• SIMATIC

     • Simatic

     • Názov projektu:

      Rozvoj zručností žiakov v oblasti programovania regulátorov

      Termín realizácie:  September 2010 – jún 2011

      Financovanie: Grant Nadácie ZSNP a Slovalco a vlastné zdroje

      Ciele projektu :

      Aktivity projektu:

      Špecifický cieľ 1.1 :

      Vytvoriť materiálno – technické podmienky na zavedenie priemyselnej informatiky do výučby žiakov SSOŠT

      1. Aktivity zamerané na vytvorenie špeciálneho laboratória pre výučbu  programovania logického automatu Simatic STEP7

       

      Špecifický cieľ 1.2 :   

      Pripraviť učiteľov odborných predmetov na vyučovanie odborných predmetov v oblasti priemyselnej informatiky

      1. Aktivity zamerané na podporu technických kompetencií učiteľov odborných predmetov

       

      Špecifický cieľ 1.3 :

      Inovovať pedagogickú dokumentáciu študijných odborov Mechanik mechatronik a Elektrotechnika tak, aby žiaci získali odborné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti priemyselnej informatiky

      1. Aktivity zamerané na inovovanie školského vzdelávacieho programu tak, aby vzdelávací program žiakov lepšie pripravil pre trh práce s rozšírením praktických zručností v oblasti priemyselnej informatiky

       

      Špecifický cieľ 1.4 :

      Vytvoriť učebné texty, pracovné zošity a iné učebné zdroje na vyučovanie nového predmetu z oblasti priemyselnej informatiky

      1. Aktivity zamerané na spracovanie učebných materiálov pre žiakov z oblasti priemyselnej informatiky

       

      Špecifický cieľ 1.5 :

      Overiť nový predmet z oblasti priemyselnej informatiky vo vyučovaní v 4. ročníku odborov  Mechanik mechatronik a Elektrotechnika

      1. Aktivity zamerané na overenie inovovanej pedagogickej dokumentácie vo vyučovacom procese v 4.ročníku odborov Mechanik mechatronik a Elektrotechnika

       

      Špecifický cieľ 2.1 Ukázať žiakom ZŠ  prepojenosť vyučovania na našej škole s praxou

       

      1.  Aktivity zamerané na prezentovanie nových metód a foriem práce využívaných školou v masmédiách

      Špecifický cieľ 2.2. Ukázať žiakom ZŠ, že aj technické odbory môžu byť zaujímavé

      1. Aktivity zamerané na zrealizovanie otvore-nej hodiny a prezentovanie vyučovania v odbornej učebni pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl a ich rodičov

       

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola technická
   • Telefón a fax sekretariát:
    +421 45 6733394,
    +421 45 6733026
   • +421 45 6733394
    +421 45 6733026
   • +421 45 6016100
   • Ing. Ingrid Astachová
   • Ing. Andrea Kosorinská
   • Ing. Eva Šusterová
   • Ľubomír Kršjak
   • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
   • ssostzh.personalne@
    gmail.com
   • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
    Slovakia
   • 45022631
  • Prihlásenie