• Spolupráca s firmami

     • Spolupráca školy s firmami

     •  

      V školskom roku 2023/2024  škola so zamestnávateľmi spolupracuje najmä pri realizácii a skvalitňovaní duálneho systému vzdelávania, do ktorého sú zaradené odbory 4-ročné s maturitným vysvedčením: Mechanik mechatronik, Mechanik nastavovač, Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, Elektrotechnika, Technické lýceum a  3-ročný odbor s výučným listom: Operátor strojárskej výroby.

       

      Zmluvy o duálnom vzdelávaní mala  SSOŠT podpísané s 12 spoločnosťami.

       

      Zmluvy o duálnom vzdelávaní má  SSOŠT podpísané so všetkými  zriaďovateľskými firmami (všetky zo Žiaru nad Hronom):

      • Fagor Ederlan Slovensko, a.s.,
      • Nemak Slovakia s.r.o.,
      • Hydro Extrusion a.s.
      • Slovalco, a.s.,
      • TUBAPACK, a.s.

       

      Zmluvy o duálnom vzdelávaní má  SSOŠT podpísané aj s ďalšími spoločnosťami:

      • Remeslo strojal, s.r.o.,
      • GAMA alumínium s.r.o. Žiar nad Hronom
      • ELBA, a.s. Kremnica
      • Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. Zvolen
      • Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s.r.o. Žarnovica
      • Elmont ZH, spol. s.r.o.
      • BURGMAIER Precision Slovakia s.r.o.,  Banská  Bystrica

       

      Spoločnosti spolupracovali so školou v nasledovných oblastiach:

      • spolupráca v oblasti duálneho vzdelávania
      • realizácia stratégie školy
      • realizácia odborného výcviku žiakov učebných odborov a študijných odborov
      • prehodnotenie a inovácia  kritérií pre prideľovanie podnikových štipendií
      • organizovanie exkurzií žiakov a stáží učiteľov
      • zabezpečovanie materiálno-technického vybavenia školy
      • organizácia PČOZ MS na pracoviskách praktického vyučovania

       

       

      Počet žiakov v systéme duálneho vzdelávania (ďalej SDV) v školskom  roku 2022/23: 122 žiakov zo 193 žiakov, čo je   63 % .

      Do prvého ročníka bolo prijatých  55 žiakov, z toho je v duálnom systéme vzdelávania 40 žiakov, čo je 73 %.

       

      Odborný výcvik vo firmách

       

      Odborný výcvik vo firmách združenia vykonávajú aj tí žiaci študujúci v odboroch zaradených do duálneho systému vzdelávania , ktorí nemajú podpísané učebné zmluvy. 

       

       

       

      Realizácia praktického vyučovania žiakov v neduálnom systéme

       

      Žiaci, ktorí neštudujú v systéme duálneho vzdelávania absolvujú praktické vyučovanie vo vyšších ročníkoch tiež u zamestnávateľov, s ktorými má škola podpísané Zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania.

      Percento  žiakov absolvujúcich odborné výcviky alebo praxe vo firmách: 100 %

       

       

      Ukončovanie štúdia

       

      V súlade s ustanovenia zákona o odbornom vzdelávaní a príprave  podľa ktorých žiaci v systéme duálneho vzdelávania vykonávajú praktickú maturitnú skúšku u zamestnávateľa, alebo po dohode s ním v škole  sme prerokovali s firmami témy pre praktickú  maturitnú skúšku a spoločne sme pripravili zadanie vo firmách Tubapack (2 žiaci), Nemak (3 žiaci), Neuman Fliesspresswerk (4 žiaci), Continental (1 žiak), Elroz (3 žiaci) a zároveň, spolu s témami na teoretickú časť maturitnej skúšky boli témy  schválené SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora)  APZ (Asociácia priemyselných zväzov). Rovnako témy na praktickú aj ústnu časť záverečných skúšok sme prerokovali so zamestnávateľmi a tieto témy boli schválené SOPK.

       

       V šk. r. 2022/2023 praktickú maturitnú skúšku tak vykonalo u zamestnávateľov 13 žiakov a ostatní žiaci vykonali túto časť maturitnej skúšky v škole. Členmi skúšobných komisií na maturitných skúškach i záverečných skúškach žiakov študujúcich v systéme duálneho vzdelávania boli zástupcovia zamestnávateľov ako aj zástupca delegovaný SOPK.

       

       

       

      Konzultačná činnosť,  exkurzie

       

      V uplynulom školskom roku sme využívali poradenstvo a konzultácie pri zavádzaní programovania robotov do vyučovania, konzultáciami so zamestnancami Nemak, zdokonaľovanie výučby programovania PLC a mechatronických staníc so zamestnancami Hydro a Nemak.

       

      Žiaci absolvovali exkurzie s konkrétnym zameraním v o firmách Hydro, Nemak, Remeslo, Tubapack, Gama Alumínium.

       

      Podniková škola

       

      Stredná odborná škola môže popri svojom názve používať označenie podniková škola, ak

      a) je zriadená právnickou osobou,

      b) má najmenej dve triedy denného štúdia v každom ročníku,

      c) má najmenej 50 % žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia, ktorí uzatvorili so zamestnávateľom učebnú zmluvu, a

      d) má najmenej 50 % žiakov v posledných dvoch ročníkoch v dennej forme štúdia, ktorí uzatvorili so zamestnávateľom zmluvu o budúcej pracovnej zmluve.

      Po získaní štatútu Podniková škola v minulom školskom roku sme aj v školskom roku 2022/2023 splnili podmienky pre používanie tohto názvu. Z celkového počtu žiakov posledných dvoch končiacich ročníkov 84  malo zmluvu o budúcej pracovnej zmluve podpísanú 54 žiakov čo je 64 %  a z 58 prijatých žiakov do prvého ročníka malo učebnú zmluvu podpísané 49 žiakov, čo je 84% .

      Spolu s firmami združenia  InTech Žiar nad Hronom z.p.o. sme vykonali pohovory so žiakmi I.  a II. ročníkov, tak aby sme splnili podmienky pre ponechanie štatútu podniková škola aj pre budúci školský rok.

       

       

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola technická
   • Telefón a fax sekretariát:
    +421 45 6733394,
    +421 45 6733026
   • +421 45 6733394
    +421 45 6733026
   • +421 45 6016100
   • Ing. Ingrid Astachová
   • Ing. Andrea Kosorinská
   • Ing. Eva Šusterová
   • Ľubomír Kršjak
   • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
   • ssostzh.personalne@
    gmail.com
   • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
    Slovakia
   • 45022631
  • Prihlásenie