• Podmienky prijatia

     • Podmienky prijatia v šk. r. 2024/2025

     • EDU ID školy:  100011199

       

      Riaditeľka Súkromnej SOŠ technickej v Žiari nad Hronom  v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a s usmernením MŠVVaŠ SR zo dňa 23.2.2021, po prerokovaní v pedagogickej rade školy, rade školy a po prerokovaní so zamestnávateľmi poskytujúcimi spolu so školou duálne vzdelávanie určuje tieto:

       

       

      Podmienky prijatia žiakov

      do 1.ročníka SSOŠT pre školský rok 2024/2025.

       

       

       Termíny prijímacích skúšok:

        V mesiaci máj 2024 podľa pokynov MŠVVsŠ SR.

       

      Odbory otvárané v školskom roku 2024/2025 a počty žiakov, ktorých možno prijať:

       

      Odbor

      Dĺžka štúdia

      Ukončenie

      Predpokladaný počet žiakov prijímaných do 1.ročníka   

      Typ vzdelávania

      2679 K mechanik mechatronik

       

      4 ročné odbory

      Maturitné vysvedčenie a výučný list

      30 žiakov

       

       

       

       

       

       

      Duálne vzdelávanie a školské vzdelávanie

       

       

       

      2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

       

      16 žiakov

      2411 K mechanik nastavovač

      16 žiakov

      2675 M elektrotechnika

      oblasti: priemyselná informatika

      4 ročné odbory

      Maturitné vysvedčenie

      24 žiakov

       

       

      Duálne vzdelávanie a školské vzdelávanie

       

      3918 M technické lýceum

      zameranie na strojárstvo a elektrotechnika.

      12 žiakov

      2430 H operátor strojárskej výroby 

       

      3 ročný odbor

      Výučný list

      12 žiakov

       

      Duálne vzdelávanie a školské vzdelávanie

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Podmienky prijatia žiakov pre školský rok 2024/2025

      Odbory: Mechanik mechatronik, Mechanik nastavovač,

      Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

       

      Prijímacie skúšky

       

      Vo všetkých uvedených  študijných odborov žiak vykoná písomnú prijímaciu skúšku z matematiky a zo slovenského jazyka. Obsah prijímacej skúšky je v súlade so vzdelávacími štandardmi ŠVP odboru vzdelávania v ZŠ. Rozsah: 45 minút pre každý predmet

      Bez prijímacej skúšky bude prijatý žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní deviateho ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80%.

      Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie na základe odporúčaní špeciálnej pedagogičky. Správu zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia spolu so Správou zo psychologického vyšetrenia priloží zákonný zástupca
      k prihláške, resp. musí byť doručená  riaditeľke školy aspoň tri dni pred prijímacími skúškami. V opačnom prípade žiakovi nebude možné poskytnúť úľavy.  

       

      Štúdium v duálnom systéme

       

      Ak chce žiak študovať v duálnom systéme, podáva si  prihlášku na duálne vzdelávanie do vybranej  firmy spolu s prihláškou na SSOŠT do termínu, ktorý určí a zverejní ministerstvo školstva. Obe pošle na SSOŠT.  (Zoznam firiem ponúkajúcich duálne vzdelávanie a počet učených miest nájdete na www stránke školy www.ssost.sk – Duálne vzdelávanie- Vypísané učebné miesta). Škola doručí prihlášku na duálne vzdelávanie do vybraných firiem.

      Firma pozve žiaka a jeho zákonného zástupcu na pohovor. Podmienky prijatia do duálneho vzdelávania  si  určuje každá firma a ich plnenie overí pri rozhovore so žiakom a jeho zákonným zástupcom.  Úspešnému  uchádzačovi  firma vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania.  Firma vydá potvrdenie v počte podľa počtu vypísaných učebných miest v danom odbore. V prípade, že žiak s potvrdením nebude prijatý na školu, alebo si žiak vyberie inú firmu, môže firma ponúknuť učebné miesto ďalšiemu žiakovi v poradí.

       

      Podmienky prijatia pre uvedené odbory:

       

      1.podmienka  –   Úspešné ukončenie 9.ročníka ZŠ

      2.podmienka –  Žiak nemal v 6.,7., 8. a na polroku 9.ročníka zníženú známku zo správania na stupeň horší ako dva. Prijatie žiaka so zníženými známkami zo správania na druhý stupeň posúdi prijímacia komisia na základe rozhovoru s výchovným poradcom ZŠ   a zákonným zástupcom žiaka.

      3.podmienka – Žiak dosiahol na prijímacích skúškach min 20% úspešnosť v predmete matematika aj v predmete slovenský jazyk.

