• Príhovor riaditeľky školy na začiatku školského roka 2020/2021

   

  Milí žiaci, vážení rodičia.

  Otvorenie školského roka obvykle naša škola organizovala spoločne za účasti zástupcov zriaďovateľských   spoločností. Dnes, kvôli opatreniam prijatým  s cieľom predchádzať šíreniu ochorenia COVID 19 tomu tak nemohlo byť.  Stretli sme sa krátko pred školou a po prechode ranným filtrom priamo v triedach. Aj keď to bol pre Vás zrejme len malý rozdiel oproti rokom predchádzajúcim, je možno len začiatkom zmien a rozdielov, ktoré nás tento rok a asi už aj dlhodobo čakajú.

  V prvom rade chcem ubezpečiť rodičov, že škola prijala všetky potrebné opatrenia pre to, aby aj v týchto časoch bola bezpečným miestom pre ich deti - našich žiakov. Okrem pravidelného ranného filtra bude zabezpečovaná aj častejšia očista a dezinfekcia priestorov, dodržiavaná zásada R-O-R (ruky, odstup, rúško), ale zamerali sme aj aj na kampaň vysvetľovaciu  potrebu dodržiavania prijatých opatrení. Tak ako iné výsledky v škole však nevieme dosiahnuť bez Vás žiakov a bez podpory Vás rodičov, nebude tomu tak ani teraz. Prosím Vás všetkých preto, aby ste prijaté opatrenia akceptovali a dodržiavali, aby ste obmedzili alebo aspoň minimalizovali účasť svojich detí na hromadných podujatiach, podľa možnosti vynechali cesty do zahraničia. Dodržiavanie opatrení a vzájomná tolerancia môže významne prispieť k tomu, aby sme opätovne nemuseli prerušiť vyučovanie.

  Toto je veľmi dôležité v škole a v odboroch, kde kvalita vzdelania je priamo závislá od množstva a kvality získaných praktických zručností, zručností práce s modernými technológiami, či už v škole alebo na pracoviskách firiem. Toto je tá časť vzdelania, ktorú možno len ťažko a veľmi obmedzene  získať dištančne. Urobme preto všetci spolu a aj každý jeden sám všetko preto, aby ten priestor v škole bol čo najdlhší a čo najefektívnejšie využitý.

  Základným, nie však jediným predpokladom toho, že v škole získate potrebné vedomosti a praktické zručnosti je dochádzka do školy. Nemenej dôležitý je však aj Váš prístup k vlastnému vzdelaniu. Aktuálne sa Vám žiakom zdanlivo  otvára oveľa väčší priestor pre to, ostať doma a možno si urobiť aj tak trochu voľno. Verím však, že Vaše zmýšľanie sa  bude uberať iným smerom a naopak, čas školského štúdia využijete čo najlepšie a aj v prípade nútenej karantény alebo liečby budete pristupovať k štúdiu zodpovedne. Je dôležité, aby na konci Vášho štúdia nebol len prázdny papier, ale aby každý jeden z Vás mohol ponúknuť svojmu budúcemu zamestnávateľovi také vedomosti, zručnosti a skúsenosti, ktoré mu zabezpečia zaujímavú prácu s dobrý ohodnotením a skvelú budúcnosť.

  Aktuálnej situácii sme prispôsobili aj organizáciu vyučovacieho procesu v najbližších 2 týždňoch. Výučba v škole bude organizovaná v blokoch. Dôvodom je obmedzenie pohybu žiakov i učiteľov po škole a minimalizovanie ich stretávania sa so žiakmi iných tried. Zároveň sa učitelia zamerajú najmä na rozvoj praktických zručností, ktoré nebolo možné rozvíjať dištančne, zopakovanie a doplnenie učiva preberaného počas prerušenia štúdia, na identifikáciu a odstránenie nedostatkov v takto získaných vedomostiach, aby ste mohli bez problémov pokračovať ďalej.  Zároveň budeme zisťovať Vaše podmienky pre ďalšie dištančné vzdelávanie, prvákom poskytneme potrebné informácie k takémuto štúdiu a tým, ktorí mali nejaké problémy pomôžeme s ich riešením.  Prosím Vás, aby ste aj sami avízovali svojim triednym učiteľom, ak nejakú pomoc potrebujete.

