Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026
  Telefón dielne: +421 45 6016100

  ssos.intech@gmail.com

  žiadosti o zamestnanie ssostzh.personalne@
  gmail.com

Streda 23. 5. 2018

InTech - zriaďovateľ školy


Fotogaléria

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom priemysle

 • Oznam - triedy I.AT, I.BM majú dňa 21.mája 2018 riaditeľské voíľno

 • Cenu Ministerstva hospodárstva SR za „Najlepšiu spoluprácu strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou pre odvetvia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v systéme duálneho vzdelávania“ za školský rok 2016/17 získala Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom.

  Na výstave Mladý tvorca 2018 na výstavisku Agrokomplex v Nitre cenu prevzal z rúk štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Rastislava Chovanca zástupca riaditeľky školy pre praktické vyučovanie Pavel Žabenský. Cena je ocenením dlhoročnej spolupráce školy a zamestnávateľskej sféry, najmä firiem jej zriaďovateľského združenia InTech Žiar nad Hronom z.p.o. Skúsenosti získané pri spoločnej systematickej príprave žiakov pre prax už od roku 2008 využila škola spolu s firmami InTech-u aj pri zavádzaní duálneho systému vzdelávania od r. 2015, prakticky ihneď po prijatí nového Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Škola tento systém overovala ako jedna z 21 pilotných škôl v rámci národného programu Rozvoj stredného odborného vzdelávania a podieľa sa na jeho skvalitňovaní aj v rámci národného programu: „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“. V súčasnosti má škola podpísané zmluvy o duálnom vzdelávaní s 11 zamestnávateľmi a v duálnom systéme študuje viac ako 100 žiakov.

 • Do súťaže, ktorú v SR organizuje nezisková organizácia Talentída, sa na Slovensku v školskom roku 2017/2018 zapojilo 65 580 žiakov.

  V kategórii Kadet 012: 2 920 súťažiacich

  V kategórii Junior 034: 1 886 súťažiacich

  Počet súťažiacich z našej SSOŠT: 33, z toho úspešní riešitelia: 8

  Kadet 012: 19 žiakov, z toho úspešní riešitelia: 4

  Junior 034: 14 žiakov, z toho úspešní riešitelia: 4

  Úspešní riešitelia:

  1. Dominik Masár – II. AT - 16. – 17. miesto v kategórii Kadet 012 v SR z 2 920 súťažiacich a za najviac získaných bodov v rámci našej školy sa stal aj školským šampiónom

 • Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom

  ponúka od septembra 2018

  denné nadstavbové štúdium

  v odboroch:

  • 2414L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
  • 2414L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov

  Dĺžka štúdia: 2 roky

  Ukončenie vzdelania: maturitnou skúškou (SJL, cudzí jazyk a odborné predmety)

  Podmienky prijatia:

  • ukončené 3-ročné stredné odborné vzdelanie v strojárskom odbore (vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list)
  • zdra
 • Dňa 18.4.2018 sme sa zúčastnili exkurzie v Taktickom krídle na letisku Sliač. Pri príchode sa nás ujal nadrotmajster Patassy, ktorý nám v zasadačke formou prezentácie porozprával o letectve na Slovensku.

  Po skončení jeho prednášky sme sa presunuli k „operenej letke“ – biologickej ochrane letiska Sliač. Vojak, ktorý sa staral o dravce nám vysvetlil prečo sú tieto krásne tvory také potrebné a dôležité pre letecké základne a zabezpečenie bezpečnosti leteckej prevádzky.

  Po dravcoch sme sa premiestnili k psovodom. Kynológia bola pre nás viac zaujímavejšia ako vtáky, pretože tam sme naživo videli ako sa psy cvičia a dané ukážky toho boli dôkazom - všetci sme boli ohromení výcvikom a umením psov.

 • Správna rada Nadácie ZSNP a Slovalco už 15-ty krát oceňovala talentovaných žiakov ZŠ a SŠ zo Žiaru nad Hronom, ktorí v uplynulom školskom roku dosiahnutými výsledkami úspešne reprezentovali nielen svoju školu, ale aj mesto Žiar nad Hronom, Ceny boli udelené v technickej, humanitnej, prírodovednej a kultúrnej oblasti. V technickej oblasti boli ocenení aj traja naši žiaci.

  Tomáš Novodomec - žiak odboru elektrotechnika - za 3. miesto v krajskom kole súťaže SOČ v odbore Elektrotechnika a hardware s prácou Stereo zosilňovač - nízkofrekvenčný tranzistorový zosilňovač s korekčným predzosilňovačom pre lepšiu kvalitu zvuku.

 • Zistenie predbežného záujmu
  o externé štúdium

  na Súkromnej strednej odbornej škole technickej v Žiari nad Hronom

  od septembra 2018.

