• Novinky

      • Naše úspechy pokračujú!

      • NA KONFERENCII ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI FAKULTY TECHNIKY VO ZVOLENE V SEKCII STREDNÉ ŠKOLY BOLI NAŠI ŽIACI VEĽMI USPEŠNÍ!

       BLAHOŽELÁME:

       Marekovi IVANIČOVI za 1. miesto v sekcii Stredné školy s prácou Enigma – mechanické šifrovacie zariadenie.

       Patrikovi RUSKOVI za účasť a ocenenie za technické prevedenie predsedom SZS.

       Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov.      

      • Súťaž ,, 3D modelovanie v SOLIDWORKS"

      • Žiaci Marek Ivanič zo IV.AT, Martin Kamiač a Aleš Kubiš žiaci z II.AP sa zúčastnili súťaže ,, 3D modelovanie v SOLIDWORKS“ na Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave. Za účasti 66 žiakov zo Stredných priemyselných škôl a Stredných odborných škôl z celého Slovenska dosiahol náš žiak Marek Ivanič IV.AT veľký úspech a umiestnil sa na 1.mieste. Patrí mu veľká gratulácia. Martin Kamiač z II.AP sa umiestnil na peknom 25. mieste a Aleš Kubiš z II.AP sa umiestnil na peknom 27. miest. Všetkým trom veľmi pekne ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

      • Beh oslobodenia

      • Žiaci našej školy  sa 29.4.2022 zúčastnili 32. ročníka Behu oslobodenia v parku Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom.

       V katergórii ročník narodenia 2007-2006 sa Juraj Glezgo žiak I.AM triedy umiestnil na 2.mieste.

       V kategórii ročník narodenia 2005 -2004 sa Matej Žarnovičan žiak 3.AM triedy umiestnil na 1. mieste.

       Víťazom gratulujeme.

      • Deň narcisov

      • 28. apríla 2022 sa aj naša škola zapojila do verejnej zbierky Deň narcisov. Naši študenti, dobrovoľníci, vyrazili hneď ráno do ulíc mesta s narcismi, ktoré sú symbolom nádeje pre onkologických pacientov. Výťažok z našej zbierky bol krásnych 648€. Aj touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.

      • Moyzes v našom meste (1.AP)

      • V utorok pre krásny čas,

       mestom sme sa prešli zas.

       Stanica východisková

       bola naša milá škola,

       kráčali sme dolu mestom,

       naznačenou v mapke cestou.

       Postupne sme odhalili,

       kde všade je Moyzes „živý“:

       Socha na námestia kruhu,

       ulica vedúca našu nohu,

       v kostole krypta biskupská,

       v kaštieli sála i izba pastierska

       a na záver v parku krásnom

       okriali sme na slnci jasnom.

      • Praktické maturity

      • Tento týždeň sa nesie v duchu preverovania praktických zručností našich maturantov, niektorí pracovali usilovne na svojom projekte pár mesiacov a dnes obhajovali svoje práce, iní preukazujú svoje vedomosti a šikovnosť na vypracovaní komplexnej úlohy. 

      • Podporte aj vy Deň narcisov 2022

      • Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. 28. APRÍLA JE DEŇ NARCISOV. Pripnite si malý kvietok na podporu onkologických pacientov opäť aj v uliciach. Viac o možnostiach prispenia i o tom, ako pomáha Liga proti rakovine, nájdete na www.dennarcisov.sk. Prispieť môžete do 6.5.

       Liga proti rakovine vám ďakuje.

      • Dejepis inak...

      • Dnes sme si ako "živého svedka"  komunistického režimu prezreli CO kryt pod našou školou. Ďakujeme pánovi školníkovi za prehliadku a odborný výklad... Vyskúšali sme aj hýbať s pancierovými dverami...ešte musíme potrénovať :-)

      • Krajské kolo SOČ

      • Dňa 1.apríla  2022 sa uskutočnila dištančnou formou Krajská prehliadka stredoškolskej odbornej činnosti SOČ v Banskej Bystrici.