      Podmienkou prijatia do duálneho vzdelávania je vystavenie potvrdenia o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania firmou, ktorá žiaka prijíma.

       

      Vzhľadom na odborné a praktické vyučovanie na našej škole, žiak nesmie mať dyspraxiu, dyskalkúliu, dysgnóziu, autizmus, alebo iné vývinové poruchy učenia, ktoré by neumožnili absolvovať plnohodnotnú prípravu v danom odbore, alebo by vyžadovali také špeciálne podmienky, ktoré škola nie je schopná zabezpečiť.  Ak uchádzači uvedú nepravdivé údaje o svojom zdravotnom stave, alebo ich škole neoznámia, nebude im možné pri štúdiu poskytnúť úľavy v oblastiach, ktoré sú pre zvolený odbor profilové. Sporné prípady odporúčame konzultovať ešte pred podaním prihlášky.

       

      Uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť pripojí k prihláške rozhodnutie príslušnej lekárskej posudkovej komisie o schopnosti študovať zvolený odbor.

       

      Pri rozhodovaní o prijatí sa bude postupovať nasledovne:

       

      1. Prijatí môžu byť len žiaci, ktorí splnili všetky podmienky prijatia.
      2. Počet žiakov prijatých do odboru  nesmie presiahnuť stanovený počet žiakov.
      3. Osobitne sa zoradia do tabuľky podľa počtu získaných bodov žiaci, ktorí splnili všetky podmienky prijatia do duálneho systému vzdelávania. Títo žiaci budú prijatí na štúdium prednostne.
      4. Osobitne sa zoradia do tabuľky žiaci, ktorí neboli prihlásení do duálneho systému, alebo nepredložili potvrdenie z firmy. Tí budú prijatí na zostávajúce voľné miesta v odbore.
      5. Ak počet žiakov, ktorí splnili všetky podmienky prijatia presiahne počet žiakov, ktorých možno prijať osobitne do duálneho systému vzdelávania a osobitne do školského systému vzdelávania,    bude rozhodovať vyšší súčet získaných bodov.
      6. V prípade rovnosti bodov budú uplatnené postupne nasledovné kritériá:
      • prednostne bude prijatý uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou
      • uchádzači, ktorí sú úspešnými riešiteľmi predmetovej olympiády alebo súťaže z matematiky, fyziky, informatiky, chémie alebo technickej súťaže na úrovni okresu a vyššie budú prednostne prijatí (platí originál dokladu),
      • lepšie výsledky z prijímacích skúšok

       

      Body, ktoré môže žiak získať:

       

      Výsledky žiaka na ZŠ

      Za priemer známok z koncoročného vysvedčenia 7. ročníka, 8. ročníka a 1. polroku 9. ročníka vypočítaný zo všetkých predmetov okrem výchovných. Ak bude mať žiak v danom predmete z dôvodu pandémie uvedené „absolvoval“, alebo bude mať slovné hodnotenie, bude toto hodnotenie nahradené hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol hodnotený známkou.

      Body za priemer známok budú pridelené nasledovne:

      Priemer do 1,5  – 100 bodov

      Priemer horší ako 1,5 do 2,0 – 50 bodov

      Priemer horší ako 2,0 do 2,5 – 25 bodov

       

      Body za prijímacie skúšky

      Matematika:

      Za každé získané 1% sa pripočítajú 2 body (napr. pri úspešnosti 45% získa žiak 90 bodov)

      Slovenský  jazyk

      Za každé získané 1% sa pripočítajú 1 bod (napr. pri úspešnosti 45% získa žiak 45 bodov)

       

      Body za súťaže

      Za 1.,2. alebo 3.miesto v olympiádach a súťažiach z matematiky, fyziky, informatiky, chémie alebo technickej súťaže bude žiakovi pripočítaných: za okresné, resp. oblastné kolo – 30 bodov, za krajské kolo 50 bodov a za celoslovenské kolo 100 bodov.

       

       

       

       

       

      Kritériá prijímania žiakov pre školský rok 2024/2025

      Odbory: Technické lýceum, Elektrotechnika

       

      Prijímacie skúšky

      Prijímacie skúšky sa budú konať písomnou formou z matematiky a zo slovenského jazyka. Obsah prijímacej skúšky je v súlade so vzdelávacími štandardmi ŠVP odboru vzdelávania v ZŠ.

      Rozsah: 45 minút pre každý predmet.

      Bez prijímacej skúšky bude prijatý žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní deviateho ročníka ZŠ dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 80%.

      Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie na základe odporúčaní špeciálnej pedagogičky. Správu zo špeciálno-pedagogického vyšetrenia spolu so Správou zo psychologického vyšetrenia priloží zákonný zástupca k prihláške, resp. musí byť doručená  riaditeľke školy aspoň tri dni pred prijímacími skúškami. V opačnom prípade žiakovi nebude možné poskytnúť úľavy.

       

      Štúdium v duálnom systéme

       

      Ak chce žiak študovať v duálnom systéme, podáva si  prihlášku na duálne vzdelávanie do vybranej  firmy spolu s prihláškou na SSOŠT do termínu, ktorý určí a zverejní ministerstvo školstva. Obe pošle na SSOŠT.  (Zoznam firiem ponúkajúcich duálne vzdelávanie a počet učených miest nájdete na www stránke školy www.ssost.sk – Duálne vzdelávanie- Vypísané učebné miesta). Škola doručí prihlášku na duálne vzdelávanie do vybraných firiem.

      Firma pozve žiaka a jeho zákonného zástupcu na pohovor. Podmienky prijatia do duálneho vzdelávania  si  určuje každá firma a ich plnenie overí pri rozhovore so žiakom a jeho zákonným zástupcom.  Úspešnému  uchádzačovi  firma vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania.  Firma vydá potvrdenie v počte podľa počtu vypísaných učebných miest v danom odbore. V prípade, že žiak s potvrdením nebude prijatý na školu, alebo si žiak vyberie inú firmu, môže firma ponúknuť učebné miesto ďalšiemu žiakovi v poradí.

       

        Podmienky prijatia do odboru Technické lýceum:

       

      1.podmienka  –  Úspešné ukončenie 9.ročníka ZŠ.

      2.podmienka –  Žiak nemal v 6.,7., 8. a na polroku 9.ročníka zníženú známku zo správania na stupeň horší ako dva. Prijatie žiaka so zníženými známkami zo správania na druhý stupeň posúdi prijímacia komisia na základe rozhovoru s výchovným poradcom ZŠ   a zákonným zástupcom žiaka.

      3.podmienka – Žiak dosiahol na prijímacích skúškach minimálne 40% úspešnosť v predmete matematika aj v predmete slovenský jazyk.

      Podmienkou prijatia do duálneho vzdelávania je vystavenie potvrdenia o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania firmou, ktorá žiaka prijíma.

       

      Podmienky prijatia do odboru Elektrotechnika:

       

      1.podmienka  –  Žiak spĺňa stanovené zdravotné požiadavky pre daný odbor.

      2.podmienka –  Žiak nemal v 6.,7., 8. a na polroku 9.ročníka zníženú známku zo správania na stupeň horší ako dva. Prijatie žiaka so zníženými známkami zo správania na druhý stupeň posúdi prijímacia komisia na základe rozhovoru s výchovným poradcom ZŠ   a zákonným zástupcom žiaka.

      3.podmienka – Žiak dosiahol na prijímacích skúškach min 30% úspešnosť v predmete matematika aj v predmete slovenský jazyk.

      Podmienkou prijatia do duálneho vzdelávania je vystavenie potvrdenia o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania firmou, ktorá žiaka prijíma.

      Vzhľadom na odborné a praktické vyučovanie na našej škole, žiak nesmie mať dyspraxiu, dyskalkúliu, dysgnóziu, autizmus, alebo iné vývinové poruchy učenia, ktoré by neumožnili absolvovať plnohodnotnú prípravu v danom odbore, alebo by vyžadovali také špeciálne podmienky, ktoré škola nie je schopná zabezpečiť. Ak uchádzači uvedú nepravdivé údaje o svojom zdravotnom stave, alebo ich škole neoznámia, nebude im možné pri štúdiu poskytnúť úľavy v oblastiach, ktoré sú pre zvolený odbor profilové. Sporné prípady odporúčame konzultovať ešte pred podaním prihlášky.

       

      Uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť pripojí k prihláške rozhodnutie príslušnej lekárskej posudkovej komisie o schopnosti študovať zvolený odbor.

