• Iveta Búciová

     • Výchovné poradenstvo

     • OZNAMY              

       

      Výchovný poradca: Mgr.  Iveta Búciová

      Kontaktná adresa:                             buciova.iveta@gmail.com

                                                                 

      Telefón:                                           045/6733394 klapka 18      

                                                                  


      Konzultačné hodiny:   utorok od 8,00 do 10,00

                                            

       

      v kabinete výchovného poradcu na prízemí  vľavo        

      prípadne aj v iný termín po telefonickom dohovore

      Konzultačné hodiny sú určené pre žiakov i rodičov.

       

      Žiaci aj rodičia môžu v prípade potreby navštíviť aj Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva v Žiari nad Hronom na Námestí Matice slovenskej a to:

      - po objednaní si termínu u p. Zúbrikovej na tel. 045/6732280

      - prípadne bez objednania  v utorok od 13,00-16,00

       

      AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE, ŽE JE ŽIAK ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝ ALEBO MÁ ŠPECIÁLNE VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE POTREBY

      Rodičia alebo zákonní zástupcovia žiaka spolupracujú už na základnej škole s výchovným poradcom pri určení profesijnej orientácie.

      Rodičia ešte predtým, ako sa žiak prihlási na určitý odbor našej školy, navštívia našu školu a poradia sa s výchovnou poradkyňou strednej školy o konkrétnych požiadavkách štúdia a praxe. Rodičia sú povinní informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti ich dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania (§144 osd. 7. pís. d) školského zákona 245).

      Na základe posúdenia výsledkov odborných vyšetrení a s ohľadom na reálne perspektívy a prognózu postihnutia, na záujmy, dosiahnutú úroveň zručností, schopností a vedomostí, sa žiak so ŠVVP môže prihlásiť na našu školu. Pre špecifické odbory našej školy je nevyhnutné rešpektovanie kontraindikácie daného postihnutia alebo narušenia.

      Uchádzač so zravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného (detského) lekára o schopnosti študovať príslušný odbor.

      Rodičia, ktorí žiadajú o integráciu svojho dieťaťa na našej škole, pripoja písomnú žiadosť na integráciu už k podávanej prihláške na štúdium. Ďalej musí byť k prihláške pripojené písomné vyjadrenie z centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo z detského integračného centra.

      Riaditeľ školy spolu s integračnou komisiou na základe žiadosti a priložených správ rozhodne o integrácii žiaka (§5 zákona 596/2003 Z. z.). Zváži pritom, či sú na škole vytvorené podmienky pre poskytovanie špeciálno-pedagogickej starostlivosti žiakovi, aby mu bola integrácia prospešná. Ak sa ŠVVP žiaka prejavia v priebehu jeho školskej dochádzky a je potrebná zmena formy jeho vzdelávania, riaditeľ školy ďalšie rozhodnutie o prijatí žiaka do školy nevydáva (POP 2.4 bod. 1)

      Pred prijatím žiaka je vyplnený Návrh na prijatie žiaka so ŠVVP na strednú školu.

      Ak sa na prospechu žiaka okrem jeho znevýhodnenia podieľa významnou mierou viacero faktorov, k hodnotenia klasifikácii stupňom nedostatočný je možné pristúpiť, avšak len po odbornom posúdení a odporučení tohto postupu príslušným poradenským zariadením. Žiadny všeobecne záväzný právny predpis neurčuje, že žiak vzdelávaný v školskej integrácii nemôže opakovať ročník (POP 2.4 bod 6).

      Žiakovi, vzdelávanému v školskej integrácii, sa v doložke vysvedčenia uvádza príslušný vzdelávací program pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním, podľa ktorého žiak postupoval (POP 2012/213 2.4 bod 10).

      V prihláške na vzdelávanie na strednej škole je potrebné uviesť uchádzačovi so zdravotným znevýhodnením alebo nadaním, vzdelávanému v školskej integrácii, príslušný kód integrácie (POP 2012/2013 2.4 bod 11).

       

       

      Rodinné prídavky.docx

      Trestný zákon.docx

      Uloha výchovnej poradkyne.docx

      Zákon 245.docx

      Uloha Centra pedagogicko-psychologického poradenstva.docx

      Zákon 296.docx

      Sikanovanie.doc

       

      VYVINOVE PORUCHY UCENIA.docx

       

      MÁ  VAŠE DIEŤA PROBLÉMY?  NEVIETE, NA KOHO SA OBRÁTIŤ ?

      V PRVOM RADE JE TO TRIEDNY UČITEĽ, VÝCHOVNÝ PORADCA.

      Ale máme tu pre vás aj stránky, ktoré vám môžu hneď pomôcť  vyhľadať toho správneho odborníka:

      www.predys.szm.sk Poruchy učenia

      www.linkadeti.sk   linka detskej dôvery 0800 11 78 78, rodičovská linka 0907 401 749, odkazy@linkadeti.sk

      www.mamatata.sk  Poradňa

       

      LINKA DETSKEJ ISTOTY 0800 500 500 - BEZPLATNÁ, ANONYMNÁ, NEPRETRŽITÁ

      Linka detskej istoty UNICEF prevádzkuje nasledovné linky pomoci

       

      Linka 116 111 pre deti anonymná poradňa pre všetky deti funguje bezplatne a non-stop počas celého roka
      Linka Pomoc.sk linka pre ohrozenia detí vo virtuálnom svete funguje tiež na č. 116 111, bezplatne a non-stop
      Linka 116 000 pre nezvestné deti telefonická poradňa v prípade nezvestnosti dieťaťa funguje bezplatne a non-stop
      Linky pre dospelých Linka pre rodičov na čísle 116 111
      vždy v stredu od 14:00 - 20:00 hod.
        Sociálno-právna poradňa na čísle 116 111
      vo štvrtok a v sobotu od 14:00 - 20:00 hod

      www.unicef.sk

       

       

       

      ABY DETI BOLI VŽDY V BEZPEČÍ             

       

      Telefónne číslo 116 000 je jednotné európske číslo, ktoré je dostupné v 16 krajinách EÚ vrátane Slovenska.

      Cieľom zriadania linky je upozorniť na problém stratených detí.

      Určené je :    

      - pre rodiny, ktorých dieťa je nezvestné

      - deťom, ktoré sú na úteku  alebo sú z rôznych dôvodov mimo domova

      - prostredníctvom linky môžu poslať domov správu a konzultovať svoj problém s odborníkom

      - ľuďom, ktorí vedia poskytnúť informácie o hľadanom dieťati

      - rodiny, ktoré cestujú na dovolenku; cestovné kancelárie pri predaji rodinných dovoleniek ponúkajú náramky s číslom 116 000 za 1 €

      -116 000 je bezplatné číslo, funguje nonstop a spolupracuje s miestnou políciou, operátor hovorí rečou krajiny, v ktorej sa nachádzate a anglicky, no majú k dispozícii tlmočníka

      -číslo funguje v 16 krajinách EU okrem Chorvátska, tu volajte 112

       

      Občianske združenie OKÁČIK   

      V spolupráci s Centrom pedag. psych.poradenstva v Novej Bani poskytuje odborné psychologické poradenstvo v kancelárii združenia na Ulici Dr. Janského 9 v Žiari nad Hronom.

      Pomáhajú deťom a mládeži s telesným, mentálnym, zmyslovým, rečovým a viacnásobným  postihnutím.

      Poskytujú  psychologickú, logopedickú a špeciálno-pedagogickú diagnostiku.

      Poradenstvo a odborná starostlivosť pri osobnom a profesijnom vývine dieťaťa.

      Tel. 0905 212 803, 045/672 3392  okacik@stonline.sk

       

       

       MESTSKÁ  OBÝVAČKA

      Informačné centrum mladých tel. 0907 5490132 e-mail: ziar@icm.sk, 0908242658

      súčasťou je tzv. Mestská obývačka na 1. poschodí na plavárni,             

      kde sa môžu mladí schádzať

      po – pi od 13,00 do 17, 00 hod

      • prenájom priestorov pre neformálne skupiny a združenia, konferencie, porady a školenia
      • internet, kopírovanie, laminovanie, viazanie prác za symbolické ceny
      • štvrtákom pomôžu s napísaním životopisu, prihláškou na VŠ, hľadaním práce

       

      CESTUJETE DO ZAHRANIČIA?   