        Z našej školy bolo prihlásených 6 žiakov z tried IV.AT a IV.AM s piatimi  prácami  v odboroch č.9, č.11, č.12, a č.14. Napriek tomu, že prác v porovnaní s inými školami bolo menej, dosiahli sme vynikajúce výsledky a veľmi dobré umiestnenie. Práce umiestnené na prvých dvoch miestach v krajskom kole súťaže, postupujú do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa tento rok uskutoční v dňoch 26. až 29. apríla 2022  na SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka v Bardejove.

       Výsledková listina:

       Odbor č. 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava:

       1.miesto – Patrik Rusko – Omni ball - autíčko

       Odbor č. 11 – Informatika

       4. miesto – Marek Haneš – Webový portál – eshop, zameraný na elektronické zariadenia

       Odbor č. 12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika

       2.  miesto – Marek Ivanič – Enigma – šifrovací stroj

       4. miesto – Lukáš Grassl – Ovládaný model BB-8- pojazdná guľa

       Odbor č. 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

       3.miesto – Ľubomír Drozd, Andrej Babiak – Pneumatika, elektropneumatika a programovanie PLC

       Všetkým účastníkom blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa ďalších úspechov v najvyššom kole súťaže.

        

      • Úspechy naších žiakov na krajskej prehliadke SOČ 2022

      • Dňa 1.apríla  2022 sa uskutočnila dištančnou formou Krajská prehliadka SOČ v Banskej Bystrici.

       Z našej školy bolo prihlásených 5 prác z rôznych odborov. Postup na celoštátnu prehliadku získali žiaci IV.AT odboru Technické lýceum : Patrik Rusko a Marek Ivanič. Celoštátna prehliadka sa uskutoční dňa 27.4.2022 v Bardejove.

        

       Výsledková listina:

       Odbor č. 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava:

       1. miesto – Patrik Rusko - Omni ball autíčko

       Odbor č. 12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika

       2. miesto – Marek Ivanič – Enigma, šifrovací stroj

       Odbor č. 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

       3. miesto – Ľubomír Drozd, Andrej Babiak - Elektropneumatika programovanie PLC

        

       Všetkým súťažiacim blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

      • Boli sme darovať krv

      • Darovať niečo vzácne niekomu, kto to potrebuje... a aj keď obdarovaného nepoznáme, je to naozaj dobrý pocit. Presvedčili sa o tom aj naši študenti, prvodarcovia, ktorí boli v utorok 29. marca darovať krv v našej nemocnici. Vzácnu tekutinu, prišlo darovať 10 študentov zo IV.AM, IV.AT a III.AM. Všetkým patrí srdečná vďaka a dúfame, že na jeseň sa opäť nájde veľa statočných, ktorí chcú pomôcť. A tí, ktorí nechcú čakať až do novembra, majú možnosť po uplynutí troch mesiacov ísť darovať krv v našej nemocnici, alebo aj na Transfúznej stanici v Banskej Bystrici.

      • Naša „stredná technická“ je už Podniková škola

      • 14.febuára tohto roku žiarska Súkromná stredná odborná škola technická získala oprávnenie používať označenie „Podniková škola“.

