• Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

     • Názov študijného odboru : 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

      Dĺžka štúdia: 4 roky

      Typ štúdia: denná forma vzdelávania pre absolventov ZŠ

      Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné ISCED 3A

      Doklady o vzdelaní: maturitné vysvedčenie, dodatok k maturitnému vysvedčeniu, výučný list

      Nadväzujúce možnosti vzdelávania : VŠ hlavne technického smeru, pomaturitné štúdium

      Žiaci odboru sa vzdelávajú v duálnom systéme

       

      Čo sa žiak naučí v odbornej príprave :

      • Čítať výkresovú dokumentáciu
      • Navrhovať strojárske súčiastky pomocou CAD systému Solidworks a vytvoriť výkresovú dokumentáciu
      • Navrhovať postupy výroby na klasické i počítačom riadené stroje
      • Tvoriť programy na CNC stroje s riadiacim systémom Sinumerik 840D pomocou softvéru WinNC a CAM  systému EdgeCAM
      • Programovať robotizované pracoviská
      • Obsluhovať CNC stroje a zváracie stroje a zariadenia
      • Vykonávať základné pevnostné výpočty súčiastok

      Odborný výcvik :

      • Žiaci I. ročníka - absolvujú odborný výcvik v dielňach školy 4 dni po 6 hodín v dvojtýždennom cykle cykle (t.j. každý druhý týždeň, striedavo s teoretickým vyučovaním).
      • Žiaci II. ročníka - absolvujú odborný výcvik v dielňach školy  4 dni po 7 hodín v dvojtýždennom cykle.
      • Žiaci III. ročníka - absolvujú odborný výcvik v prevádzkach strojárskych firiem združenia In-Tech a firiem z okolia ZH, ZV, BB  5 dní po 7 hodín v dvojtýždennom cykle.
      • Žiaci IV. ročníka- absolvujú odborný výcvik v prevádzkach strojárskych firiem združenia In-Tech a firiem z okolia ZH, ZV, BB 4 dni po 7 hodín v dvojtýždennom cykle.

         

      Profity odboru :

      • V odbore zaradenom do duálneho vzdelávania vykonávanie odborného výcviku pod dohľadom skúsených   odborníkov z výrobnej praxe,
      • podnikové štipendium a hmotné zabezpečenie počas štúdia, odmeny za produktívnu prácu vo firme,
      • príspevok na stravovanie počas vykonávania odborného výcviku vo firme,
      • možnosť získania zmluvy o budúcom zamestnaní,
      • práca s grafickými programami pri tvorbe konštrukčnej, technologickej dokumentácie a CNC programov (CAD/CAM systémy) HMI Operate, SolidWorks, EdgeCAM,
      • možnosť získania ďalších osvedčení - obsluha vysokozdvižného vozíka, viazačský kurz,
      • možnosť získania zváračského osvedčenia na  zvárania oblúkom obalenou elektródou a na zvárania kyslíkovo-acetylénovým plameňom,
      • vysoká miera praktického vyučovania a vykonávanie odborného výcviku v prevádzkach firiem,
      • veľký dopyt po úspešných absolventoch vo firmách združenia InTech ako aj v strojárenských firmách s výrobou na CNC strojoch

      Pracovné uplatnenie :

      • Programátor CNC strojov - vytvára programy pre riadenie CNC stroja pomocou CAM softwérov, odlaďuje programy a kontroluje priebeh výroby
      • Programátor zváracích robotov -  vytvára programy pre riadenie zváracích robotov, odlaďuje programy a vyhodnocuje proces  zvárania , programuje roboty aj pre pracoviská odlievania, opracovania, montáže
      • Technológ  pre prevádzky trieskového obrábania - vytvára technologické postupy pre výrobu súčiastok trieskovým obrábaním
      • Technológ  pre prevádzky zvárania – vytvára technologické postupy pre výrobu súčiastok zváraním
      • Programátor liniek na rezanie materiálu  - vytvára programy  na výrobné  zariadenia pre delenie materiálu  plameňom, laserom i vodným lúčom

       

      Učebný plán  :

      Školský vzdelávací program

      Kód a názov ŠVP

      24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba

      Kód a názov študijného odboru

      2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

      Dĺžka štúdia

      4 roky

      Forma štúdia

      denná

      Druh školy

      súkromná

      Vyučovací jazyk

      slovenský

      Kategórie a názvy vzdelávacích
      oblastí a vyučovacích predmetov

      Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

      1.

      2.

      3.

      4.

      spolu

      VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

      12

      13

      10,5

      9,5

      45

      Jazyk a komunikácia

       

       

       

       

      25

      Slovenský jazyk a literatúra a)

      3

      3

      3

      3

      12

      Anglický jazyk b)

      3

      3

      3

      3

      12

      Konverzácia v anglickom jazyku b)

       

       

       

      1

      1

      Človek a hodnoty

       

       

       

       

      2

      Etická/Náboženská výchova c)

      1

      1

       

       

      2

      Človek a spoločnosť

       

       

       

       

      2

      Občianska náuka

       

      1

       

       

      1

      Dejepis

       

       

      1

       

      1

      Človek a príroda

       

       

       

       

      3

      Fyzika

      1

      1

      1

       

      3

      Matematika a práca
      s informáciami

       

       

       

       

      9

      Matematika d)

      2

      2

      1,5

      1,5

      7

      Informatika e)

      1

      1

       

       

      2

      Zdravie a pohyb

       

       

       

       

      4

      Telesná a športová výchova g)

      1

      1

      1

      1

      4

      ODBORNÉ VZDELÁVANIE

      21

      22

      24,5

      25

      92,5

      Teoretické vzdelávanie

      7

      4

      4

      6

      21

      Ekonomika

       

       

       

      1

      1

      Strojárska technológia

      1

      1

       

       

      2

      Strojníctvo

      2

      2

       

       

      4

      Technológia

      2

      1

      2

      2

      7

      Programovanie

       

       

      1

      1

      2

      Špecifické technológie a techniky

       

       

      1

      2

      3

      Technické merania

      2

       

       

       

      2

      Praktická príprava

      14

      18

      20,5

      19

      71,5

      Grafické systémy

       

       

      1

      2

      3

      Programovanie CNC strojov

       

      2

      2

      3

      7

      Technické kreslenie

      2

      2

       

       

      4

      Odborný výcvik

      12

      14

      17,5

      14

      57,5

      spolu v týždni :

      33

      35

      35

      34,5

      137,5

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola technická
   • Telefón a fax sekretariát:
    +421 45 6733394,
    +421 45 6733026
   • +421 45 6733394
    +421 45 6733026
   • +421 45 6016100
   • Ing. Ingrid Astachová
   • Ing. Andrea Kosorinská
   • Ing. Eva Šusterová
   • Ľubomír Kršjak
   • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
   • ssostzh.personalne@
    gmail.com
   • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
    Slovakia
   • 45022631
  • Prihlásenie