  A keďže všetky zmeny a nové veci nás posúvajú ďalej, želám Vám všetkým, nech je tento školský rok pre Vás rokom úspešným, rokom, v ktorom budete a budeme k sebe tolerantní, keď budeme vzájomne ešte užšie a efektívnejšie spolupracovať na Vašom vzdelaní (žiaci, učitelia, majstri OV i rodičia), rokom, v ktorom si oveľa viac začnete riadiť svoj vlastný rozvoj  a ktorý Vás posunie  ďalej.

  Beata Tóthová, riaditeľka školy.

 • Dôležitá informácia o nástupe žiakov do školy

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Po takmer 6 mesiacoch sa 2.septembra konečne opäť uvidíme v škole. Určite Vám už chýbali najmä kamaráti zo školy a verím, že tak trochu aj vzdelávanie a dianie na škole. Mali ste možnosť zažiť, ako je to, keď je na Vás väčšia zodpovednosť za vlastné vzdelávanie a tento rok práve toto bude ešte dôležitejšie.

  Škola a najmä Vaši učitelia sa už tiež pripravujú na Váš príchod a  určite Vás zaujíma, ako bude vyzerať organizácia prvých dní. 

   V súvislosti s narastajúcim počtom ochorení na COVID 19  sledujeme usmernenia hlavného hygienika ako aj odporúčania ministerstva školstva.

  https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2682020/

  Po tieto dni je škola v zelenej fáze nastaveného SEMAFORA pre školy a podľa toho sme nastavili priebeh nástupu žiakov do školy.
   

  Základné odporúčania, ktoré chceme udržať v dennom režime školy sú:     

  • R – O – R (nosenie Rúšok – dodržiavanie Odstupov – umývanie a dezinfekcia Rúk)     
  • časté vetranie miestností a pobyt vonku     
  • dezinfekcia priestorov/ zriadenie izolačky
  • informovanosť rodičov a zamestnancov školy
  • obmedzený vstup rodičov do školy
  • sledovanie semaforu pre SŠ
  • zodpovednosť voči sebe, voči iným a voči svetu
  • zodpovednosť za vlastné vzdelávanie

  Usmernenia pre rodičov a pre žiakov:

  • Prosíme o spoluprácu pri dodržiavaní R-O-R princípu
  • Rodičia do budovy školy ráno nevstupujú. 
  • Prosíme o vyplnenie čestného VYHLÁSENIA a DOTAZNÍKA.
  • Ráno, pri nástupe žiakov do školy prebehne ranný filter, t.j. kontrola  zdravotného dotazníka,  potvrdenia o bezinfekčnosti, kontrola rúšok, meranie teploty, dezinfekcia rúk
  • Všetci žiaci majú po celý deň rúško, s výnimkou času obeda, desiaty atď.,
  • Prosíme, aby mali žiaci so sebou aspoň dve rúška a hygienické vreckovky

   

  Organizácia začiatku školského roka 2020/2021 dňa 2.9.2020 :

  • žiaci 1. ročníkov sa zhromaždia na priestranstve pred budovou školy pred hlavným vchodom pod dozorom triednych učiteľov od 7,45 hod
  • žiaci 2.,3.,4. ročníkov sa zhromaždia na ihrisku za budovou školy pod dozorom triednych učiteľov od 8,00 hod.
  • každý žiak 2. septembra odovzdá triednemu učiteľovi vyplnené a podpísané tlačivo  zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy
  • každý žiak musí mať k dispozícii 2 rúška a hygienické vreckovky
  • každému žiakovi bude odmeraná teplota
  • žiaci, ktorí neprejdú ranným filtrom (nebudú mať vyplnený zdravotný dotazník alebo potvrdenie o bezinfekčnosti, alebo v zdravotnom dotazníku uvedú, že v posledných 2 týždňoch vycestovali do niektorej z červených alebo rizikových krajín alebo nebudú mať rúška alebo budú mať zvýšenú telesnú teplotu) zostanú pod dozorom určeného pedagogického zamestnanca v exteriéri školy a triedny učiteľ oznámi túto skutočnosť vedeniu školy, ktoré danú situáciu vyrieši.
  • triedni učitelia spolu so žiakmi, ktorí prejdú ranným filtrom vstúpia do budovy školy povinne s rúškami, vykonajú  dezinfekciu rúk, dodržiavajú odstup a presunú sa do svojich tried, kde dostanú ďalšie potrebné informácie k organizácii školského roka od svojich triednych učiteľov


  O prípadných zmenách v organizácii Vás budeme informovať.

