Praktické vyučovanie

Iba vedomosti, ktoré vieme využiť na reálnu  praktickú činnosť sú vedomosti použiteľné pre  uplatnenie sa v zamestnaní.  Kombinácia teoretického a  praktického vyučovania  a ich vzájomná previazanosť zabezpečuje takéto vedomosti a zručnosti.

Na praktickom vyučovaní žiaci pri využití  získaných teoretických vedomostí  zhotovujú výrobky priamo na výrobných zariadeniach a strojoch  a overujú teoretické princípy  praktickou činnosťou.

Praktické vyučovanie tvorí:

Odborný výcvik v trojročnom učebnom odbore – operátor strojárskej výroby

Odborná prax v študijných odboroch a v nadstavbových  študijných odboroch

 

Odborným  výcvikom a odbornou praxou vo firmách žiaci získajú:

 • Skúsenosti  s podmienkami vo výrobnom prostredí 
 • Možnosť pracovať  priamo vo výrobnom procese, na moderných strojoch a zariadeniach
 • Zručnosti pri obsluhe strojov  a výrobných zariadení pod vedením skúsených pracovníkov firiem
 • Odmeny za vykonané produktívne práce

 

Odborný výcvik:  žiaci striedavo absolvujú týždeň teoretického vyučovania  a týždeň odborného výcviku . Prvé dva ročníky odborný výcvik vykonávajú žiaci vo vlastných dielňach  školy, v treťom ročníku sú umiestnení na odborný výcvik priamo do výrobných prevádzok  firiem.

Škola zabezpečuje vykonávanie odborného výcviku vo firmách  združenia InTech:

Remeslo Strojal, s.r.o,  SAPA Profily, a.s., Nemak Slovakia, s.r.o, Tubapack, a.s., ZSNP a.s., závod Naradex, Slovalco, a.s., ale aj v ďalších firmách, napríklad: Fagor Ederlan,  Adakar, s.r.o,  ELROZ,  EBON, 3N-Trading, ELBA, a.s. Kremnica

 

   

Žiaci vykonávajúci odborný výcvik vo firmách združenia InTech môžu  získať predbežnú   zmluvu  o budúcom zamestnaní, s možnosťou príspevku na štúdium .

Spolu s firmami In Tech pripravujeme podmienky pre  získanie  osvedčení na  prácu so zdvíhacími zariadeniami, vysokozdvižným  vozíkom,  zváračského  preukazu. 

 

Zručnosti získané na praktickom vyučovaní preukážu žiaci na záverečnej skúške,   kde  samostatne vyrobia  stredne zložitú strojovú súčiastku podľa zadanej výkresovej dokumentácie.

 

Odborná prax

Je dôležitou súčasťou vyučovania aj v študijných odboroch. Vykonáva sa v odborných laboratóriách a učebniach školy a má za cieľ využitie a overenie teoretických vedomostí na riešenie reálnych technických úloh a problémov.  

Žiaci 2. a 3. ročníka počas školského roku absolvujú súvislú odbornú prax v trvaní dvoch týždňov aj vo výrobných firmách. 

K praktickému vyučovaniu patria aj odborné predmety: elektrické merania, technické merania, kde žiaci prakticky vykonávajú meranie elektrických veličín, meranie a kontrola rozmerov a určovanie presnosti  strojových súčiastok.

Žiaci nadstavbového štúdia vykonávajú rovnako súvislú odbornú prax v trvaní dvoch týždňov počas školského roka.

Praktické zručnosti preukážu žiaci na praktických maturitných skúškach, pri ktorých prezentujú a obhajujú reálne vyrobené zariadenie alebo konštrukčné riešenie technického problému. 

 

Najlepší študenti prezentujú  svoje práce na rôznych súťažiach ako napríklad súťaže „Zenit“, „Stredoškolská  odborná činnosť“ .

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria