SIMATIC

Simatic

Názov projektu:

Rozvoj zručností žiakov v oblasti programovania regulátorov

Termín realizácie:  September 2010 – jún 2011

Financovanie: Grant Nadácie ZSNP a Slovalco a vlastné zdroje

Ciele projektu :

Aktivity projektu:

Špecifický cieľ 1.1 :

Vytvoriť materiálno – technické podmienky na zavedenie priemyselnej informatiky do výučby žiakov SSOŠT

 1. Aktivity zamerané na vytvorenie špeciálneho laboratória pre výučbu  programovania logického automatu Simatic STEP7

 

Špecifický cieľ 1.2 :   

Pripraviť učiteľov odborných predmetov na vyučovanie odborných predmetov v oblasti priemyselnej informatiky

 1. Aktivity zamerané na podporu technických kompetencií učiteľov odborných predmetov

 

Špecifický cieľ 1.3 :

Inovovať pedagogickú dokumentáciu študijných odborov Mechanik mechatronik a Elektrotechnika tak, aby žiaci získali odborné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti priemyselnej informatiky

 1. Aktivity zamerané na inovovanie školského vzdelávacieho programu tak, aby vzdelávací program žiakov lepšie pripravil pre trh práce s rozšírením praktických zručností v oblasti priemyselnej informatiky

 

Špecifický cieľ 1.4 :

Vytvoriť učebné texty, pracovné zošity a iné učebné zdroje na vyučovanie nového predmetu z oblasti priemyselnej informatiky

 1. Aktivity zamerané na spracovanie učebných materiálov pre žiakov z oblasti priemyselnej informatiky

 

Špecifický cieľ 1.5 :

Overiť nový predmet z oblasti priemyselnej informatiky vo vyučovaní v 4. ročníku odborov  Mechanik mechatronik a Elektrotechnika

 1. Aktivity zamerané na overenie inovovanej pedagogickej dokumentácie vo vyučovacom procese v 4.ročníku odborov Mechanik mechatronik a Elektrotechnika

 

Špecifický cieľ 2.1 Ukázať žiakom ZŠ  prepojenosť vyučovania na našej škole s praxou

 

 1.  Aktivity zamerané na prezentovanie nových metód a foriem práce využívaných školou v masmédiách

Špecifický cieľ 2.2. Ukázať žiakom ZŠ, že aj technické odbory môžu byť zaujímavé

 1. Aktivity zamerané na zrealizovanie otvore-nej hodiny a prezentovanie vyučovania v odbornej učebni pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl a ich rodičov

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria