• Operátor strojárskej výroby

     • Názov učebného  odboru : 2430 H operátor strojárskej výroby

      Dĺžka štúdia: 3 roky

      Typ štúdia: denná forma vzdelávania pre absolventov ZŠ

      Stupeň vzdelania: stredné odborné ISCED 3C

      Doklady o vzdelaní: výučný list

      Nadväzujúce možnosti vzdelávania: maturitné nadstavbové štúdium

      Žiaci odboru sa vzdelávajú v duálnom systéme

      Odborný výcvik :Čo sa žiak naučí v odbornej príprave :

      • čítať výkresovú dokumentáciu
      • navrhovať postupy výroby na klasické i počítačom riadené stroje
      • tvoriť jednoduché programy na CNC stroje s riadiacim systémom Sinumerik 840D pomocou softvéru WinNC  
      • obsluhovať CNC stroje a klasické obrábacie stroje
      • Žiaci I. ročníka - absolvujú odborný výcvik v dielňach školy 6 dní po 6 hodín v dvojtýždennom cykle cykle (t.j. každý druhý týždeň, striedavo s teoretickým vyučovaním).
      • Žiaci II. ročníka - absolvujú odborný výcvik v dielňach školy  a v druhom polroku v prevádzkach strojárskych firiem združenia InTech 6 dní po 7 hodín v dvojtýždennom cykle.
      • Žiaci III. ročníka - absolvujú odborný výcvik v prevádzkach strojárskych firiem združenia In-Tech a firiem z okolia ZH, ZV, BB  5 dní po 7 hodín v dvojtýždennom cykle.

         

      Profity odboru :

      • V odbore zaradenom do duálneho vzdelávania vykonávanie odborného výcviku pod dohľadom skúsených   odborníkov z výrobnej praxe,
      • podnikové štipendium a hmotné zabezpečenie počas štúdia, odmeny za produktívnu prácu vo firme,
      • príspevok na stravovanie počas vykonávania odborného výcviku vo firme,
      • možnosť získania zmluvy o budúcom zamestnaní,
      • možnosť získania ďalších osvedčení - obsluha vysokozdvižného vozíka, viazačský kurz,
      • vysoká miera praktického vyučovania a vykonávanie odborného výcviku v prevádzkach firiem,
      • možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu a získať úplné stredné odborné vzdelanie

       

      Pracovné uplatnenie :

      • Prípravár výroby – obsluha píl, nožníc, lisov, pálenie materiálu plameňom a pod., pripravuje a delí materiál pre ďalšie spracovanie.
      • Obrábač kovov – sústružník, frézar, vŕtač, brusič, horizontkár – vyrába strojové súčiastky na klasických strojoch, kontroluje ich presnosť.
      • Operátor CNC strojov – obsluhuje CNC stroj.
      • Nástrojár – zhotovuje a opravuje výrobné nástroje na obrábanie, lisovanie a odlievanie, zhotovuje šablóny, prípravky a meradlá, vykonáva presnú montáž špeciálnych prípravkov a meradiel.
      • Zlievač – výroba jadier, odlievač, apretovač – zlievač pripravuje formu pre odlievanie, taví kov pre odlievanie a nalieva roztavený kov do formy, apretovač robí konečnú úpravu odliatku.
      • Operátor nízko a vysokotlakových odlievacích strojov – odborne obsluhuje, kontroluje a riadi stroje na kompletnú výrobu odliatku.
      • Údržbár a opravár strojových zariadení – stará sa o strojové zariadenia, zodpovedá za odstraňovanie porúch a vykonanie opráv.
      • Galvanizér – vykonáva práce na povrchových úpravách kovových súčiastok.
      • Zvárač – po rozšírení svojich zručností v špecializačných kurzoch – spája kovové súčiastky do nerozoberateľných celkov.

       

      Učebný plán  :

      Školský vzdelávací program

       

      Kód a názov ŠVP

      24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba

       

      Kód a názov študijného odboru

      2430 H operátor strojárskej výroby

       

      Dĺžka štúdia

      3 roky

       

      Forma štúdia

      denná

       

      Druh školy

      súkromná

       

      Vyučovací jazyk

      slovenský

       

      Kategórie a názvy vzdelávacích
      oblastí a vyučovacích predmetov

      Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

       

      1.

      2.

      3.

      spolu

       
       

      VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

      8

      5,5

      6

      19,5

       

      Jazyk a komunikácia

       

       

       

      8,5

       

      Slovenský jazyk a literatúra

      1,5

      1

      1

      3,5

       

      Cudzí  jazyk

      1,5

      1,5

      2

      5

       

      Človek a hodnoty

       

       

       

      1

       

      Etická/Náboženská výchova

      1

      0

      0

      1

       

      Človek a spoločnosť

       

       

       

      1

       

      Občianska náuka

      0

      0

      1

      1

       

      Človek a príroda

       

       

       

      1

       

      Fyzika

      0

      1

      0

      1

       

      Matematika a práca
      s informáciami

       

       

       

      4

       

      Matematika

      1

      1

      1

      3

       

      Informatika

      1

      0

      0

      1

       

      Zdravie a pohyb

       

       

       

      4

       

      Telesná a športová výchova

      2

      1

      1

      4

       

      ODBORNÉ VZDELÁVANIE

      27

      29,5

      27,5

      82

       

      Teoretické vyučovanie

      5

      6,5

      8

      19,5

       

      Technológia

      2

      2

      3

      7

       

      Strojníctvo

      1

      1,5

      0

      2,5

       

      Programovanie CNC strojov

      0

      2

      4

      6

       

      Strojárska technológia

      2

      1

      0

      3

       

      Ekonomika

      0

      0

      1

      1

       

      Praktické vyučovanie

      20

      23

      19,5

      62,5

       

      Technické kreslenie

      2

      2

      0

      4

       

      Technické meranie

      0

      0

      2

      2

       

      Odborný výcvik

      18

      21

      17,5

      56,5

       

      spolu v týždni :

      33

      35

      33,5

      101,5

       

       

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola technická
   • Telefón a fax sekretariát:
    +421 45 6733394,
    +421 45 6733026
   • +421 45 6733394
    +421 45 6733026
   • +421 45 6016100
   • Ing. Ingrid Astachová
   • Ing. Andrea Kosorinská
   • Ing. Eva Šusterová
   • Ľubomír Kršjak
   • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
   • ssostzh.personalne@
    gmail.com
   • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
    Slovakia
   • 45022631
  • Prihlásenie