• Ocenenia žiakov nadáciou

    • Oceňovanie žiakov Žiarsky talent roka nadáciou Slovalco

    • Žiarsky talent - oceňovanie Študentov Nadáciou ZSNP a Slovalco v roku 2019/20 za  mimoriadne úspechy v Školskom  roku 2018/19

      

     Významné úspechy dosiahli a na ocenenie boli navrhnutí nasledovní žiaci. Vzhľadom k zhoršenej epidemiologickej situácii Nadácia nakoniec ceny neudeľovala.

      

     1. Marek Ivanič, Samuel Pataky, Matej Štefanka

     Medzinárodná súťaž RoboCup 2019 v stavbe robotov, Liptovský Mikuláš trojčlenné družstvo:

     • v kategórii RESCUE LINE OPEN obsadili II. miesto

     Súťaž  v stavbe lego robotov FEVT TU Zvolen : II.miesto

     Robotický Battle – Celoslovenská súťaž v pretekoch vlastných robotov v Košiciach :

     • v disciplíne „Racing“ obsadili 12 miesto Samuel Pataky, Matej Štefanka
     • prezentácia vlastného projektu modelom CUBE : IV.miesto Marek Ivanič

      

     1. Patrik Hausner:                

     Odbor SOČ č. 12: Elektrotechnika, hardware, mechatronika  

     Názov práce: Inteligentné inštalácie

     V krajskom kole: II.miesto

     V celoštátnom kole: VI.miesto

     ŠVOČ – FEVT TU Zvolen: III.miesto

     Práca predstavuje princíp činnosti inteligentných inštalácii – domových inštalácii 21. storočia, ktoré šetria elektrickú energiu, ochraňujú majetok a zároveň umožňujú byť diaľkovo ovládané cez mobilnú aplikáciu.

     Výnimočnosť práce spočíva v tom, že žiak samostatne zostavil a naprogramoval simuláciu činnosti senzorov dymu, pohybu, vlhkosti, ovládanie zásuvkových a svetelných obvodov.

     Konzultantkou práce bola Ing. Andrea Kosorinská.

      

     1. Daniel Lihocký

     Celoslovenská súťaž : "3D modelovanie v SOLIDWORKS"

     Umiestenie v celoslovenskom kole: IV. miesto

     Žiak študoval v triede III.AT v odbore technické lýceum. 

     Žiakovi odbornú prípravu poskytovala: Ing. Lenka Kováčová

      

     1. Dominik Kašiar, Adrián Dobrovič:  

     Odbor SOČ č. 09: Strojárstvo, hutníctvo, doprava

     Názov práce: Výroba cvičného CNC stroja

     V krajskom kole: III.miesto

     V práci sa žiakom podarilo vytvoriť  plne funkčný, trojosí, multifunkčný CNC stroj ktorý by mal slúžiť hlavne ako pomôcka pre študentov alebo ako začínajúci stroj pre nových zamestnancov slúžiaci na zaučenie.

     Výnimočnosť práce je, že daný CNC stroj vo svojej výbave by mal slúžiť ako multifunkčné CNC s vymeniteľnými nástrojmi ako je napríklad laser, fixka/ceruzka, či už v poslednom prípade frézovaciu hlavicu alebo aj s možnosťou namontovania extrúdera a s CNC by bola 3D tlačiareň.

     Prácu žiaci realizovali v spolupráci s firmou  Zámočníctvo Rückschloss Banská Štiavnica.

     Konzultantkou práce bola Ing. Lenka Kováčová

      

     1. Ján Zuberéni, Adam Lupták

     Odbor SOČ č. 11: Informatika

     Názov práce: Návrh a realizácia mobilnej aplikácie pre zdravý životný štýl ZU-LU Fitness

     V krajskom kole: III.miesto

     Cieľom práce bolo vytvoriť plne funkčnú aplikáciu, ktorá zaujme dizajnom a hlavne funkcionalitou s využitím pre zdravý životný štýl, cvičenie či stravovanie. Aplikácia je testovaná medzi  kamarátmi a spolužiakmi tak, aby odovzdala spätnú väzbu pre jej následný upgrade.

     Konzultantom práce bol Mgr. Ján Gaal

      

     1. Patrik Nociar         

     Odbor SOČ č. 14: Učebné pomôcky a didaktické technológie

     Názov práce: Programovanie frekvenčného meniča

     V krajskom kole: IV.miesto

     Žiak svojou prácou vytvoril názornú učebnú pomôcku, pomocou ktorej sa žiaci môžu v rámci odborných predmetov oboznámiť s činnosťou a programovaním frekvenčného meniča, ktorý predstavuje najmodernejší spôsob riadenia činnosti elektromotorov v priemysle.

     Práca je výnimočná tým, že jej realizácia prebiehala priamo vo firme Slovalco s reálnymi zariadeniami.

     Konzultantkou práce bola Ing. Andrea Kosorinská

      

     1. Veronika Hulinová, Pavol Mráz:                

     Odbor SOČ č. 14: Učebné pomôcky a didaktické technológie

     Názov práce: Inteligentné parkovisko

     V krajskom kole: IV.miesto

     ŠVOČ – FEVT TU Zvolen: prezentácia práce

     Práca predstavuje názorný učebný model inteligentného parkoviska , ktorý je ovládaný mikroprocesorom Atmel. Učebná pomôcka predstavuje panel znázorňujúci reálne parkovisko, displej s ukazovateľom voľných miest, riadenie zabezpečujú obvody DPS osadené v spodnej časti makety. Po vytvorení a nahratí programu si môžu jednoducho overiť jeho funkčnosť.

