• Prijímacie konanie

     • Harmonogram prijímacieho konania na SSOŠT

     • Prihlasovanie na vzdelávanie

      Postup prihlasovania a prijímania žiakov na  duálne a neduálne vzdelávanie realizované SSOŠT v Žiari nad Hronom a spolupracujúcimi firmami – prijímanie žiakov do 1.ročníka-  šk. rok  2024/2025

      Prijímanie žiaka na štúdium v duálnom systéme vzdelávania a v neduálnom, školskom systéme vzdelávania a dôležité termíny

      Duálny systém vzdelávania a neduálny, školský systém vzdelávania

      V všetkých ponúkaných odboroch:

      - Mechanik mechatronik,

      - Mechanik nastavovač,

      - Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení,

      - Operátor strojárskej výroby,

      - Elektrotechnika

      - Technické lýceum si žiak môže vybrať, či chce študovať:

      1. v školskom systéme vzdelávania (je len žiakom školy), alebo

      2. v duálnom systéme vzdelávania (je žiakom školy i vybranej firmy).

      Odbory Technické lýceum (zameraný na oblasti strojníctva a elektrotechniky) a odbor Elektrotechnika (zameraný na oblasť Priemyselnej informatiky a robotiky) sú s možnosťou pokračovať v štúdiu na vysokej škole technického zamerania.

      Ak si žiak vyberie duálny systém vzdelávania (DSV) uzavrie zákonný zástupca žiaka s vybranou firmou učebnú zmluvu. Žiak má množstvo benefitov a istotu pracovného miesta po ukončení štúdia. Učebná zmluva žiaka nezaväzuje zostať po ukončení štúdia pracovať vo firme.

      Postup prihlasovania do systému vzdelávania  je popísaný v tejto tabuľke.

      Učebné miesta v systéme duálneho vzdelávania

      Učebné miesta v systéme duálneho vzdelávania sú zverejnené   na www stránkach firiem a na stránke  školy www.ssost.sk pre konkrétne odbory.

      Do 30.11.2023

      Podľa novely zákona škola zverejnila podmienky prijatia, formu  prijímacích skúšok a kritériá prijímania na všetky odbory na svojej webovej stránke.

      Do 20.03.2024

      Zákonný zástupca žiaka  podáva prihlášku riaditeľovi SŠ na štúdium na SSOŠT a spolu s ňou aj  „Prihlášku na duálne vzdelávanie“  - osobitné tlačivo, ak si vyberie odbor v duálnom vzdelávaní.

      V dokumente „Prihláška na duálne vzdelávanie“ (viď príloha) si k zvolenému odboru vyberie 1 max. 2 firmy, ktoré tento odbor ponúkajú. Prvá firma sa bude považovať za prioritnú pre žiaka.

      Ak bude mať žiak záujem o podanie si prihlášky na dva odbory na SSOŠT, uvedie do prihlášky na SŠ tú istú školu dvakrát s príslušným názvom študijného odboru, v takom prípade stačí vyplniť „Prihlášku na duálne vzdelávanie“  len raz.

      Ihneď po doručení prihlášok

      Riaditeľ SŠ odošle prihlášky do duálneho vzdelávania a kópie prihlášok na SSOŠT vybraným firmám.

      Od 31.5.2024 priebežne do 31.8.2024

      Firmy vyzvú žiakov a ich zákonných zástupcov  na uzatvorenie učebnej zmluvy

      Prijímacie skúšky

      1. termín:

      2.-3.5.2024

      2. termín:

      6.-7.5.2024
      Prijímacie skúšky na SŠ.

      17.05.2024

      Riaditeľ školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam prijatých/neprijatých uchádzačov podľa výsledkov prijímacích skúšok.
      Do 22.05.2024 Žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne potvrdí strednej škole nástup/nenástup na vzdelávanie.

      Do 07.06.2024

      SSOŠT určí ďalší termín prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov

      Ďalší termín prijímacích skúšok:  18. -19.06.2024

      Prijímacie skúšky na SŠ.
      21.6.2024 Riaditeľ školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam prijatých/neprijatých uchádzačov podľa výsledkov prijímacích skúšok.
      Do 26.6.2024 Žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne potvrdí strednej škole nástup/ nenástup na vzdelávanie.

      Podmienkou prijatia do DSV je, že žiak úspešne vykoná prijímacie skúšky (PS) na SSOŠT a zároveň si ho vybrala niektorá firma. Ak bol žiak na PS úspešný a v poradí sa umiestnil nad čiarou, ale nevybrala si ho žiadna firma, bude študovať v školskom systéme vzdelávania (nebude mať uzatvorenú učebnú zmluvu s firmou).

       

      Podnikové štipendium žiaka v duálnom systéme –
      žiak s učebnou zmluvou

      (uvedené sú základné mesačné výšky štipendia)

       

      3 – ročný učebný odbor:

      4 – ročné študijné  odbory:

      Operátor stroj.výroby

      Mechatronik MM,Programátor POaZSaZ a Nastavovač MN

      • 1.ročník ...........     40 €

      •  1.ročník ...........   40 €

      • 2.ročník ...........     60 €

      •  2.ročník ...........   60 €

      • 3.ročník ...........     80 €

      •  3.ročník ...........   80 €

       

      •  4.ročník ...........  100 €

      V odbore Operátor strojárskej výroby,

      Žiak každého odboru vo firme dostáva

      navyše štátne motivačné štipendium

      okrem štipendia odmeny za produktívne

      až do výšky 63,76€/1mesiac

      Práce, príspevok na stravu, oblečenie.

      v závislosti na výsledkoch žiaka.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      4 – ročné študijné  odbory:

      Elektrotechnika ELE a Technické lýceum TL

      •  1.ročník ...........   30 €

      •  2.ročník ...........   50 €

      •  3.ročník ...........   70 €

      •  4.ročník ...........  90 €

      Žiak každého odboru vo firme dostáva

      okrem štipendia odmeny za produktívne

      práce, príspevok na stravu, oblečenie od 1. ročníka a ďalšie benefity v závislosti od vybranej firmy.

       
  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola technická
   • Telefón a fax sekretariát:
    +421 45 6733394,
    +421 45 6733026
   • +421 45 6733394
    +421 45 6733026
   • +421 45 6016100
   • Ing. Ingrid Astachová
   • Ing. Andrea Kosorinská
   • Ing. Eva Šusterová
   • Ľubomír Kršjak
   • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
   • ssostzh.personalne@
    gmail.com
   • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
    Slovakia
   • 45022631
  • Prihlásenie