  Všetky vyššie uvedené opatrenia robíme v snahe vytvoriť pre žiakov a pre zamestnancov bezpečné prostredie a napriek tomu, že tento netradičný školský rok predkladá pred nás rôzne výzvy, veríme, že sa nám ho podarí spoločne zvládnuť. Pravidelne sa Vás preto budeme snažiť informovať aj prostredníctvom webstránky školy.

   Tešíme sa na Vás  a veríme, že to spolu zvládneme. 

  Vedenie SSOŠT

   

 • Výsledky prijímacieho konania

  Umiestnenie uchádzača podľa zvoleného odboru je možné zistiť v nižšie uvedenej tabuľke pod kódom žiaka tu:

  Ak potrebujete informácie týkajúce sa Vášho ďalšieho postupu alebo máte iné otázky týkajúce sa nástupu Vášho dieťaťa na našu školu zavolajte nám na tel.č. 0918 909 901.

 • Upravené kritériá prijímania žiakov do 1.ročníka SSOŠT pre šk. r. 2020/2021

 • Informácia pre žiakov v čase prerušenia vyučovania

  Upozorňujeme žiakov, že všetky potrebné informácie týkajúce sa hodnotenia v čase prerušenia vyučovania nájdu pod odkazom: "Informácie pre žiakov v čase prerušenia vyučovania"  v ľavom stĺpci na stránke školy. Končiaci žiaci tam nájdu všetky potrebné informácie o ukončovaní štúdia. Informácie Vám aj naďalej budeme zverejňovať pod tento odkaz. 

 • Škola sa konečne dočká nového šatu

  Napriek tomu, že na škole je prerušené vyučovanie a žiaci ,, nederú školské lavice“ je v nej pomerne rušno, pretože sa po 12 rokoch dočká nielen nového ,,šatu“ ale aj nových technológií. Udeje sa tak po tom, čo 9. marca 2020 riadiaci orgán pre operačný program IROP Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka po viac ako 2 rokoch ukončil  kontrolu verejného obstarávania na dodávateľa stavby  - rekonštrukciu budovy školy a budovy dielní. Dodávateľom stavby sa stala spoločnosť SimKor s.r.o., ktorá si 15. apríla 2020 prevzala stavenisko od realizátora stavby SSOŠT.

  Žiadosť o NFP z integrovaného regionálneho operačného  programu  s celkovým nákladom 1 276 820,25 euro škola podala ešte v roku 2017. Žiadosť bola úspešná a v apríli 2018 podpísali škola a ministerstvo pôdohospodárstva zmluvu na realizáciu projektu s názvom „Škola inovujúca praktické vyučovanie – atraktívna pre žiaka, potrebná pre trh práce“. Spolufinancovanie vo výške 5% škole poskytne jej zriaďovateľ InTech Žiar nad Hronom z.p.o..

  Príspevok bude použitý na zateplenie budovy, výmenu okien a strechy, nového osvetlenia v interiéry, rekonštrukciu kúrenia, čo prispeje k  zvýšeniu energetickej hospodárnosti budov, vybudovanie 2 nových odborných učební. Z technológií pre ďalšie skvalitnenie výučby pribudne priemyselný robot, sada výučbových senzorov pre výučbu elektro – pneumatiky, modulárne stavebnicové systémy pre výučbu mechatroniky, elektroniky a automatizácie, moduly synchrónnych a asynchrónnych motorov a senzorov k systému UNITRAIN, 2 nové CNC stroje, 4 klasické obrábacie stroje, frézka na výrobu plošných spojov, 3D tlačiareň a ďalšie. Celková rekonštrukcia budov by mala byť ukončená do 18 mesiacov. Naša škola sa vďaka tomuto projektu zaradí medzi najmodernejšie vybavené školy na Slovensku a poskytne žiakom tie najlepšie podmienky pre vzdelávanie. V septembri sa tešíme na všetkých  žiakov vo vynovených priestoroch školy.

 • Žiak odboru mechanik mechatronik suverénne zvíťazil v krajskom kole súťaže ENERSOL

  Žiak našej školy Mário Daniš suverénne zvíťazil v tvorivej kategórii krajského kola súťaže ENERSOL so svojou prácou „Energia budúcnosti“.  Mário Daniš je  žiakom 4.ročníka, študuje v odbore mechanik mechatronik. Prácu vytvoril ako svoju maturitnú prácu pod odborným dohľadom: Ing. Jána Ižarika, Ing. Igora  Daniša PhD a Ing. Kataríny Barančokovej.

  Fotovoltaický systém si vybral  spomedzi obnoviteľných zdrojov, pretože ho vníma  ako najperspektívnejší systém, čo sa týka jeho využitia v súčasnosti, ale taktiež ho vníma ako systém s rýchlym pokrokom  a so širokými vyhliadkami do budúcnosti. O tento obnoviteľný zdroj sa bližšie začal zaujímať už od 15 rokov. Neskôr začal túto oblasť vyhľadávať aj počas štúdia v škole. Praxuje totiž v malej firme ktorá sa zaoberá návrhom a aj samotnou inštaláciou takýchto zariadení. Vďaka tomu na vlastnej koži zažil aký enormne rýchly pokrok v tejto oblasti nastáva a posunul svoje poznanie  od úplne jednoduchých zariadení až k plne automatickým elektrárňam, ktoré dokážu slušne konkurovať iným zdrojom elektrickej energie. Po skončení školy plánuje model FV – elektrárni darovať škole a tým sprístupniť fotovoltaiku na našej škole aj pre ostatných žiakov.

  Krajské kolo sa uskutočnilo dištančnou formou z dôvodu ohrozenia koronavírusom. Organizátorom bola Spojená škola,  Kremnička 10, Banská Bystrica. Súťažné práce posúdila odborná komisia v zložení: Ing. Ľuboslav Jánoš - cechmajster Cechu vykurovania, tepelnej technicky a inštalácií, Ing.Peter Výboch - člen Cechu vykurovania tepelnej techniky a inštalácií a p. Ing. Samuel Čičmanec - odborný referent pre energetiku, SŠ Kremnička 10, Banská Bystrica.

  Práca postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční tiež dištančnou formou. Víťazovi srdečne gratulujeme k dosiahnutému úspechu.

   

 • Výzva na spoluprácu - pomôžme si navzájom

  Súkromná stredná odborná škola vyzýva na spoluprácu žiakov školy ale aj žiakov iných škôl, ktorí majú 3D tlačiarne, s ktorými by bolo možné vyrábať ochranné štíty pre lekárov, aby sa čím skôr prihlásili elektronicky na ssos.intech@gmail.com.. Ak máte záujem a možnosť, budeme radi ak sa do výzvy zapojíte.

   

 • OZNAM pre žiakov, rodičov a záujemcov o štúdium

  Škola v zmysle opatrenia ÚVZ SR prerušila na obdobie od 13.03.2020 až do odvolania vyučovanie. Nakoľko je budova pre verejnosť uzavretá, akákoľvek komunikácia prebieha výlučne elektronicky a telefonicky. Svoje otázky zasielajte na ssos.intech@gmail.com, prípadne nás kontaktujte na tel.č. 0902 712 866 - pondelok až piatok od 9:00 hod. do 12:30 hod..

  Potvrdenie o návšteve školy sa bude vydávať elektronicky, po zaslaní žiadosti na ssos.intech@gmail.com.


 • Opatrenia ministerstva školstva - písomné maturity zrušené, prijímačky sa posúvajú

 • Prerušenie vyučovania a vzdelávanie žiakov

  Vážení rodičia a žiaci. 

