• Spolupráca s firmami

     • Spolupráca školy s firmami

      1. Duálne vzdelávanie 

      Škola realizuje duálne vzdelávanie už od roku 2008 a od roku 2015 na základe nového Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.

      Zmluvy o duálnom vzdelávaní má  SSOŠT podpísané so všetkými  zriaďovateľskými firmami (všetky zo Žiaru nad Hronom):

      • Fagor Ederlan Slovensko, a.s.,
      • Nemak Slovakia s.r.o.,
      • Remeslo strojal, s.r.o.,
      • Hydro Extrusion a.s. – predtým Sapa Profily a.s.,
      • Slovalco, a.s.,
      • TUBAPACK, a.s.

      Zmluvy o duálnom vzdelávaní má  SSOŠT podpísané aj s ďalšími spoločnosťami:

      • GAMA alumínium s.r.o. Žiar nad Hronom
      • Roman Rückschloss - ZÁMOČNÍCTVO RÜCKSCHLOSS Banská Štiavnica
      • ELBA, a.s. Kremnica
      • Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. Zvolen
      • Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s.r.o. Žarnovica
      • BURGMAIER Precision Slovakia s.r.o.,  Banská  Bystrica
      • Elmont-ZH, spol. s.r.o. Žiar nad Hronom

      V školskom roku 2017/18 boli do duálneho systému vzdelávania zaradené odbory 4-ročné s maturitným vysvedčením aj s výučným listom: Mechanik mechatronik, Mechanik nastavovač a Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a  3-ročný odbor s výučným listom: Operátor strojárskej výroby.

      Počet žiakov v systéme duálneho vzdelávania (ďalej SDV) v školskom  roku 2017/18: 105 (48,6 % zo všetkých žiakov a 67 % zo žiakov odborov, ktoré sú zaradené do SDV), v školskom roku  2018/19 je v SDV 97 žiakov (47,6 % zo všetkých žiakov a 72,4% zo žiakov odborov, ktoré sú zaradené do SDV).

      1. Realizácia praktického vyučovania žiakov v neduálnom systéme

      Žiaci, ktorí neštudujú v systéme duálneho vzdelávania absolvujú praktické vyučovanie vo vyšších ročníkoch tiež u zamestnávateľov, s ktorými má škola podpísané Zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania. Okrem spoločností, ktoré poskytujú žiakom aj duálne vzdelávanie, sú to najmä tieto výrobné spoločnosti:

      Profika Sk, s. r. o., Ján Barniak – ELROZ, ZUS servis,  s. r. o., IMPROVELS, s. r. o., FINALCAST, s. r. o., K-system, s. r. o.,  ADAKAR, s. r. o.,  TUBEX SLOVAKIA, s. r. o., FF Systembau s. r. o., Rotobalance s.r.o., ELEKTROVAL s. r. o., Mincovňa š. p. Kremnica, Knauf Insulation, s. r. o.

      Percento  žiakov absolvujúcich odborné výcviky alebo praxe vo firmách: 100 %

      1. Oblasti spolupráce školy a zamestnávateľov

       

      • Tvorba a realizácia vzdelávacieho programu školy
      • Zavádzanie nových odborov
      • Zavádzanie nových technológií do vyučovania
      • Ďalší rozvoj školy, žiakov, učiteľov, majstrov OV
      • Skvalitňovanie duálneho systému vzdelávania
      • Skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia školy
      • Exkurzie žiakov a stáže učiteľov a majstrov odborného výcviku do výrobných firiem
      • Zadávanie  tém SOČ a záverečných prác  priamo z praxe, účasť zástupcov zamestnávateľov v odborných komisiách SOČ
      • Účasť zástupcov zamestnávateľov na záverečných a praktických maturitných skúškach
      • Ďalšie vzdelávanie zamestnancov
      • Podpora a realizácia vzdelávacích projektov
      • Realizácia kurzov nad rámec vzdelávacieho programu školy (zváračský kurz)
      • Prednášky odborníkov z praxe pre žiakov i zamestnancov školy
      • Propagačné aktivity a aktivity zamerané na popularizáciu techniky a technických odborov