• Škola inovujúca praktické vyučovanie – atraktívna pre žiaka, potrebná pre trh práce

     •                                                                                                            

      EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja

      Názov projektu:

      Škola inovujúca praktické vyučovanie – atraktívna pre žiaka, potrebná pre trh práce

       

      Názov prijímateľa:          Súkromná stredná odborná škola technická

      Termín realizácie:            2018-2020

      Výška NFP:                        1 276 820,25 €

       

      Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet žiakov v odboroch s praktickým vyučovaním vytvorením podmienok, ktoré reflektujú potreby zamestnávateľov regiónu a sú atraktívne pre uchádzačov o stredoškolské štúdium.

      Hlavný cieľ projektu plánuje naplniť týmito špecifickými cieľmi:

      1. Zlepšiť podmienky pre rozvoj praktických zručností žiakov pri používaní prostriedkov automatizačnej techniky, riadiacich systémov a robotizovaných pracovísk

      2. Zlepšiť podmienky pre rozvoj praktických zručností žiakov pri aplikovaní  prírodovedných  poznatkov v odbornom vzdelávaní a praxi vyžadujúcich ovládanie fyzikálnych a chemických laboratórnych techník

      3. Zlepšiť podmienky pre rozvoj praktických zručností žiakov v práci s konvenčnými a CNC obrábacími strojmi

      4. Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému odbornému vzdelávaniu  pre zdravotne znevýhodnených žiakov 5. Zvýšiť energetickú hospodárnosť budovy a tým zabezpečiť zodpovedajúce hygienické podmienky pre odborné  vzdelávanie

       

      Pre zabezpečenie cieľov projektu v projekte realizuje tieto hlavné aktivity:

      Aktivita č.1 - Dovybavenie odborných učební a dielní praktického vyučovania

      Aktivita č.2 - Rekonštrukcia priestorov školy a dielní

      Aktivita č.3 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy školy

       

      Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

      Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, www.mirri.gov.sk

      Link na zmluvu o poskytnutí NFP