• Vízia a ciele školy

     • Poslanie školy

     •  

      Naša vízia:

      Stať sa TOP školou - školou, ktorá dáva svojim absolventom uplatnenie, pretože:

      • pripraví pre prácu vo firme,
      • pripraví pre ďalšie vysokoškolské štúdium,
      • pripraví pre úspešný život.

      Hlavné ciele školy:

      1. Transformácia a vnútorná zmena fungovania školy smerujúca k dosiahnutiu želaných výstupov:  uplatniteľní absolventi, úspešná škola, spokojný zriaďovateľ .
      2. Získať viac študentov zo Žiaru nad Hronom, bližšieho i vzdialenejšieho okolia a spomedzi nich viac  s dobrými a výbornými učebnými výsledkami a správaním

      Špecifické ciele  k realizácii  cieľa č.1:

      1. Realizovať a  skvalitňovať  duálny systém  vzdelávania na škole
      2. Inovovať  vzdelávací  proces v súlade s potrebami spolupracujúcich zamestnávateľov
      3. Inovovať  proces praktickej prípravy študentov smerom k zlepšovaniu kvality prípravy
      4. Byť školou, ktorá svojich študentov pripraví na ďalšie – vysokoškolské štúdium
      5. Zlepšiť  vedomostné, pedagogické a osobnostné kompetencie učiteľov a majstrov
      6. Zlepšiť  priestorové  a materiálne  vybavenie školy a školských dielní
      7. Zintenzívniť  komunikáciu medzi školou a InTech,  zbližovať  myslenie, hodnoty, perspektívy a spôsob  práce školy s firmami, prezentovať  školu  ako „firemnú  školu“ 
      8. Skvalitňovať  podmienky pre vyučovanie novozavedených odborov  žiadaných zamestnávateľmi
      9. Zvýšiť  kvalitu a efektivitu vyučovacieho procesu

      Špecifické ciele  k realizácii  cieľa:

      1. Zintenzívniť spoluprácu so základnými školami
      2. Pokračovať  a vylepšovať osvedčené prezentačné  aktivity
      3. Inovovať propagáciu školy
      4. Vytvárať podmienky pre záujemcov o štúdium zo vzdialenejších častí Slovenska