  - skrátené štúdium, nadstavbové štúdium, pomaturitné štúdium -

  Skrátené štúdium

  Odbor: Operátor strojárskej výroby

  2 ročné štúdium ukončené záverečnou skúškou a výučným listom

  • Určené pre uchádzačov s ukončeným stredným odborným vzdelaním v inom odbore
  • Študujú sa len odborné predmety

  Nadstavbové štúdium

  Odbor: strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

 • 6.apríla 2018 sa v Lučenci uskutočnilo krajské kolo jubilejného 40. ročníka STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI. Z našej školy zo školského kola do súťaže postúpilo 8 žiakov so 7 prácami. Naši žiaci boli veľmi úspešní:

  V odbore Elektrotechnika, hardware, mechatronika

  1.miesto - Martin Mečiar zo IV.AP odboru elektrotechnik s prácou "Stavba vlastného dronu" - postupuje do celoštátneho kola.

  3.miesto - Filip Horváth zo IV.AP odboru elektrotechnik s prácou "6-osové robotické rameno".

  V odbore Informatika

 • Začiatkom školského roka 2017/18 sme so spolužiakom dostali nápad na vytvorenie kompaktnej hernej konzoly, ktorá by nemusela byť pripojená ku žiadnemu ďalšiemu externému zariadeniu a nachádzala by sa v jednotnom tele podobnom notebooku. Na práci sme začali pracovať zhruba v októbri 2017. Realizácia našej práce nebola jednoduchá, finančne ani konštrukčne, no keďže sme boli dvaja v skupine, prácu sme úspešne dokončili. S našim projektom sme sa zúčastnili na školskom kole SOČ, kde sme sa umiestnili na 1. mieste a postúpili sme na krajské kolo SOČ. Na krajskom kole sme sa umiestnili na 3. mieste v odbore Informatika. Na krajskom kole sa tiež umiestnili ďalšie dve práce z našej triedy - robotické rameno, projekt Filipa Horvátha a vlastnoručne vyrobený dron Martina Mečiara v odbore Elektrotechnika, hardware, mechatronika. Zúčastnil sa aj Jakub Paško s e-learningovým výukovým webom vytvoreným pomocou Moodle. Realizácia nášho projektu nám rozšírila naše vedomosti a zručnosti a umiestnenie na školskom a krajskom kole nám zabezpečil úspešnú praktickú časť maturitnej skúšky. Hlásime sa aj na štúdium na vysoke školy a náš úspech na SOČ je výhodou pri prijímacích skúškach.

 • Dnešná dobrovoľnícka aktivita sa aj napriek nepriaznivému počasiu vydarila. Záhradný domček v Doméne je pripravený na sezónu. Ďakujeme Veronika Hulinová, Daniel Repiský, Filip Sklenka, Samuel Považan, Richard Antal a Mário Paller

 • Dňa 28. marca 2018 vybraní žiaci III.-V. ročníka Súkromnej strednej odbornej školy
  technickej absolvovali odbornú exkurziu vo firme Grand Power v Slovenskej Ľupči,
  zameranej na:

  • CNC programovanie,
  • CNC výrobu,
  • 3D modelovanie,
  • montáž,
  • programové vybavenie.

  Ďakujeme majiteľovi Jaroslavovi Kuracinovi a pracovníkom firmy, že si našli čas na
  prezentovanie ich firmy a za skvelé ukážky CNC programovania, 3D modelovania a ich
  využitia v praxi.

 • Odbor Technické lýceum, ktorý otvára SSOŠT v Žiari nad Hronom pripravuje študentov na špičkové technické univerzity.

  Absolvent získa kvalitné základy technického vzdelania, má možnosť pracovať s modernými technológiami, programovať rôzne technologické zariadenia. Okrem základov technického myslenia a technických zručností zvládne programovací jazyk C++, grafické CAD/CAM systémy, základy programovania priemyselných počítačov a mnoho ďalších technológií. Od septembra 2018 budú mať možnosť žiaci pracovať aj so špičkovým SW firmy Siemens.

 • Dňa 13.3.2018 sa v Trnave na Materiálovotechnologickej fakulte, Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky konal 6. ročník celoslovenskej súťaže Skills Slovakia Mladý Mechatronik. Organizátormi akcie boli Štátny inštitút odborného vzdelávania – odbor podpory smerovania mládeže, FESTO spol.s.r.o. Bratislava a Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity.

  Cieľom aktivity je zapojiť mladých talentovaných stredoškolákov Slovenskej republiky do Projektu zručností mladých ľudí v systéme odborného vzdelávania v oblasti automatizácie. Odborná hodnotiaca komisia bola v zložení : Ing. Milan Daňo (Festo Didaktika SK), Ing. Martin Neštický, PhD. (MTF STU Trnava), Ing. Roman Ružarovský, PhD. (MTF STU Trnava). Súťaž sprevádzali sprievodné podujatia : prehliadka odborných laboratórií, ukážky funkcie komponentov stavebníc a informačný seminár o možnostiach štúdia na MTF STU Trnava.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026
  Telefón dielne: +421 45 6016100

  ssos.intech@gmail.com

  žiadosti o zamestnanie ssostzh.personalne@
  gmail.com

Fotogaléria