       

      Pri rozhodovaní o prijatí sa bude postupovať nasledovne: 

       

      1. Prijatí môžu byť len žiaci, ktorí splnili všetky podmienky prijatia.
      2. Počet žiakov prijatých do odboru  nesmie presiahnuť schválený počet žiakov.
      3. Ak počet žiakov, ktorí splnili všetky podmienky prijatia presiahne počet žiakov, ktorých možno do odboru prijať,  bude rozhodovať vyšší súčet získaných bodov.
      4. V prípade rovnosti bodov budú uplatnené postupne nasledovné kritériá:
      • prednostne bude prijatý uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou
      • uchádzači, ktorí sú úspešnými riešiteľmi predmetovej olympiády alebo súťaže z matematiky, fyziky, informatiky, chémie alebo technickej súťaže na úrovni okresu a vyššie budú prednostne prijatí (platí originál dokladu),  
      • lepšie výsledky z prijímacích skúšok

       

      Body, ktoré môže žiak získať:

       

      Výsledky žiaka na ZŠ

      Za priemer známok z koncoročného vysvedčenia 7. ročníka, 8. ročníka a 1. polroku 9. ročníka vypočítaný zo všetkých predmetov okrem výchovných. Ak bude mať žiak v danom predmete z dôvodu pandémie uvedené „absolvoval“, alebo bude mať slovné hodnotenie, bude toto hodnotenie nahradené hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol hodnotený známkou.

      Body za priemer známok budú pridelené nasledovne:

      Priemer do 1,5  – 100 bodov

      Priemer horší ako 1,5 do 2,0 – 50 bodov

      Priemer horší ako 2,0 do 2,5 – 25 bodov

       

      Body za prijímacie skúšky

      Matematika:

      Za každé získané 1% sa pripočítajú 2 body (napr. pri úspešnosti 45% získa žiak 90 bodov)

      Slovenský  jazyk

      Za každé získané 1% sa pripočítajú 1 bod (napr. pri úspešnosti 45% získa žiak 45 bodov)

       

      Body za súťaže

      Za 1.,2. alebo 3.miesto v olympiádach a súťažiach z matematiky, fyziky, informatiky, chémie alebo technickej súťaže bude žiakovi pripočítaných: za okresné, resp. oblastné kolo – 30 bodov, za krajské kolo 50 bodov a za celoslovenské kolo 100 bodov.

       

       

      Kritériá prijímania žiakov pre školský rok 2024/2025

      Odbor: Operátor strojárskej výroby 

       

      Prijímacie skúšky sa nebudú konať.

       

      Štúdium v duálnom systéme

       

      Ak chce žiak študovať v duálnom systéme, podáva si  prihlášku na duálne vzdelávanie do vybranej  firmy spolu s prihláškou na SSOŠT do termínu, ktorý určí a zverejní ministerstvo školstva. Obe pošle na SSOŠT.  (Zoznam firiem ponúkajúcich duálne vzdelávanie a počet učených miest nájdete na www stránke školy: www.ssost.sk – Duálne vzdelávanie- Vypísané učebné miesta).

      Firma pozve žiaka a jeho zákonného zástupcu na pohovor. Podmienky prijatia do duálneho vzdelávania  si  určuje každá firma a ich plnenie overí pri rozhovore so žiakom a jeho zákonným zástupcom.  Úspešnému  uchádzačovi  firma vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania.  Firma vydá potvrdenie v počte podľa počtu vypísaných učebných miest v danom odbore. V prípade, že žiak s potvrdením nebude prijatý na školu, alebo si žiak vyberie inú firmu, môže firma ponúknuť učebné miesto ďalšiemu žiakovi v poradí.

       

      Podmienky prijatia:

       

      1.podmienka –   Úspešné ukončenie 9.ročníka ZŠ.

      2.podmienka – Žiak nemal v 6.,7., 8. a na polroku 9.ročníka zníženú známku zo správania na stupeň horší ako dva. Prijatie žiaka so zníženými známkami zo správania na druhý stupeň posúdi prijímacia komisia na základe rozhovoru s výchovným poradcom ZŠ a zákonným zástupcom žiaka.

      Podmienkou prijatia do duálneho vzdelávania je vystavenie potvrdenia o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania firmou, ktorá žiaka prijíma.

       

      Vzhľadom na odborné a praktické vyučovanie na našej škole, žiak nesmie mať dyspraxiu, dyskalkúliu, dysgnóziu, autizmus, alebo iné vývinové poruchy učenia, ktoré by neumožnili absolvovať plnohodnotnú prípravu v danom odbore, alebo by vyžadovali také špeciálne podmienky, ktoré škola nie je schopná zabezpečiť. Ak uchádzači uvedú nepravdivé údaje o svojom zdravotnom stave, alebo ich škole neoznámia, nebude im možné pri štúdiu poskytnúť úľavy v oblastiach, ktoré sú pre zvolený odbor profilové. Sporné prípady odporúčame konzultovať ešte pred podaním prihlášky.

       

      Uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť pripojí k prihláške rozhodnutie príslušnej lekárskej posudkovej komisie o schopnosti študovať zvolený odbor.

