senzorov, motorov,
  mikroprocesorov na konštrukciu a riadenie autonómneho robota, schopného splniť jednoduchú zadanú úlohu.
  Naprogramovali motory a senzory tak, aby bol robot schopný splniť jednoduchú zadanú úlohu.
  Tímy pracovali v 3-členných skupinkách.
  Vyvrcholením workshopu bola súťaž navrhnutých robotov, ktorá
  bola plná napätia a zábavy. Študenti si zvolili súťažnú disciplínu Sumo, v ktorej bolo cieľom vytlačiť súpera
  z hracej plochy.
  Študenti zároveň boli pozvaní na veľkú súťaž robotov, ktorá sa uskutoční 30.1.2018.

 • V termíne od 23.11.2017 do 14.12.2017 prebiehali na našej škole kurzy finančnej gramotnosti v spolupráci s pánom Radovanom Černákom, certifikovaným lektorom projektu Finančná sloboda OVB v triedach IV. AM, IV. AP, III. A a V. AM.

  Stolová spoločenská hra zábavnou formou zlepšuje finančnú gramotnosť žiakov. Účastníci sa formou silného osobného zážitku a vlastnej skúsenosti zoznámili s problematikou dnešného finančného sveta.

 • Blížiace sa Vianoce sme si s našimi žiakmi pripomenuli aj na tradičnej Vianočnej čajovej párty, na ktorej si žiaci počas hodín angličtiny mohli v príjemnej atmosfére pozrieť pekný rozprávkový príbeh, samozrejme v anglickom origináli, a tiež posedieť pri tradičnom anglickom čiernom čaji s mliekom a chutných sušienkach. Sme radi, že aj tento rok sa k nám pridali v rámci vyučovacích hodín a cez prestávky aj žiaci, ktorí sa vo svojom odbore učia nemčinu.

 • Našej škole sa dostalo poďakovanie za záslužnú dobrovoľnícku činnosť v podobe Ďakovného listu za nezištnú koordinátorskú dobrovoľnícku činnosť vo vzdelávacej oblasti od primátora mesta Mgr.Ingrid Víglaskej. Tá skromne podotkla, že poďakovanie patrí všetkým našim študentom, ktorí sa aktívne a pravidelne zapájajú do týchto aktivít. Nezištne a vo voľnom čase pomáhajú ľuďom, ktorí to potrebujú. Bez nej by sa však naši žiaci nedostali k takejto činnosti.

  Ďakujeme.

 • Mikulášsky deň na SSOŠT sme si urobili 7.12.2017. Priniesol nám predvianočnú atmosféru tradičnými, pre toto obdobie typickými, piesňami, anjelskými krídlami, čertovskými rožkami a aj samotným Mikulášom. Aj keď naši žiaci sú už takmer dospelí, predsa sa prostredníctvom týchto tradícií radi vrátili do svojho nedávneho detstva. Tak trochu nevšedný deň v škole si vyplnili súťažami, ako napr. hod vianočnou guľou, súťaž o najdlhšiu šupku z jablka, ale aj skákanie vo vreci za čo najkratší čas. Vianočného ducha sme potom udržiavali aj zimnými rozprávkami a vôňou tradičného punču. Teraz už nám ostáva len napísať list Ježiškovi a očakávať jeho príchod.

 • Milí žiaci, v dňoch 6. až 16. novembra školského roka 2017/2018 prebiehali na našej škole voľby členov do Žiackej rady. Spolu hlasovalo 185 žiakov. Volebný lístok obsahoval 21 kandidátov, z čoho 11 sa mohli stať členmi Žiackej rady. Svojimi hlasmi ste rozhodli nasledovne:

  Za členov Žiackej rady boli zvolení títo žiaci:

  1. Natália Štefanková (II.AT)
  2. Adam Dudáš (IV.AP)
  3. Matúš Hric (III.BM)
  4. Andrej Baťo (I.AT)
  5. Veronika Hulínová (III.AM)
  6. Jerguš Ján Fajčík (I.AT)
  7. Sebastián Lauko (I.A)
  8. Adam Ilč
 • Tak ako po iné roky, aj tento rok sa konal 19. ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl
  v obore strojárstvo. Súťaž organizovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
  v spolupráci so ŠIOV sa konala 29. novembra na Strednej odbornej škole techniky a služieb v Brezne.
  Súťaž pozostávala z dvoch častí – teoretickej a praktickej. Test bol zameraný na učivo strojárskych
  predmetov. V praktickej časti žiaci vyrábali výrobok strojárskeho charakteru podľa výkresovej
  dokumentácie. Našu školu reprezentovali 4 žiaci v dvoch súťažných kategóriách.
  V kategórii B1( ručné spracovanie) našu školu reprezentovali Mário PALLER a Andrej KUČERA (obaja
  z III.A). Obaja žiaci sa umiestnili v prvej desiatke na výbornom 6. mieste - Mário PALLER a 8. mieste
  Andrej KUČERA.
  V kategórii B2( strojné spracovanie) našu školu reprezentovali Samuel ZÁVALEC a Ľubomír MASLÍK
  (obaja z V.AM). Ľubomír MASLÍK obsadil výborné 5.miesto a Samuel ZÁVALEC obsadil vynikajúce 2.
  miesto aj napriek tomu, že je úspešným juniorským reprezentantom SR v biatlone. SSOŠT aktívne
  podporuje takto nadaných študentov a snaží sa skĺbiť reprezentačné povinnosti s vyučovaním.
  Úspešné výsledky našich žiakov odzrkadľujú správnu cestu nastolenú vo výučbovom procese
  na našej škole. Reprezentujúcim žiakom blahoželáme.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026
  Telefón dielne: +421 45 6016100

  ssos.intech@gmail.com

  žiadosti o zamestnanie ssostzh.personalne@
  gmail.com

Fotogaléria