       

      Čítajte stránky:

       

      http://bezpecnecestovanie.iom.sk/helplinka.html   VOLAJTE 041 0800 800 818

       

      www.iom.sk  IOM – Medzinárodná organizácia pre migráciu

       

      www.eures.sk – Práca v Európe

       

      www.foreign.gov.sk Ministerstvo zahraničných vecí SR, veľvyslanectvá

       

      OBCHODOVANIE S ĽUĎMI    

       

      Patrí sem:

      • sexuálne vykorisťovanie
      • ekonomické vykorisťovanie
      • nelegálna adopcia
      • nelegálne obchodovanie s ľudskými orgánmi

      Čítajte:

      www.strada.cz   La Stada CZ je organizácia zaoberajúca sa riešením problematiky obchodovania s ľuďmi

       

      www.upsvar.sk Úrad práce soc. vecí a rodiny, 0800 191 222 - Bezplatná telefonická linka pre nahlásenie zneužívania sociálneho systému a zanedbávania starostlivosti o deti

       

      www.minv.sk   Ministerstvo vnútra SR, podstránka Obchodovanie s ľuďmi

       

      www.alianciazien.sk  Aliancia žien

       

      www.ozodyseus.sk Občianske združenie Odyseus sa venuje mladým ľuďom v ťažkých životných situáciách (drogy, poskytovanie sexuálnych služieb, HIV, väzenie, Časopis INTOXI...)

       

      www.dotyk.sk Krízové centrum DOTYK, nonstop linka pomoci 0903 704 784, poskytuje komplexnú pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi a obetiam domáceho násilia.

       

      BEZPEČNÝ INTERNET    

      Čítajte:

      www.zodpovedne.sk , www.pomoc.sk Bezpečné používanie internetu, volajte bezplatnú linku pomoci 116 111, konzultácie pomocou emailu:  potrebujem@pomoc.sk

       

      www.stopline.sk Nahlasovanie nezákonného obsahu na internete

       

      www.pomoc-online.cz Bezpečný internet

      www.saferinternet.cz  Bezpečný internet

       

      ZÁVISLOSŤ    

       

      Závislosť nie je morálny poklesok.

      Závislosť je psychická porucha, ktorá je charakterizovaná silnou až nutkavou túžbou po psychoaktívnej látke. Psychoaktívna látka je látka, ktorá spôsobuje prechodné zmeny duševného prežívania a väčšinou sa tieto zmeny pociťujú spočiatku ako príjemné.

      Pri opakovanom konzume sa postupne formuje závislosť.

      Mladý organizmus je zvlášť citlivý na alkohol a drogy, ktoré môžu predovšetkým v mozgu spôsobiť nevyliečiteľné zmeny.

      Jedna dávka drogy môže spustiť celý reťazec správania sa a zmien, ktoré vedú k závislosti.

      Závislosť nepoškodzuje len organizmus, telo a mozog, ale zo slobodného človeka robí závislého, neslobodného jedinca.

      Droga postupne berie zdravie, priateľov, zamestnanie, školu, rodinu, radosť i zmysel života.

      Závislý človek sa nedokáže drogy sám bez pomoci zbaviť.

      Linka detskej istoty     0800 500 500

      Pedagogicko - psychologická poradňa Žiar nad Hronom   045/673 2280, 673 2750

      Centrum pre liečbu drogovo závislých Banská Bystrica 048/414 7302, Predná Hora 058/486 6157, Bratislava 02/5341 7467

      Psych. nemocnica Kremnica 045/674 2145, Banská Bystrica 048/433 5821

      www.infodrogy.sk

      www.drogy.sk

       

       

       

       

       

       

       

       

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola technická
   • Telefón a fax sekretariát:
    +421 45 6733394,
    +421 45 6733026
   • +421 45 6733394
    +421 45 6733026
   • +421 45 6016100
   • Ing. Ingrid Astachová
   • Ing. Andrea Kosorinská
   • Ing. Eva Šusterová
   • Ľubomír Kršjak
   • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
   • ssostzh.personalne@
    gmail.com
   • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
    Slovakia
   • 45022631
  • Prihlásenie