       

      Pri rozhodovaní o prijatí sa bude postupovať nasledovne:

       

      1. Prijatí môžu byť len žiaci, ktorí splnili všetky podmienky prijatia.
      2. Počet žiakov prijatých do odboru  nesmie presiahnuť schválený počet žiakov.
      3. Osobitne sa zoradia do tabuľky podľa počtu získaných bodov žiaci, ktorí splnili všetky podmienky prijatia do duálneho systému vzdelávania. Títo žiaci budú prijatí na štúdium prednostne.
      4. Osobitne sa zoradia do tabuľky žiaci, ktorí neboli prihlásení do duálneho systému, alebo nepredložili potvrdenie z firmy. Tí budú prijatí na zostávajúce voľné miesta v odbore.
      5. V prípade, že počet prihlásených žiakov prevýši počet žiakov, ktorých možno do odboru prijať, zoradia sa žiaci do tabuľky podľa dosiahnutého  priemeru známok z koncoročného vysvedčenia 7. ročníka, 8. ročníka a 1. polroku 9. ročníka zo všetkých predmetov okrem výchovných. Ak bude mať žiak v danom predmete z dôvodu pandémie uvedené „absolvoval“, alebo bude mať slovné hodnotenie, bude toto hodnotenie nahradené hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol hodnotený známkou.

       

       

      Záverečné  ustanovenia spoločné pre všetky odbory

       

      Žiak so zdravotným znevýhodnením, žiak s vývinovými poruchami učenia akceptovanými v danom odbore a žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musí mať v prihláške na štúdium vyplnený bod 10 - kód vzdelávania uchádzača so ŠVVP a priložené nasledujúce doklady:

      a) platnú správu zo psychologického vyšetrenia a špeciálno-pedagogického vyšetrenia od poradenského zariadenia

       b) platnú správu od lekára špecialistu v prípade, ak je žiak chorý, zdravotne oslabený alebo zdravotne postihnutý

      c) písomnú žiadosť zákonného zástupcu žiaka o úpravu prijímacích skúšok.

       

      Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2024/2025 zostaví sa poradie uchádzačov na základe celkového priemeru známok z koncoročného vysvedčenia 7. ročníka, 8. ročníka a 1. polroku 9. ročníka zo všetkých predmetov okrem výchovných. Ak bude mať žiak v danom predmete z dôvodu pandémie uvedené „absolvoval“, alebo bude mať slovné hodnotenie, bude toto hodnotenie nahradené hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol hodnotený známkou.

      Ak dosiahol žiak v olympiádach alebo súťažiach z matematiky, fyziky, informatiky, chémie alebo technickej súťaži výsledky na 1.2.alebo 3.mieste, tak sa mu započíta do priemeru známok: za každé umiestnenie v okresnom, resp. oblastnom kole – 3 jednotky navyše, za každé umiestnenie v krajskom kole 5 jednotiek navyše a za každé umiestnenie v celoslovenskom kole 10 jednotiek navyše.

       

      Rozhodnutie o prijatí uchádzača bez prijímacej skúšky odošle riaditeľ školy najneskôr 7 dní pred termínom konania skúšky.

      Výsledky prijímacieho konania zverejní riaditeľ školy do 3 pracovných dní od dňa konania 2.termínu prijímacej skúšky na dverách školy a na ssost.edupage.org. V rovnakom čase riaditeľ školy rozhodne o prijatí uchádzačov a odošle prijatým uchádzačom rozhodnutie o prijatí.

      Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v termíne určenom riaditeľom školy, ktorý bude uvedený na rozhodnutí o prijatí.

      Ak sa prijatý uchádzač nezapíše v určenom termíne, zruší sa jeho rozhodnutie o prijatí a voľné miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi podľa bodového poradia.

      Podmienky prijímacieho konania do duálneho systému vzdelávania boli prerokované so zamestnávateľmi ponúkajúcimi učebné miesta.

       

      V Žiari nad Hronom, 2.10.2022                             

                               

                                                                                                                                                     Ing. Ingrid Astachová

                                       riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola technická
   • Telefón a fax sekretariát:
    +421 45 6733394,
    +421 45 6733026
   • +421 45 6733394
    +421 45 6733026
   • +421 45 6016100
   • Ing. Ingrid Astachová
   • Ing. Andrea Kosorinská
   • Ing. Eva Šusterová
   • Ľubomír Kršjak
   • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
   • ssostzh.personalne@
    gmail.com
   • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
    Slovakia
   • 45022631
  • Prihlásenie