   

  Na základe Usmernenia ministerky školstva vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

  Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ale ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Preto prosím dodržiavajte osobitný domáci režim a vypracúvajte domáce práce tak, ako Vám ich pošlú Vaši učitelia a majstri OV.

  Žiaci, ktorí nemajú prístup na EduPage nech kontaktujú svojich triednych učiteľov mailom alebo telefonicky.

  Usmernenie ministerky nájdete tu: usmernienie vo veci prerušenia vyučovania 

   

  RNDr. Beata Tóthová, riaditeľka školy.

 • Zmena termínu prihlasovania na duálne vzdelávanie

  Vzhľadom k prerušeniu vyučovaniu na školách  v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 meníme aj termín podávania prihlášok do duálneho vzdelávania.

  Prihlášky na duálne vzdelávanie stačí poslať  v tom istom termíne ako bežné prihlášky, t.j. zatiaľ platí termín - 20.04.2020, prípadne ako stanoví ministerstvo školstva.

   

 • Informačný list žiakom a rodičom

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Aj keď je školou prijaté opatrenie „Prerušenie vyučovania“ preventívne, DÔRAZNE ŽIADAME VŠETKÝCH ŽIAKOV, aby sa počas prerušenia teoretického a praktického vyučovania zdržiavali čo najviac doma, aby obmedzili kontakty s inými osobami na nevyhnutné, nezúčastňovali sa skupinových aktivít, nestretávali sa v uzavretých priestoroch, nenavštevovali reštauračné zariadenia, nechodili na brigády a podobne. Zároveň je dôležité dôsledné dodržiavanie hygienických opatrení.

  Až do odvolania žiaci/zákonní zástupcovia žiakov nahlásia škole nariadenie karantény v rodine e-mailom na adresu: ssost2020@gmail.com

  SLEDUJTE www stránku  školy a správy v systéme EDUPAGE!

   

  VZDELÁVANIE  DIŠTANČNOU  FORMOU

  Počas prerušenia vyučovania budú žiakom od pondelka prostredníctvom systému EDUPAGE zadávané úlohy na vypracovanie – pri každej úlohe bude zadaný čas na vypracovanie a kritériá hodnotenia, vypracované úlohy žiaci posielajú jednotlivým vyučujúcim na mail – viď. stránka školy

  PROSÍME BUĎTE ZODPOVEDNÍ  A OHĽADUPLNÍ K SEBE I K OSTATNÝM. SPOLU TO ZVLÁDNEME.

                                                                                           

    RNDr. Beata Tóthová

    riaditeľka školy

 • Smernica riaditeľky školy k prevencii koronavírusu COVID-19 a usmernenie z MŠVVaŠ SR

 • Dôležité upozornenie!!

  Vážení rodičia, žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci.

  V prípade, že ste boli počas jarných prázdnin mimo SR v štátoch, alebo na územiach postihnutých koronavírusom Covid-19, žiadame Vás aby ste kvôli bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy postupovali podľa Usmernenia Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s koronavírusomUpozorňujeme na najpodstatnejšiu časť z hľadiska prevencie a to, že karanténne obdobie je približne 14 dní a po túto dobu by ste seba, prípadne zainteresovaných členov rodiny mali držať v izolácii a nevyhľadávať žiadnu spoločnosť. Vedomé, či nevedomé šírenie závažnej choroby má trestnoprávne dôsledky. Toto oznámenie je v plnom rozsahu záväzné aj pre všetkých zamestnancov SSOŠT, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom.

   

 • Školské kolo SOČ 2020

  V piatok 6.marca 2020 sa na Súkromnej SOŠ technickej uskutočnili školské kolá súťaží Stredoškolská odborná činnosť a súťaže Enersol. V úvode súťaží sa krátkymi prezentáciami, predstavili žiaci prvého ročníka odboru elektrotechnika s jednoduchými elektronickými zariadeniami, ktoré si vyrobili na hodinách praxe.  

  V 10.ročníku enviromantálnej súťaže Enersol zameranej na problematiku využívania alternatívnych zdrojov energie, v oblasti úspor energie a obnoviteľných zdrojov, nám predstavil prácu žiak IV.AM Mário Daniš s prácou Fotovoltaická elektráreň a postúpil do krajského kola tejto súťaže, ktorá sa uskutoční 12.marca 2020 na Spojenej škole v Banskej Bystrici.

