• Mechanik mechatronik

     • Názov študijného odboru : 2679 K mechanik mechatronik

      Dĺžka štúdia: 4 roky

      Typ štúdia: denná forma vzdelávania pre absolventov ZŠ

      Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné ISCED 3A

      Doklady o vzdelaní: maturitné vysvedčenie, dodatok k maturitnému vysvedčeniu, výučný list, osvedčenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov §21

      Nadväzujúce možnosti vzdelávania: VŠ hlavne technického smeru, pomaturitné štúdium

      Žiaci odboru sa vzdelávajú v duálnom systéme

      Čo sa žiak naučí v odbornej príprave :

      • Tvoriť a čítať výkresovú dokumentáciu v elektrotechnike a strojárstve klasickým spôsobom a pomocou grafických programov (SolidWorks, SolidWorks Electrical, Profi CAD, Eagle),
      • kontrolovať, diagnostikovať a odstraňovať poruchy na klasických aj CNC obrábacích  strojoch a výrobných linkách,
      • programovať a simulovať riadenie výrobných liniek pomocou PLC SIMATIC so softvérom TiaPortal V13 a V16,
      • nastavovať a opravovať elektrické rozvody a elektrické pohony pomocou PC,
      • navrhovať elektropneumatické a hydraulické pohony pomocou programov na PC a výučbových panelov FESTO a diagnostikovať ich chyby,
      • používať riadiacu elektroniku a regulačnú techniku v automatizovaných systémoch,
      • navrhovať, opravovať a nastavovať mechanické časti strojov,
      • používať klasické a 3D meracie zariadenia,
      • diagnostikovať elektronické súčiastky,
      • diagnostikovať elektronickú súčasť CNC strojov, výrobných automatizovaných liniek a iných zariadení.

      Odborný výcvik :

      • Žiaci I. ročníka - absolvujú odborný výcvik v dielňach školy 4 dni po 6 hodín v dvojtýždennom cykle cykle (t.j. každý druhý týždeň, striedavo s teoretickým vyučovaním).
      • Žiaci II. ročníka - absolvujú odborný výcvik v dielňach školy  4 dni po 7 hodín v dvojtýždennom cykle.
      • Žiaci III. ročníka - absolvujú odborný výcvik v prevádzkach strojárskych firiem združenia In-Tech a firiem z okolia ZH, ZV, BB  5 dní po 7 hodín v dvojtýždennom cykle.
      • Žiaci IV. ročníka- absolvujú odborný výcvik v prevádzkach strojárskych firiem združenia In-Tech a firiem z okolia ZH, ZV, BB 4 dni po 7 hodín v dvojtýždennom cykle.

         

      Profity odboru :

      • V odbore zaradenom do duálneho vzdelávania vykonávanie odborného výcviku pod dohľadom skúsených   odborníkov z výrobnej praxe,
      • podnikové štipendium a hmotné zabezpečenie počas štúdia, odmeny za produktívnu prácu vo firme,
      • príspevok na stravovanie počas vykonávania odborného výcviku vo firme,
      • možnosť získania zmluvy o budúcom zamestnaní,
      • práca s grafickými programami pri tvorbe konštrukčnej, technologickej dokumentácie
      • možnosť získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov §21,
      • možnosť získania zváračského osvedčenia,
      • vysoká miera praktického vyučovania a vykonávanie odborného výcviku v prevádzkach firiem,
      • absolventi odboru sú vyhľadávaní na európskom trhu práce

       

      Pracovné uplatnenie :

      • Mechanik elektrotechnik  - zabezpečuje diagnostiku, opravy a nastavenie funkcie elektrických častí strojov.
      • Mechanik mechatronik – zisťuje a odstraňuje poruchy v prvkoch riadiacej elektroniky, v snímačoch a v ostatných elektronických prvkoch strojov a zariadení.
      • Mechanik mechanických častí strojov – vykonáva opravy prevodoviek, vodiacich plôch strojov, pohonných mechanizmov, upínacích mechanizmov.
      • Technický pracovník údržby – plánuje termíny údržby pomocou programov evidujúcich stav technických zariadení.
      • Hydraulik, pneumatik – navrhuje, diagnostikuje a odstraňuje poruchy hydrostatických a pneumostatických mechanizmov.

      Učebný plán  :

      Školský vzdelávací program

       

      Kód a názov ŠVP

      26 elektrotechnika

       

      Kód a názov študijného odboru

      2679 K mechanik mechatronik

       

      Dĺžka štúdia

      4 roky

       

      Forma štúdia

      denná

       

      Druh školy

      súkromná

       

      Vyučovací jazyk

      slovenský

       

      Kategórie a názvy vzdelávacích
      oblastí a vyučovacích predmetov

      Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

       

      1.

      2.

      3.

      4.

      spolu

       
       

      VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

      12

      13

      10,5

      9,5

      45

       

      Jazyk a komunikácia

       

       

       

       

      25

       

      Slovenský jazyk a literatúra a)

      3

      3

      3

      3

      12

       

      Anglický jazyk b)

      3

      3

      3

      3

      12

       

      Konverzácia v anglickom jazyku b)

      0

      0

      0

      1

      1

       

      Človek a hodnoty

       

       

       

       

      2

       

      Etická/Náboženská výchova c)

      1

      1

      0

      0

      2

       

      Človek a spoločnosť

       

       

       

       

      2

       

      Občianska náuka

      0

      1

      0

      0

      1

       

      Dejepis

      0

      0

      1

      0

      1

       

      Človek a príroda

       

       

       

       

      3

       

      Fyzika

      1

      1

      1

      0

      3

       

      Matematika a práca
      s informáciami

       

       

       

       

      9

       

      Matematika d)

      2

      2

      1,5

      1,5

      7

       

      Informatika e)

      1

      1

      0

      0

      2

       

      Zdravie a pohyb

       

       

       

       

      4

       

      Telesná a športová výchova g)

      1

      1

      1

      1

      4

       

      ODBORNÉ VZDELÁVANIE

      21

      22

      24,5

      24,5

      92

       

      Teoretické vzdelanie

      6

      4

      3

      5

      18

       

      Elektrotechnika

      3

      0

      0

      0

      3

       

      Elektrotechnológia

      1

      0

      0

      0

      1

       

      Strojníctvo

      2

      2

      0

      0

      4

       

      Strojárska technológia

      0

      1

      1

      0

      2

       

      Elektrické stroje a prístroje

      0

      0

      1

      2

      3

       

      Elektrotechnická spôsobilosť

      0

      0

      0

      1

      1

       

      Elektronika

      0

      1

      1

      1

      3

       

      Ekonomika

      0

      0

      0

      1

      1

       

      Praktická príprava

      15

      18

      21,5

      19,5

      74

       

      Cvičenia z elektrotechniky

      1

      0

      0

      0

      1

       

      Technické kreslenie

      2

      2

      0

      0

      4

       

      Elektrické merania

      0

      2

      1

      0

      3

       

      Mechatronika

      0

      0

      2

      2,5

      4,5

       

      Grafické systémy

      0

      0

      1

      1

      2

       

      CNC systémy

      0

      0

      0

      2

      2

       

      Odborný výcvik

      12

      14

      17,5

      14

      57,5

       

      spolu v týždni :

      33

      35

      35

      34

      137

       
  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola technická
   • Telefón a fax sekretariát:
    +421 45 6733394,
    +421 45 6733026
   • +421 45 6733394
    +421 45 6733026
   • +421 45 6016100
   • Ing. Ingrid Astachová
   • Ing. Andrea Kosorinská
   • Ing. Eva Šusterová
   • Ľubomír Kršjak
   • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
   • ssostzh.personalne@
    gmail.com
   • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
    Slovakia
   • 45022631
  • Prihlásenie