       Začiatkom roka 2022 naša škola požiadala Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) o udelenie oprávnenia používať označenie Podniková škola, nakoľko sme dokázali splniť prísne požadované kritériá pre udelenie tohto statusu v súlade s § 24a zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (OVP). Podľa § 31 ods. 8 zákona o OVP sa na stredné odborné školy s označení podniková škola nevzťahuje určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné alebo učebné odbory, financovaných podľa osobitého predpisu pre prijímacie konanie pre príslušný rok. V praxi to znamená, že škola môže ponúkať toľko učebných miest, koľko od nej žiadajú jej zriaďovatelia i partneri, teda priamo zamestnávateľský sektor. Pokiaľ bude škola „podnikovou“ v zmysle zákona, nebude možné, tak ako doposiaľ, zo strany príslušného orgánu školskej správy – v tomto prípade ide o samosprávny kraj, regulovať a znižovať žiadané počty študentov, čo v prípade našej školy bolo vždy v rozpore z požiadavkami trhu práce, ktoré prichádzali od žiarskych i okolitých firiem. Oprávnenie používať názov Podniková škola udeľuje MŠVVaŠ na základe splnenia požadovaných podmienok a momentálne na Slovensku existuje iba 6 škôl s týmto oprávnením. Jednou z nich sa stala aj SSOŠT Žiar nad Hronom.

       1. Súkromná stredná odborná škola technická je škola zriadená združením InTech Žiar nad Hronom z.p.o., ktorého členmi je šesť veľkých zamestnávateľov zo žiarskeho priemyselného parku - Slovalco a.s., Tubapack a.s., Nemak Slovakia s.r.o., Hydro Extrusion Slovakia a.s., Fagor Ederlan Slovakia s.r.o., Remeslo strojal s.r.o., spolu s nimi BBSK, Mesto Žiar nad Hronom a Technická univerzita v  Košiciach.  Dôvodom vzniku súkromnej školy v roku 2008 bolo a aj v súčasnosti stále je zbližovať školské a výrobno – zamestnávateľské prostredie a prispôsobiť ponuku školy reálnym potrebám trhu práce vo vzťahu k združeniu i firmy. Preto dnes so školou nespolupracujú na výchove a vzdelávaní iba firmy združenia, ale aj mnohé ďalšie organizácie, celkovo škola aktuálne spolupracuje s 13 výrobnými spoločnosťami.  Ešte v roku 2014 škola získala oprávnenie používať názov Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom priemysle na základe rozhodnutia Asociácie priemyselných zväzov a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Za vynikajúco vybudovaný systém duálneho vzdelávania a spolupráce s firmami škola získala v roku 2018 ocenenie ministrom hospodárstva, ako škola najlepšie spolupracujúca so zamestnávateľskou sférou.

       2. Škola má v každom ročníku denného štúdia minimálne dve triedy v odboroch, ktoré sú plne prispôsobené potrebám zamestnávateľov. Zamestnávatelia spolupracujú pri tvorbe a realizácií vzdelávacieho programu školy a ŠkVP jednotlivých odborov. Odborné výcviky žiakov posledných ročníkov sa realizujú na pracoviskách praktického vyučovania u zamestnávateľov pod vedením inštruktorov. Zástupcovia zamestnávateľov sú pravidelne členmi skúšobných komisií na praktický maturitných a záverečných skúškach. Zamestnávatelia podporujú školu personálne i finančne.  Vďaka ich finančnej podpore má škola nadštandardné technologické vybavenie. Len za posledných 5 rokov investovali firmy a zriaďovateľ do školy viac ako 600 tisíc eur a spolu so školou investovali do rekonštrukcie a vybavenia školy viac ako 1,1 milióna euro v rámci projektu „Škola inovujúca praktické vyučovanie – atraktívna pre žiaka, potrebná pre trh práce.“

       3. Škola má v každom ročníku minimálne 60% žiakov v dennej forme štúdia takých žiakov, ktorí uzatvorili so zamestnávateľom učebnú zmluvu, dokonca v aktuálnom 1. ročníku je takých žiakov 64%. V školskom roku 2021/2022 študuje v duálnom systéme vzdelávania 119 žiakov, čo je 83% z počtu žiakov v duálnych odboroch a takmer 63% z celkového počtu žiakov školy. Väčšina žiakov s učebnými zmluvami buď zostáva pracovať vo firmách, alebo pokračuje v štúdiu na VŠ. Aj tieto čísla svedčia o kvalite poskytovaného vzdelávania a opodstatnenosti používať označenie „Podniková škola“.

