• Škola pripravuje žiaka pre budúcnosť

     • Škola pripravuje žiaka pre budúcnosť

     • Pripraviť žiaka pre budúcnosť, pre technológie a povolania, o ktorých sa nám dnes možno ešte ani nesníva. Aj taký cieľ si dala Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom.

      Škola pripravujúca žiakov pre zamestnávateľov a spolu s nimi.

      Škola, ktorej zriaďovateľom je združenie InTech Žiar nad Hronom z.p.o., pripravuje žiakov pre špičkové výrobné spoločnosti a s ich výraznou podporou. Spoločnosti Slovalco, Nemak Slovakia, Hydro Extrusion Slovakia, Fagor Ederlan Slovensko, Tubapack a Remeslo strojal investujú do  vybavenia školy špičkovými technológiami, do ďalšieho rozvoja pedagogikých zamestnancov,  výrazne sa podieľajú na tvorbe programu školy, na príprave i ukončovaní štúdia žiaka.  Vďaka tejto spolupráci a podpore sa škola  už v roku 2014 získala oprávnenie nosiť názov Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku a v roku 2018 získala prestížnu Cenu ministerstva hospodárstva SR za najlepšiu spoluprácu so zamestnávateľskou sférou v systéme duálneho vzdelávania.

      V súčasnosti vďaka aktivitám v oblasti rozvoja duálneho a odborného vzdelávania patria SSOŠT a InTech k lídrom v tejto oblasti na Slovensku.  V duálnom systéme vzdelávania dnes v škole študuje viac ako 60% žiakov. K jeho najväčším benefitom patrí kvalitná príprava garantovaná firmami, kurzy nad rámec vzdelávacieho programu školy, podnikové štipendiá a odmeny za produktívnu prácu, pracovné oblečenie a príspevky na stravu od firiem. Absolvent štúdia má vysoký kredit na trhu práce s možnosťou vybrať si zamestnávateľa a získať zaujímavo ohodnotenú prácu a rýchly pracovný postup. Aj pre budúci školský rok zamestnávatelia spolu so školou ponúkajú viac ako 100 učebných miest.

      Škola ponúkajúca odbory žiadané trhom práce.

      Škola ponúka 4-ročné odbory s maturitou a s výučným listom: Mechanik mechatronik, Mechanik nastavovač, Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a Hutník operátor. 4-ročné odbory s maturitným vysvedčením a s rozšíreným počtom hodín praktického vyučovania – Technické lýceum – prípravu na technické univerzity a Elektrotechniku so zameraním na priemyselnú informatiku. V ponuke je i nedostatkový
      3-ročný odbor s výučným listom Operátor strojárskej výroby.

      Štúdium vo všetkých odboroch je bezplatné.

      Škola podporujúca kreativitu, originalitu a osobný rozvoj žiaka

      Keďže spolupracujúce spoločnosti sú lídrami v oblasti inovácií, ich zavádzanie intenzívne a efektívne podporujú aj vo svojej škole. Jedným z projektov, na ktorom celkom unikátne a
      s úspechom pracujú  študenti v škole i vo firme je  Tecnomatix Plant Simulation, zameraný na podporu výučby  digitálnych simulácii. Pomocou neho  dokážu žiaci  navrhnúť virtuálnu výrobnú prevádzku a celkom reálne a komplexne riešiť  proces výroby ešte pred jej skutočným spustením. Rozvíjajú si pritom technické znalosti a znalosti programovania, ale aj  kreativitu, intuíciu, analytické schopnosti, schopnosť získať  a použiť informácie, ale aj pracovať v skupine, hľadať a overovať  celkom nové originálne postupy a riešenia. Obrovským prínosom pre žiakov je možnosť komunikovať riešenia a postupy so špičkovými odborníkmi z praxe  a priamo v praxi – u svojich budúcich zamestnávateľov si ich aj odskúšať.

      K inovatívnym projektom patria aj projekty z oblastí PLC programovania, CNC programovania, programovania robotov, modelovania v SolidWorks, či SolidWorks Electrical a mnohé ďalšie. Vlastné originálne projekty z oblastí strojárstva, elektrotechniky i programovania žiaci s úspechom prezentujú na krajských i celoštátnych prehliadkach SOČ, Enersol a na ďalších súťažiach.

      Škola priateľská k žiakovi

      Škola už od začiatku ponúka žiakovi možnosť spoznať seba samého, stavať na svojich silných stránkach a ďalej ich rozvíjať. Pomáha mu dobre poznať profesiu, pre ktorú sa pripravuje a možnosti jeho ďalšieho rastu a uplatnenia sa. Žiak si už počas štúdia privyrába, spoznáva prostredie, prácu, podmienky  a kultúru spoločnosti, pre ktorú sa pripravuje  a má tak možnosť lepšie sa rozhodnúť o svojej ďalšej profesijnej ceste.

      Žiaka sprevádzajú štúdiom vysoko kvalifikovaní a neustále sa vzdelávajúci pedagógovia školy, ale aj  inštruktori - špičkoví odborníci vo výrobných spoločnostiach. Vytvárajú pre neho podnetné a priateľské prostredie.

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola technická
   • Telefón a fax sekretariát:
    +421 45 6733394,
    +421 45 6733026
   • +421 45 6733394
    +421 45 6733026
   • +421 45 6016100
   • Ing. Ingrid Astachová
   • Ing. Andrea Kosorinská
   • Ing. Eva Šusterová
   • Ľubomír Kršjak
   • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
   • ssostzh.personalne@
    gmail.com
   • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
    Slovakia
   • 45022631
  • Prihlásenie