Technické lýceum predstavuje výberovú triedu všeobecnovzdelávacieho typu s rozšíreným vyučovaním technických predmetov a zameraním na prípravu na štúdium na vysokých školách technického zamerania. Počas štúdia si žiaci overujú svoje teoretické znalosti a posilňujú praktické zručnosti u zamestnávateľov v regióne. Absolventi ukončia štvorročné štúdium maturitnou skúškou.

  XXXX  
     

Odbor Technické lýceum je alternatíva k bežným gymnáziám. V porovnaní s gymnazistami budú absolventi tohto odboru veľmi dobre pripravení nielen zo všeobecných predmetov, ale aj z konkrétneho technického odboru. Možnosťou je výber ľubovoľných technických blokov vo výučbe, ale aj výber voliteľných predmetov.

     
  Odbor je určený predovšetkým pre žiakov základných škôl s vynikajúcimi študijnými výsledkami, so záujmom o techniku a matematiku a pre žiakov, ktorí uvažujú po maturite študovať na vysokých školách. Preto sa popri všeobecnovzdelávacích predmetoch na lýceu vyučujú aj odborné technické predmety, ktoré na gymnáziách nie sú poskytované.
   

X

 

 
 • maturitný odbor, ktorý je alternatívou bežného gymnázia
 • pripraví študentov na štúdium na vysokej škole technického zamerania
 • všeobecné vzdelanie v kombinácii s odbornými technickými predmetmi, ktoré gymnázia neponúkajú
 • bezplatné štúdium
 • motivačné štipendium aj počas štúdia na vysokej škole
 • možnosť študovať to, čo žiaka baví prostredníctvom výberu predmetov
 • jediná škola svojho druhu v regióne
 • spolupráca s vysokými školami na vzdelávaní žiakov
 • možnosť zamestnať sa ihneď po maturite
   

X

X

 

 

Termín na podanie prihlášok je do 10. apríla 2016. Do tohto termínu si zároveň môžete premyslieť už podané prihlášky na iné školy a vybrať si odbor Technické lýceum.

 

Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie prijímacích skúšok z matematiky a slovenského jazyka. Modelové otázky nájdete na našom FacebookuInstagrame.   

     

 

Ďalšie informácie nájdete tu.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026
  Telefón dielne: +421 45 6016100

  ssos.intech@gmail.com

  žiadosti o zamestnanie ssostzh.personalne@
  gmail.com

Fotogaléria