• Technické lýceum

     • Názov študijného odboru : 3918 M technické lýceum

       

      Dĺžka štúdia: 4 roky

      Typ štúdia: denná forma vzdelávania pre absolventov ZŠ

      Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné ISCED 3A

      Doklady o vzdelaní: maturitné vysvedčenie, dodatok k maturitnému vysvedčeniu, osvedčenie odbornejspôsobilosti elektrotechnikov §21

      Nadväzujúce možnosti vzdelávania : VŠ hlavne technického smeru, pomaturitné štúdium

      Čo sa žiak naučí v odbornej príprave :

      • využívať teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti strojárstva - základy technickej mechaniky, strojárskej technológie  a častí strojov, ručné a strojové opracovanie materiálov
      • navrhovať strojárske súčiastky pomocou CAD systému SolidWorks a vytvoriť výkresovú dokumentáciu,
      • tvoriť programy na CNC stroje s riadiacim systémom Sinumerik 840D pomocou softvéru WinNC a CAM  systému EdgeCAM,
      • merať a diagnostikovať elektrické zariadenia z oblasti silnoprúdovej a slaboprúdovej elektrotechniky, počítačových systémov,
      • zostavovať, simulovať a vyhodnocovať činnosť elektrických zariadení pomocou multimediálneho systému UniTrain a RC systému,
      • programovať  a simulovať riadenie výrobných liniek pomocou PLC  SIMATIC so softvérom TiaPortal V13 a V16,
      • programovať  a optimalizovať výrobné procesy pomocou programu Tecnomatix Plant Simulation od spoločnosti SIEMENS PLM Software
      • programovať v jazyku C#,
      • tvoriť technickú dokumentáciu v oblasti elektrotechniky pomocou grafických programov ProfiCAD, EAGLE, SolidWorks Electrical.

      Odborná prax a praktické vyučovanie :

      Predmet odborná prax (oblasť slaboprúdovej a silnoprúdovej elektrotechniky, strojárstva, grafických systémov ) sa učí :

      • v 1. ročníku v rozsahu 6 hodín týždenne v priestoroch odborných učební SSOŠT
      • v 2. ročníku 7 hodín v priestoroch odborných učební SSOŠT
      • v  3. a 4. ročníku sa odborná prax učí v rozsahu 10,5 hodiny týždenne priamo vo firmách.

      Počas štúdia odboru prevažujú predmety s praktickým vyučovaním v odborných učebniach napr. Aplikovaná informatika, CNC systémy, Elektrické merania, Automatizačná technika,

          

      Profity odboru :

      • vzdelávací program prispôsobený  na kvalitnú prípravu na štúdium VŠ technického zamerania,
      • možnosť byť súčasťou motivačného programu združenia InTech podporujúceho ďalšie štúdium absolventa na VŠ najmä v odboroch strojárskeho, elektrotechnického, hutníckeho zamerania a odboroch zameraných na informatiku a programovanie,
      • od 3. ročníka vykonávanie odbornej praxe vo firmách  pod dohľadom skúsených   odborníkov z výrobnej praxe,
      • možnosť získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov §21,
      • absolventi odboru v prípade nástupu priamo do praxe realizujú konkrétne pracovné činnosti v oblasti strojárstva, elektrotechniky alebo informačných technológií.

       

      Pracovné uplatnenie : ( v prípade, že absolvent nepokračuje v štúdiu na VŠ)

      • príprava technickej dokumentácie v predvýrobných útvaroch firmy,
      • práca s databázami v informačných systémoch firmy,
      • pracovník útvaru riadenia výroby – plánovanie výroby,
      • pracovník odboru kontroly

      Školský vzdelávací program

       

      Kód a názov ŠVP

      39 Špeciálne technické odbory

       

      Kód a názov študijného odboru

      3918 M technické lýceum

       

      Dĺžka štúdia

      4 roky

       

      Forma štúdia

      denná

       

      Druh školy

      súkromná

       

      Vyučovací jazyk

      slovenský

       

      Kategórie a názvy vzdelávacích
      oblastí a vyučovacích predmetov

      Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

       

      1.

      2.

      3.

      4.

      spolu

       
       

      VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

      20

      18

      13

      13

      64

       

      Jazyk a komunikácia

       

       

       

       

      28

       

      Slovenský jazyk a literatúra a)

      3

      3

      3

      3

      12

       

      Anglický jazyk b)

      4

      4

      3

      3

      14

       

      Odborný cudzí jazyk b)

      0

      0

      1

      1

      2

       

      Človek a hodnoty

       

       

       

       

      2

       

      Etická/Náboženská výchova c)

      1

      1

      0

      0

      2

       

      Človek a spoločnosť

       

       

       

       

      5

       

      Občianska náuka

      1

      1

      1

      0

      3

       

      Dejepis

      1

      1

      0

      0

      2

       

      Človek a príroda

       

       

       

       

      6

       

      Fyzika d)

      2

      2

      0

      0

      4

       

      Chémia d)

      2

      0

      0

      0

      2

       

      Matematika a práca
      s informáciami

       

       

       

       

      15

       

      Matematika

      4

      4

      3

      2

      13

       

      Aplikovaná matematika

      0

      0

      0

      2

      2

       

      Zdravie a pohyb

       

       

       

       

      8

       

      Telesná a športová výchova g)

      2

      2

      2

      2

      8

       

      ODBORNÉ VZDELÁVANIE

      14

      16

      22

      21,5

      73,5

       

      Teoretické vzdelanie

      6

      7

      9,5

      9

      31,5

       

      Základy techniky

      1

      2

      0

      0

      3

       

      Základy elektrotechniky

      3

      3

      0

      0

      6

       

      Technická mechanika

      2

      2

      0

      0

      4

       

      Ekonomika

      0

      0

      0

      1

      1

       

      Programovanie automatizovaných procesov

      0

      0

      2

      0

      2

       

      Strojníctvo

      0

      0

      2

      0

      2

       

      CNC systémy

      0

      0

      2

      2

      4

       

      Stavba a prevádzka strojov

      0

      0

      0

      2

      2

       

      Elektrotechnika

      0

      0

      2

      2

      4

       

      Automatizačná technika

      0

      0

      1,5

      2

      3,5

       

      Praktická príprava

      8

      9

      12,5

      12,5

      42

       

      Aplikovaná informatika

      2

      2

      0

      0

      4

       

      Programovanie

      0

      0

      2

      2

      4

       

      Odborná prax

      6

      7

      10,5

      10,5

      34

       

      spolu v týždni :

      34

      34

      35

      34,5

      137,5

       
  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola technická
   • Telefón a fax sekretariát:
    +421 45 6733394,
    +421 45 6733026
   • +421 45 6733394
    +421 45 6733026
   • +421 45 6016100
   • Ing. Ingrid Astachová
   • Ing. Andrea Kosorinská
   • Ing. Eva Šusterová
   • Ľubomír Kršjak
   • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
   • ssostzh.personalne@
    gmail.com
   • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
    Slovakia
   • 45022631
  • Prihlásenie