Profil verejného obstarávateľa


Verejný obstarávateľ : Súkromná stredná odborná škola technická

Sídlo: Dr. Janského 10, 965 01 Žiar nad Hronom

Štatutárny zástupca: RNDr. Beáta Tóthová, riaditeľka školy

Telefón : 45 673 3394, 0918 909 901

Mail: ssos.intech@gmail.com

 

Kontaktná osoba : Ing. Helena Šandorová

Telefón : 45 673 3394

Mail: ssost.vo@gmail.com

IČO : 45022631

DIČ : 2022672102

Banka : ČSOB  4006752412/7500

VO musí zverejniť:

 • § 9 ods. 9 zákazku kde je predpokladaná hodnota (PH) nad 1000 € min. 3 pracovné dni (PD) pred jej zadaním
 • § 41 ods. 1 najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky, označenej ako "Kritériá" je verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky
 • § 44 ods. 2 - verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile
 • § 21 ods. 2 - správu o každej zákazke - zverejniť do 10 PD od uzatvorenia zmluvy
 • § 49a - SP, zmluvy, dodatky, dokumenty ktoré preukazujú dodanie zákazky, sumu uhradeného plnenia zo zmluvy , zoznam subdodávateľov, ponuky uchádzačov a pod.
 • § 67 ods. 6 - zverejnenie analýzy k použitej koncesii
 • Po zriadení Elektronického úložiska na UVO - profil VO

Profil verejného obstarávania


 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria