• LEGO EDUCATION

     • Lego Education

     • Lego Education - aj technika môže byť zaujímavá.

       

      Od začiatku školského roka 2011 / 2012 pracuje 42 vyučujúcich z MŠ, ZŠ, Gymnázia a SSOŠT zo Žiaru nad Hronom na projekte, ktorého hlavným cieľom je prostredníctvom výchovnovzdelávacieho programu Lego Education sprístupniť základy technického poznania a technických zručností všetkým vekovým kategóriám detí a žiakov a tak vytvárať u nich pozitívny postoj k technickému vzdelávaniu.“ 

       
      Náš región potrebuje hlavne zručných technikov v mechatronike, strojárstve a elektrotechnike, ktorí budú prínosom pre firmy združenia InTech. Takúto odbornú prípravu zabezpečuje hlavne SSOŠT. Vo vzájomnej spolupráci zapojených škôl vznikol projekt, ktorý finančne podporila Nadácia ZSNP a Slovalco sumou 40 000 €. Nadácia  má veľký záujem o vzdelávanie žiakov v technických disciplínach a podľa svojich možností je už niekoľko rokov štedrým sponzorom pri podpore vzdelávacích projektov, zameraných na rozvoj technických zručností a motivácie žiakov študovať technické odbory.
       
      Náš projekt, ktorého dušou je riaditeľka školy RNDr. Beáta Tóthová umožňuje pomocou systému Lego Education hravou formou vtiahnuť deti rôzneho veku do tvorivej činnosti. Stavebnice Lego Education si vybrali sami vyučujúci jednotlivých škôl s prihliadnutím na vek a zručnosti žiakov. Prostredníctvom nich žiaci spoznávajú fungovanie vecí a učia sa chápať technickým princípom hravou formou. Okrem vyučovacieho procesu sú využívané stavebnice aj na krúžkoch technických zručností. 
       
      Na záver projektu si žiaci jednotlivých škôl zmerajú svoje zručnosti v súťaži a najlepší si budú môcť pozrieť robotické pracoviská na Technickej univerzite v Košiciach. Víťazné školy získajú ďalšie stavebnice lego.
      V projekte sú naplánované aj podporné aktivity: vzdelávanie učiteľov, workshopy k výmene skúseností v práci s programom Lego Education, prednášky k témam moderného výskumu na TUKE a worshop „Prečo technické odbory, alebo čo žiada trh práce. 
       
      Do vzdelávacích aktivít projektu, ktorých cieľom je  vytvoriť pozitívny vzťah detí a žiakov k prírodovedným a technickým predmetom formou hry, bude zapojených priamo 761 žiakov. Minimálne ďalších 500 žiakov sa zúčastní prehliadok technických zručností, prednášok a prezentácií  technických odborov či už na SŠ alebo na VŠ. Očakávame, že sa tak vytvoria základné predpoklady úspešného zvládnutia týchto technických predmetov, osvojenia si základov technického myslenia a technických  zručností, ale aj záujmu  študovať na technických odboroch.
       
  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola technická
   • Telefón a fax sekretariát:
    +421 45 6733394,
    +421 45 6733026
   • +421 45 6733394
    +421 45 6733026
   • +421 45 6016100
   • Ing. Ingrid Astachová
   • Ing. Andrea Kosorinská
   • Ing. Eva Šusterová
   • Ľubomír Kršjak
   • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
   • ssostzh.personalne@
    gmail.com
   • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
    Slovakia
   • 45022631
  • Prihlásenie