• Zriaďovateľ školy

     • Zriaďovateľ školy

     • Zriaďovateľom Súkromnej strednej odbornej školy technickej sa 1.septembra 2008 stalo Združenie InTech Žiar nad Hronom z.p.o., ktoré vzniklo 13. februára 2008.  Jeho členmi sú:

      1. Súkromný sektor - výrobné spoločnosti:

      • Fagor Ederlan Slovensko a.s.
      • Hydro Extrusion Slovakia a.s.
      • Nemak Slovakia s.r.o.
      • Remeslo strojal s.r.o.
      • Slovalco a.s.
      • Tubapack a.s.
      • ŽHS a.s. 

       

      2. Samospráva

      • Mesto Žiar nad Hronom
      • Banskobystrický samosprávny kraj

       

      3. Verejný sektor

      • Technická univerzita v Košiciach

       

      Predsedom správnej rady združenia InTech Žiar nad Hronom z.p.o je Dr.h.c. Ing. Jozef Pittner PhD., jeho riaditeľom PhDr. Marcel Pecník.

      Ciele združenia:

      1. vytvoriť efektívnu komunikačnú platformu medzi verejnou správou, vzdelávacími inštitúciami, podnikateľskými subjektmi a zahraničnými partnermi
      2. vytvoriť Centrum vzdelávania v oblasti výroby, spracovania a recyklácie ľahkých kovov, ktorého základnou úlohou bude cestou neustáleho zlepšovania kvality vzdelávania zabezpečiť dostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre trh práce
      3. vybudovať vedecko – technologický park (VTP) na zabezpečenie podmienok pre realizáciu vedeckých a výskumných úloh, pre transfer výsledkov výskumu (Research Based Spin Off) z iných výskumných pracovísk v rámci SR a zahraničia, pre vytvorenie funkčnej siete vedeckých a výskumných pracovísk
      4. v rámci VTP vytvoriť podmienky pre realizáciu inovatívnych riešení a prevádzkovanie inkubátoru pre inovatívne firmy
      5. zatraktívniť sociálno – ekonomické prostredie mesta  a regiónu a vytvoriť podmienky pre budovanie znalostnej spoločnosti v regióne
      6. zabezpečiť trvalú udržateľnosť projektu