       4. Zmluvu o budúcej pracovnej zmluve má uzatvorených so zamestnávateľom 51,1% žiakov posledných dvoch ročníkov v dennej forme štúdia.  Naša škola ponúka celý rad benefitov a štipendií nad rámec zákona, štúdium je bezplatné, škola garantuje bezproblémové uplatnenie v praxi, plnohodnotnú prípravu na pokračovanie štúdia na vysokých školách, , vzdelávanie vo vynikajúco vybavených učebniach, v školských dielňach aj reálnom výrobnom prostredí všetkých výrobných spoločnosti, ktoré participujú na odbornom a duálnom vzdelávaní. Úspechy školy, jej žiakov i absolventov sú dôkazom, že technika je „Príležitosť“, je „Atraktívna pre mladých“ a ponúka „Široké možnosti uplatnenia“.Samotné mesto Žiar nad Hronom, v ktorom škola sídli a pôsobí, je bohaté na najrôznorodejšie možnosti voľnočasového vyžitia a po skončení štúdia poskytuje tiež dobré miesto na uplatnenie a dobrý, úspešný rodinný život.

       Žiarska stredná technická škola sa v poslednom období mimoriadne rozvíja. Medzi ďalšie míľniky zlepšovania a zatraktívňovania svojho pôsobenia aktuálne pripravuje možnosti ubytovania pre svojich študentov.

      • Školské kolo súťaže SOČ 2022

      • Dňa   3.marca 2022 sa na Súkromnej SOŠ technickej uskutočnil prezenčnou formou 44. ročník   školského kola súťaže „Stredoškolská odborná činnosť“. Súťaže sa zúčastnilo 9 žiakov končiacich ročníkov IV.AM a IV.AT so siedmimi prácami. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach v jednotlivých odboroch, postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční 1. apríla  2022 dištančnou formou.

       Výsledky súťaže:

       Odbor č. 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava:

       1. miesto – Patrik Rusko - Šesť kolesové auto s guľatými kolesami
       2. miesto - Peter Smolárik, Andrej Homola - Honten –229- model lietadla na diaľkové ovládanie

       Odbor č. 11 – Informatika

       1. miesto – Marek Haneš - Internetový portál Mobilshop

       Odbor č. 12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika

       1. miesto – Marek Ivanič – Enigma
       2. miesto – Lukáš Grassl - Ovládaný model BB8 - pojazdná guľa
       3. miesto – Bianka Šemetková - Reguľovateľný zdroj napätia a prúdov

       Odbor č. 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

       1. miesto – Ľubomír Drozd, Andrej Babiak - Elektropneumatika programovanie PLC
      • Lyžiarsky kurz

      • V utorok 22. februára 2022 sa začal pre našich žiakov dlho-očakávaný výlet v podobe lyžiarskeho kurzu. Po dlhšej prestávke sa žiaci veľmi tešili, že budú mať nové zážitky a konečne pôjdu na výlet ako kelektív. Po zapožičaní  výstrojov sme sa obliekli do lyžiarskych ,, outfitov, a išli sa lyžovať. Chlapci sa rozdelili podľa úrovne lyžovania a išlo sa na vec. Niektorí  prekvapili svojimi schopnosťami hneď v úvode. Počasie nám prialo celé 4 dni. Počas týchto pekných dní sme si užili veľa zábavy, odniesli si nové zážitky a hlavne začiatočníci sa naučili lyžovať a pokročilí zdokonalili svoje lyžiarske schopnosti.

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola technická
   • ssos.intech@gmail.com
   • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026 Email školy: ssos.intech@gmail.com Telefón dielne: +421 45 6016100 Ochrana osobných údajov, zodpovedná osoba: Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885 žiadosti o zamestnanie: ssostzh.personalne@ gmail.com
   • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01 Slovakia
   • 45022631
   • +421 45 6733394 +421 45 6733026
   • +421 45 6016100
   • +421 905 602 885
  • Prihlásenie