  V 42.ročníku Stredoškolskej odbornej činnosti žiaci súťažili v týchto odboroch: Strojárstvo, hutníctvo a doprava, Informatika a Elektrotechnika, hardware a mechatronika. Súťaže sa zúčastnilo 10 žiakov končiacich ročníkov so šiestimi prácami. Členmi hodnotiacej komisie boli predstavitelia firiem Nemak a Fagor, ktoré sú v združení Intech, teda nášho zriaďovateľa. Konkrétne predsedom hodnotiacej komisie Ing. Radoslav Palacka PhD. zástupca firmy Nemak, ďalším členom Ing. Zdenko Šurka  zástupca firmy Fagor, za pedagogických zástupcov školy Mgr. Ján Gaal a školským koordinátorom súťaže Ing. Ingrid Astachová. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach v jednotlivých odboroch, postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční 3.apríla 2020 na SPŠ dopravnej vo Zvolene.

   

  Výsledková listina

  Odbor č.:   09   -   Strojárstvo, hutníctvo, doprava

  I. miesto

  Meno a priezvisko: Juraj Kúdela (IV.AM) - Názov práce: Kokila na rybárske závažia

   

  Odbor č.:   11   -   INFORMATIKA

  I. miesto

  Meno a priezvisko: Dominik Masár a Tomáš Kamenský (IV.AT) - Názov práce: Simulácia výrobného procesu v Plant Simulation

  II. miesto

  Meno a priezvisko: Daniel Lihotský a Pavol Repiský (IV.AT) - Názov práce: Návrh a realizácia 3D hry UNITY

   

  Odbor č.:   12 – ELEKTROTECHNIKA, HARDWARE, MECHATRONIKA

  I. miesto

  Meno a priezvisko: Patrik Pauko a Rastislav Balciar (IV.AT) - Názov práce: FPV QUAD dron

  II. miesto

  Meno a priezvisko: Natália Štefanková (IV.AT) -  Názov práce: Elektrická kolobežka

  III. miesto

  Meno a priezvisko: Tomáš Hrnčiar a Vladimír Filas  (IV.AM) -  Názov práce : Digitrónová zobrazovacia jednotka

   

   

 • Deň otvorených dverí 18.02.2020

  Deň otvorených dverí bol u nás ako ,,vyšitý“. Žiaci našej školy predstavili záujemcom  9.a 8. ročníkov základných škôl a ich rodičom nielen priestory školy, ale aj svoje odborné zručnosti. Okrem iných aktivít bolo tento rok zaujímavosťou  pečenie a ochutnávanie oblátok, taktiež prezentácia regulátora teploty, ktorý vyrobili naši žiaci na odbornom výcviku. Návštevníci si mohli zároveň vyskúšať vzorové prijímacie skúšky zo SJL a MAT a svoje zručnosti na najmodernejších vyučovacích technológiách. Informácie o duálnom vzdelávaní poskytovali zástupcovia firiem, ktorí rozdávali aj praktické reklamné predmety.

 • Deň otvorených dverí 18.02.2020

 • Navštívili sme výstavu v MsKC

  Keď pršalo - mrholilo,

  umenie nám učarilo.

  Keďže je to od nás len na skok,

  chodievame na výstavy každý rok.

 • V jeden deň divadlo JGT, TUZVO a Continental

  Dnešná všehochuť 


  Do mesta Zvolena dnes sme sa vybrali,
  by sme tu všelijaké zážitky dnes mali.
  Zatiaľ čo lýceum s Jozefom Gregorom tíško veršovalo,
  maturantov na univerzite štúdium zaujalo.


  Technika a roboty každého druhu na nich tu čakali,
  usilovní študenti na svoju Alma Mater horlivo verbovali.
  Všetci potom svorne sme autobus čakali,
  za novými zážitkami do Continenalu jachali.


  Skúsení inštruktori už na nás čakali,
  všetky vychytávky nám poukazovali.
  Plne automatizované linky a stroje,
  všetci sme si dnes prišli určite na to "svoje".

strana:

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria