Technické lýceum

Názov odboru: 3918 M Technické lýceum   4-ročné štúdium ukončené maturitnou skúškou

 - v školskom roku 2019 / 2020 plánujeme prijať do prvého ročníka pre odbor technické lýceum 17 žiakov.

        Charakteristika odboru:

          Vzdelávací program spája všeobecné vzdelávanie a široko profilujúce odborné vzdelávanie a vytvára tak predpoklady pre celoživotné vzdelávanie a sebarealizáciu absolventov v technickej oblasti.

            Absolventi sú pripravení na štúdium na vysokých školách technického smeru, predovšetkým zameraných na zvolenú oblasť štúdia – strojárstvo alebo elektrotechniku.

           Sú schopní vykonávať práce technicko-hospodárskych pracovníkov v priemyselných odvetviach národného hospodárstva, v súkromnom i štátnom sektore.

            Počas štúdia získajú všeobecné a odborné vedomosti a zručnosti a kvalifikáciu na výkon náročnejších pracovných činností v oblasti strojárstva, elektrotechniky, polytechniky, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  a tvorby a ochrany životného prostredia.

        V prípade nástupu do praxe je absolvent pripravený realizovať konkrétne pracovné činnosti v oblasti strojárstva alebo elektrotechniky. Uplatní sa na všetkých pracoviskách, na ktorých sa vyžaduje práca s informačno-komunikačnými technológiami, riešeniami jednoduchších programátorských úloh, využívaním CAD/CAM systémov, dodržiavanie pravidiel štandardizácie a normalizácie, znalosť cudzích jazykov, znalosť základných poznatkov z ekonomiky riadenia, pracovného práva a manažmentu. 

   Technológie využívané vo vyučovaní:

 • SW Solid Works, Solid Works Electrical, Solid CAM - pre kreslenie konštrukčnej strojárskej a elektrotechnickej dokumentácie
 • SW Edge CAM, Sinumerik 840D a Intys program pre programovanie CNC
 • SW Autodesk, Inventor CAM, Inventor HSM
 • pneumatické prvky FESTO so SW Festo FluidSim pre návrh a simuláciu elektropnuematických riadiacich systémov
 • RC systém na simulovanie elektrických obvodov
 • Multimediálny merací systém UNITRAIN pre výučbu elektrotechniky, elektroniky, elektrických strojov, regulačnej techniky
 • výukový programovateľný Lego Education
 • programovacie jazyky Lazarus, C++,... a iné

   UČEBNÝ PLÁN

Názov ŠkVP

Príprava na technickú univerzitu

Kód a názov ŠVP

39 Špeciálne technické odbory

Kód a názov študijného odboru

3918 M technické lýceum

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

súkromná

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín

 

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecno-vzdelávacie predmety   

21

20

18

17

76

Jazyk a komunikácia

8

8

10

12

38

Slovenský jazyk a literatúra                   

3

3

3

4

13

Prvý cudzí jazyk a) l)

3

3

3

4

13

Ďalší cudzí jazyk j) l)

2

2

2

2

8

Odborný cudzí jazyk  j) l)

 

 

2

2

4

Konverzácia v cudzom jazyku j) l)

 

 

2

2

4

Človek a hodnoty

1

1

   

2

Etická výchova / náboženská výchova  b)

1

1

 

 

2

Človek a spoločnosť

2

2

1

 

5

Dejepis b)

1

1

 

 

2

Občianska náuka  b)

1

1

1

 

3

Človek a príroda

4

3

1

 

8

Fyzika c) l)

2

2

 1

 

5

Chémia c) l)

2

 

 

3

Matematika a práca s informáciami

4

4

4

3

15

Matematika  d) l)

4

4

3

2

13

Cvičenia z matematiky  j) l)

 

 

1

1

2

Technická matematika  j) l)

 

 

1

1

2

Zdravie a pohyb

2

2

2

2

8

Telesná a športová výchova  e)

2

2

2

2

8

 Odborné vzdelávanie

12

13

15

17

57

Teoretické vzdelanie

7

4

8

12

31

Základy techniky

1

2

 

 

3

Základy elektrotechniky

3

 

 

 

3

Technická mechanika

3

2

 

 

5

Aplikovaná matematika

 

 

2

 2

4

Ekonomika

 

 

 

2

2

Programovanie  j)

 

 

 

2

2

BLOK STROJ: i)

         

Strojníctvo

 

 

4

4

8

Priemyselné inžinierstvo

   

2

2

4

BLOK ELEKTRO: i)

         

Elektrotechnika

 

 

3

3

6

Automatizačná technika

 

 

3

3

6

Praktická príprava

5

9

7

5

26

Grafické systémy f)

2

2

 

 

4

CAD systémy f)

 

 

2

 

2

Aplikovaná informatika d) f)

2

2

 

 

4

Programovanie a algoritmy f)

 

2

2

 

4

Prax f)

1

1

   

2

Elektrotechnické merania

 

2

   

2

BLOK STROJ: i)

         

CNC technika f)

 

 

2

3

5

Prax v odbore f)

   

1

2

3

BLOK ELEKTRO: i)

         

Elektrické merania f)

 

 

2

3

5

Prax v odbore f)

   

1

2

3

 

33

33

33

34

133

 

  Účelové kurzy a praxe

 

 

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia  g)

2x6 hodín

2x6 hodín

3x7 hodín

 

45 hodín

 

Telovýchovno-výcvikový kurz  g)

5x7 hodín

5x7 hodín

 

 

70 hodín

 

Súvislá odborná prax  m)

 

10x7 hodín

10x7 hodín

 

140 hodín

                       
                           

Prehľad využitia týždňov:

Činnosť

1.ročník

2.ročník

3.ročník

4.ročník

Vyučovanie podľa rozpisu

33

33

33

30

Maturitná skúška  h)

-

-

-

2

Súvislá odborná prax

-

2

2

-

Časová rezerva (účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.) k)

7

5

3

4

Telovýchovno-výcvikový kurz

-

-

2

-

SPOLU TÝŽDŇOV

40

40

40

36

 

 

 

Poznámky :

 1. Vyučuje sa jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký. Výučba Prvého cudzieho jazyka sa v študijných odboroch realizuje s dotáciou minimálne 3 hodiny týždenne v každom ročníku.
 2. Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov. Predmety nie sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“. Predmety občianska náuka a dejepis sú klasifikované. 
 3. Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ sú predmety fyzika a chémia, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v odbore.
 4. Súčasťou vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ sú predmety matematika a informatika, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore. Predmet informatika sa nevyučuje nakoľko má zavedený odborný predmet aplikovaná informatika. 
 5. Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná výchova. Predmet telesná výchova možno vyučovať aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov.  
 6. Praktická príprava sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy. Vytvárané sú podmienky pre osvojovanie požadovaných praktických zručností a činností formou cvičení (v laboratóriách, dielňach, odborných učebniach a pod.) a praxe. Na cvičeniach a praxi sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov. Počet žiakov na jedného učiteľa sa riadi platnou legislatívou.
 7. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových aktivít v prírode. Kurz na ochranu života a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy. Organizuje sa v treťom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín. Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Uskutočňujú sa v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz. Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa 1. ročníku štúdia (so zameraním na zimné športy) a v 2. ročníku štúdia (so zameraním na letné športy).  
 8. Maturitná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy.
 9. Žiaci si na konci 2.ročníka volia jeden z blokov - strojárstvo alebo elektrotechnika. Škola si vyhradzuje právo pri nenaplnení niektorého bloku, otvoriť len jeden blok pre daný školský rok.
 10. Žiak si v 3. a 4.ročníku povinne volí z predmetov Odborný cudzí jazyk, Konverzácia v cudzom jazyku - povinne jeden z nich, Cvičenia z matematiky a Technická matematika povinne jeden z nich.
 11. Súčasťou ŠkVP sú počas školského roka aj aktivity zamerané na orientáciu sa žiakov na trhu práce, kariérneho poradenstva ako napr. Deň kariéry, zoznámenie žiakov s inovatívnymi prvkami a novými technológiami v oblasti strojárstva, elektrotechniky a informatiky ako napr. Deň techniky.
 12. Disponibilné hodiny sú v ŠkVP využité na posilnenie predmetov Slovenský jazyk a literatúra, Prvý cudzí jazyk, Ďalší cudzí jazyk, Odborný cudzí jazyk, Konverzácia v cudzom jazyku, , Fyzika, Chémia, Matematika, Cvičenia z matematiky, Technická matematika a Aplikovaná matematika.
 13. Súvislá odborná prax sa vyučuje v 2. a 3.ročníku v rozsahu 70 hodín v 2.ročníku a 70 hodín v 3.ročníku. Súvislá odborná prax je v 2.ročníku súčasťou predmetu Prax a v 3.ročníku súčasťou predmetu Prax v odbore.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria