• Prijímacie konanie

     • Harmonogram prijímacieho konania na SSOŠT

     • Prihlasovanie na vzdelávanie

      Postup prihlasovania a prijímania žiakov na  duálne a neduálne vzdelávanie realizované SSOŠT v Žiari nad Hronom a spolupracujúcimi firmami – prijímanie žiakov do 1.ročníka-  šk. rok  2022/2023

      Prijímanie žiaka na štúdium v duálnom systéme vzdelávania a v neduálnom, školskom systéme vzdelávania a dôležité termíny

      Duálny systém vzdelávania a neduálny, školský systém vzdelávania

      V odboroch: Mechanik mechatronik, Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, Operátor strojárskej výroby a  Elektrotechnika si žiak môže vybrať, či chce študovať v školskom systéme vzdelávania (je len žiakom školy), alebo v duálnom systéme vzdelávania (je žiakom školy i vybranej firmy).

      Odbor Technické lýceum je neduálny, školský systém vzdelávania, zameraný na oblasti strojníctva a elektrotechniky s možnosťou pokračovať v štúdiu na vysokej škole technického zamerania.

      Ak si žiak vyberie duálny systém vzdelávania (DSV) uzavrie zákonný zástupca žiaka s vybranou firmou učebnú zmluvu. Žiak má množstvo benefitov a istotu pracovného miesta po ukončení štúdia. Učebná zmluva žiaka nezaväzuje zostať po ukončení štúdia pracovať vo firme.

      Postup prihlasovania do systému vzdelávania  je popísaný v tejto tabuľke.

      Učebné miesta v systéme duálneho vzdelávania

      Učebné miesta v systéme duálneho vzdelávania sú zverejnené   na www stránkach firiem a na stránke  školy www.ssost.sk pre konkrétne odbory.

      Do 28.02.2022

      Škola zverejní kritériá prijímania na všetky odbory na svojej webovej stránke, tieto kritériá budú v elektronickej podobe odoslané do príslušného ŠVS a zároveň zverejnené aj na webe ŠVS za celé Slovensko

      Do 20.03.2022

      Zákonný zástupca žiaka  podáva prihlášku riaditeľovi SŠ na štúdium na SSOŠT a spolu s ňou aj  „Prihlášku na duálne vzdelávanie“  - osobitné tlačivo, ak si vyberie odbor v duálnom vzdelávaní.

      V prihláške „Prihláška na duálne vzdelávanie“ (viď príloha) si k zvolenému odboru vyberie 1 - 2 firmy, ktoré tento odbor ponúkajú. Prvá firma sa bude považovať za prioritnú pre žiaka.

      Ak bude mať žiak záujem o podanie si prihlášky na dva odbory na SSOŠT, uvedie do prihlášky na SŠ tú istú školu dvakrát s príslušným názvom študijného odboru.

      Ak sú oba zvolené odbory v systéme duálneho vzdelávania (SDV), stačí vyplniť „Prihlášku na duálne vzdelávanie“  len raz.

      Ihneď po doručení prihlášok

      Riaditeľ SŠ odošle prihlášky do duálneho vzdelávania a kópie prihlášok na SSOŠT vybraným firmám.

      V apríli 2022

      Firmy pozvú žiaka so zákonným zástupcom na rozhovor o podmienkach uzatvorenia učebnej zmluvy.  Forma rozhovoru bude závisieť od epidemiologickej situácie. Vybraným žiakom firmy vystavia a doručia  ,, Potvrdenie o príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania“ .

      Prijímacie skúšky 1.kolo:

      1.termín 02.05.2022

      2.termín 09.05.2022

      Prijímacie skúšky na SŠ.

      18.05.2022

      Termín pre zverejnenie zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023.

      Osobitne budú zverejnené výsledky žiakov prihlásených do systému duálneho vzdelávania a osobitne výsledky žiakov  prihlásených do neduálneho, školského systému vzdelávania

      Do 06.06.2022

      SSOŠT zverejní konanie 2 kola v prípade potreby nenaplnenie odborov.

      Prijímacie skúšky: 2.kolo 21.06.2022

      Prijímacie skúšky na SŠ.

      Podmienkou prijatia do DSV je, že žiak úspešne vykoná prijímacie skúšky (PS) na SSOŠT a zároveň si ho vybrala niektorá firma. Ak bol žiak na PS úspešný a v poradí sa umiestnil nad čiarou, ale nevybrala si ho žiadna firma, bude študovať v školskom systéme vzdelávania (nebude mať uzatvorenú učebnú zmluvu s firmou).

      Do 15.9.2022 firmy podpíšu učebné zmluvy s vybranými uchádzačmi, ktorí boli prijatí aj na SSOŠT.

       

      Podnikové štipendium žiaka v duálnom systéme –
      žiak s učebnou zmluvou

      (uvedené sú základné mesačné výšky štipendia)

         

      3 – ročný učebný odbor:

      4 – ročné študijné  odbory:

      Operátor stroj.výroby

      MM,POaZSaZ

      • 1.ročník ...........     40 €

      •  1.ročník ...........   40 €

      • 2.ročník ...........     60 €

      •  2.ročník ...........   60 €

      • 3.ročník ...........     80 €

      •  3.ročník ...........   80 €

       

      •  4.ročník ...........  100 €

      V odbore Operátor strojárskej výroby,

      Žiak každého odboru vo firme dostáva

      navyše štátne motivačné štipendium

      okrem štipendia odmeny za produktívne

      až do výšky 63,76€/1mesiac

      práce.

      v závislosti na výsledkoch žiaka.

       

       

       

       

       

       

       

       

               

       

       

       

      4 – ročný študijné odbor: ELE

      1.ročník ........... 30 €

      2.ročník ........... 50 €

      3.ročník ........... 70 €

      4.ročník ........... 90 €

      • príspevky na stravu v čase odborného výcviku,
      • pracovné oblečenie už od 1.ročníka
      • odmeny za produktívnu prácu
      • ďalšie benefity v závislosti od vybranej spoločnosti