• CISCO

     • CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM

     •  

      Názov projektu:

      Implementácia sieťového akademického programu do vyučovania.

      Termín realizácie:  júl 2010 – jún 2011

      Financovanie: Grant Nadácie ZSNP a Slovalco a vlastné zdroje

      Ciele projektu :

      Hlavný cieľ

      Vychovať absolventa s hlbokými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami v odbore mechanik počítačových sietí

      Špecifický cieľ 1.1

      Vytvoriť  podmienky  pre vyučovanie odborných predmetov simuláciou reálnych podmienok

      Špecifický cieľ 1.2
      Zvýšiť  kľúčové a odborné kompetencie žiakov novými formami a metódami vyučovania odborných predmetov

      Špecifický cieľ 1.3
      Zvýšiť  motiváciu žiakov vzdelávať sa

      Aktivity  pre dosiahnutie cieľov:

      Špecifický cieľ 1.1

      Aktivita 1.: Zaškolenie učiteľov odborných predmetov  - absolvovanie štyroch semestrov Cisco network academy

      Aktivita 2.: Implementovanie programu LCNA (Local Cisco Network Academy) do Školského vzdelávacieho programu.

      Aktivita 3.: Vybavenie odborných učební a laboratórií pre výučbu predmetov na báze Sieťového akademického programu.

      Špecifický cieľ 1.2

      Špecifický cieľ 1.3

      Aktivita 1:

      Vzdelávací program poskytuje základné znalosti v oblasti sieťových technológií, praktické skúsenosti, príležitosť pre preskúmanie možností kariérneho rastu a rozvoj osobnostných zručností, ktoré napomôžu študentom pripraviť sa pre pozície v oblasti IT a sieťových technológií. Vzdelávacie moduly v rámci programu ponúkajú praktické prístupy vo výučbe, používanie interaktívnych nástrojov a ľahko zrozumiteľných vzdelávacích manuálov, ktoré pomáhajú študentom osvojiť si všeobecnú teóriu potrebnú pre budovanie sietí.Tieto nové vzdelávacie materiály umožňujú efektívny a praktický prístup k výučbe problematiky počítačových sietí, k osvojovaniu si nielen teoretických vedomostí, ale aj praktických zručností. Používa dobre prepracované a zrozumiteľné materiály, ktoré pomáhajú študentom v štúdiu. Program Discovery poskytuje rýchlu aplikovateľnosť získaných vedomostí, povzbudzuje študentov k ďalšiemu vzdelávaniu v tejto oblasti. Umožňuje im sa lepšie pripraviť na ich budúcu kariéru v oblasti IT (základná úroveň) prostredníctvom praktických skúseností získaných počas série štyroch kurzov. Pri výučbe používa zrozumiteľné vzdelávacie manuály, ktoré jednoducho krok za krokom prestavujú študentom preberanú problematiku, detailné inštrukcie a spätnú väzbu, ktorá napomáha študentom dosiahnuť finálne riešenia. Takto získané vedomosti a  zručnosti uľahčia adaptačný proces žiakov  vo firmách, kde budú po ukončení štúdia pracovať.

       

       

       

      CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM ponúka komplexnú škálu kurzov od základných až po moderné sieťové technológie - od inštalácie kabeláže po zložité koncepty, ako sú pravidlá a stratégie maskovania subsietí. V povahe kurzov sa odráža ich obsah: interaktívne lekcie sú uložené predovšetkým na komunitnom serveri Cisco vyhradenom pre výučbu. Ďalšie informácie o štúdiu v Regional Cisco Networking Academy pri STU v Bratislave, ktoré zabezpečujú pracovníci FIIT priamo v sídle Regionálnej Cisco akadémie.
      Informacie o CISCO
      „Sieťový akademický program – Cisco Networking Academy , je dnes najväčší a najkomplexnejší profesne orientovaný vzdelávací program na svete, ktorý od roku 1999 získal na Slovensku významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania,a z pohľadu prípravy špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí svoje nezastupiteľné miesto.Cieľom programu je predovšetkým rozvoj globálnej vzdelávacej iniciatívy na Slovensku a snaha riešiť problém nedostatku špecialistov, ktorí majú know‐how potrebné na projektovanie, realizáciu a údržbu komunikačných infraštruktúr modernej informačne orientovanej spoločnosti“.

       

       

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola technická
   • Telefón a fax sekretariát:
    +421 45 6733394,
    +421 45 6733026
   • +421 45 6733394
    +421 45 6733026
   • +421 45 6016100
   • Ing. Ingrid Astachová
   • Ing. Andrea Kosorinská
   • Ing. Eva Šusterová
   • Ľubomír Kršjak
   • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
   • ssostzh.personalne@
    gmail.com
   • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
    Slovakia
   • 45022631
  • Prihlásenie