Názov odboru: 2262 K hutník operátor 

 - v školskom roku 2019 / 2020 plánujeme prijať do prvého ročníka pre odbor hutník operátor 12 žiakov

 

Žiaci odboru sa vzdelávajú v duálnom systéme

2262 K hutník operátor

Dĺžka štúdia                                        4 roky

Spôsob ukončenia štúdia                 Maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní     Vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania           Úplné  stredné odborné vzdelanie

Profil absolventa:

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa na rôznych postoch hutníckej výroby, kde sa používajú agregáty, stroje, zariadenia a mechanizmy a kde je potrebné úplné stredné odborné vzdelanie.

Absolvent je schopný pracovať na konvenčných strojoch hutníckej výroby, pozná základné princípy nekonvenčných technológií a dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky. Dobre sa orientuje v technologických postupoch výroby materiálov. Svojim tvorivým prístupom podporuje marketingové podnikateľské aktivity, ktorých konečným cieľom je spokojnosť zákazníka.

Absolvent je pripravený tak, aby sa mohol uplatniť pri obsluhe konvenčných výrobných zariadení s rôznym stupňom automatizácie, ale aj pri obsluhe CNC zariadení a strojov. Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností umožňuje absolventom ďalej sa vzdelávať vo svojom a príbuznom odbore, zaujímať sa o vývoj v odbore štúdiom odbornej literatúry a odborných článkov v periodickej tlači, či v elektronickej forme. Získané vzdelanie umožňuje absolventom používať racionálne metódy techník a vedomostí.

Po ukončení prípravy v študijnom odbore a po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky v danom odbore je pripravený na výkon práce v hutníckej zlievarenskej a strojárskej výrobe na strojoch a zariadeniach danej výroby.

Absolventi sú pripravení uplatniť sa pri výrobe, obsluhe, ale aj údržbe agregátov, strojných zariadení a mechanizačných prostriedkov v technológii hutníckych procesov, zabezpečovať na výrobných zariadeniach produkciu s ohľadom na ekonomiku a ekológiu výroby v rozsahu príslušného odboru.

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria