• FESTO

     • Elektropneumatika FESTO

     • Názov projektu:

      Simulácia výrobných procesov pri získavaní odborných kompetencií

      Termín realizácie projektu: August 2009 – september 2010

      Financovanie: Grant Nadácie ZSNP a Slovalco, vlastné zdroje

      Hlavné ciele projektu:

      Hlavný cieľ 1

      1. Výchova absolventa s hlbokými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami v odbore strojárenstvo, hutníctvo a elektrotechnika

      Špecifický cieľ 1.1

      Zvýšenie odborných kompetencií žiakov novými formami a metódami vyučovania odborných predmetov

      Aktivity pre dosiahnutie cieľa:

      1.1.1. Realizácia vyučovania odborných predmetov simuláciou reálnych podmienok výrobného procesu.

      Špecifický cieľ 1.2

      Zvýšenie motivácie žiakov vzdelávať sa, rozvoj ich kľúčových kompetencií

      Aktivity pre dosiahnutie cieľa:

      1.2.1 Modernizácia podmienok vyučovacieho procesu v súlade s požiadavkami praxe a technologickej úrovne priemyselných procesov

      Hlavný cieľ 2

      2. Popularizácia školy a zvýšenie záujmu verejnosti, žiakov a rodičov o štúdium technických odborov

      Špecifický cieľ 2.1

      Zviditeľnenie aktivít školy

      Aktivity pre dosiahnutie cieľa:

      2.1.1. Prezentovanie školy v masmédiách

      2.1.2. Otvorená hodina pre žiakov základnej školy

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola technická
   • ssos.intech@gmail.com
   • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026 Email školy: ssos.intech@gmail.com Telefón dielne: +421 45 6016100 Ochrana osobných údajov, zodpovedná osoba: Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885 žiadosti o zamestnanie: ssostzh.personalne@ gmail.com
   • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01 Slovakia
   • 45022631
   • +421 45 6733394 +421 45 6733026
   • +421 45 6016100
   • +421 905 602 885
  • Prihlásenie