     Práca je výnimočná tým, že motivuje žiakov k uplatňovaniu moderných technológii v reálnej praxi

     Konzultantom práce bol Mgr. Miroslav Spielmann

      

     1. Michal Hlaváč, Adrián Karvaš:                

     Odbor SOČ č. 12: Elektrotechnika, hardware, mechatronika

     Názov práce: Teslova cievka

     V krajskom kole: IV.miesto

     Práca Teslova cievka predstavuje realizáciu experimentu, ktorý dokazuje bezdrôtový prenos elektrickej energie, v súčasnosti je to stále aktuálny trend prenosu energie. Komplexne rieši návrh, výrobu konštrukcie s veľkým zreteľom na bezpečnosť a predvedenie zariadenia s možnosťou širokého využitia v rôznych odvetviach elektropriemyslu.

     Práca je výnimočná tým, že napriek tomu, že je veľmi náročná pre študentov na úrovni strednej školy, žiaci samostatne dokázali vytvoriť dané zariadenie a dokonca vniesli do zapojenia zlepšenia v oblasti dizajnu a bezpečnosti.

     Konzultantkou práce bola Ing. Ingrid Astachová

      

     1. Dominik Masár : MATEMATICKÝ KLOKAN

     Žiak v minulom školskom roku 2018/2019 študoval v triede III. AT v odbore technické lýceum. Dňa  21. marca 2019 sa zúčastnil medzinárodnej súťaže MATEMATCKÝ KLOKAN, ktorú organizuje nezisková organizácia Talentída.  Vo svojej kategórii Junior O34 v SR sa umiestnil na 9. mieste  z celkového počtu 1700 súťažiacich. Za najviac získaných bodov v rámci SSOŠT sa stal aj školským šampiónom.

     Žiak sa počas odbornej súvislej praxe, ktorú vykonával v spoločnosti Nemak zapojil aj do riešenia reálnej úlohy -  Simulačný model odlievacej bunky s reálnymi cyklovými časmi, OEE. Úlohu zvládol na veľmi dobrej úrovni a preukázal ako vie vedomosti získané v škole aj samoštúdiom uplatniť v praxi. V modelovaní v programe Plant Simulation chce pokračovať aj v budúcom školskom roku a spracovať reálne zadanie ako prácu na stredoškolskú odbornú činnosť.

     ŽIARSKY TALENT - OCEŇOVANIE ŠTUDENTOV NADÁCIOU ZSNP A SLOVALCO V ROKU 2018/19 ZA MIMORIADNE ÚSPECHY V ŠKOLSKOM ROKU 2017/18

     1.      Daniel Lihocký

     Žiak v minulom školskom roku študoval v triede I.AT v odbore Technické lýceum. V školskom roku 2017/2018 sa úspešne zúčastnil viacerých súťaží. V celoslovenskom kole súťaže „3D modelovanie v SOLIDWORKS“ sa umiestnil na 3. mieste. Žiakovi odbornú prípravu poskytovala Ing. Lenka Kováčová. V krajskom kole súťaže v programovaní "Robohranie – Lego" na Technickej univerzite vo Zvolene sa s tímom umiestnil na 6. mieste. Žiakovi odbornú prípravu poskytoval Ing.Peter Kavacký.

     2. Štefan Štrba

     Žiak v minulom školskom roku študoval v triede IV.AM v odbore Mechanik mechatronik. Úspešne obhajoval svoju prácu "Generálna oprava stroja" v krajskom kole súťaže SOČ v odbore Strojárstvo, hutníctvo a doprava, kde sa umiestnil na 1. mieste. S prácou postúpil a úspešne ju prezentoval aj na celoslovenskom kole SOČ. Hlavný prínosom jeho práce bolo, že vykonal generálnu opravu mechanických častí nefunkčného ohraňovacieho lisu, s kompletným návrhom a realizáciou elektrického riadenia, pneumatických obvodov a mazania. Stroj sa po tejto generálnej oprave začlenil späť do výrobného procesu. Prácu žiak prezentoval aj na konferencii v rámci Študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Technickej univerzite vo Zvolene. Žiakovi odbornú prípravu poskytovali inštruktor v spoločnosti Neumann Fliesspresswerk pán Suchý v Žarnovici a vyučujúce Ing. Lenka Kováčová a Ing. Andrea Kosorinská.

     3.      Ľubomír Maslík

     Žiak v minulom školskom roku študoval v triede V.AM v odbore Mechanik mechatronik. V školskom roku 2017/2018 sa úspešne zúčastnil viacerých súťaží, kde dosiahol výborné výsledky. Zúčastnil sa celoslovenskej súťaže "Mladý mechatronik" v Bratislave, kde sa umiestnil na 9.mieste. Žiakovi odbornú prípravu poskytovala Ing. Katarína Barančoková. Zapojil sa aj do súťaže SOČ v odbore Strojárstvo, hutníctvo a doprava, kde sa v krajskom kole umiestnil na 4. mieste s prácou „Motokára“. Žiak si navrhol a vyrobil plne funkčnú motokáru, prispôsobenú na jazdu v náročnom teréne. V krajskom kole súťaže ZENIT v strojárstve sa umiestnil na 5. mieste v kategórii B2- strojné opracovanie. Ďalej sa zúčastnil celoslovenskej súťaže „3D modelovanie v SOLIDWORKS“, kde úspešne vyriešil zadanú úlohu. Žiakovi odbornú prípravu poskytovala Ing. Lenka Kováčová.

     4.      Samuel Závalec

     Žiak v minulom školskom roku študoval v triede V.AM v odbore Mechanik mechatronik. V školskom roku 2017/2018 sa úspešne zúčastnil viacerých súťaží, kde dosiahol výborné výsledky. V celoslovenskej súťaži "Mladý mechatronik" v Bratislave sa umiestnil na 9.mieste. Žiakovi odbornú prípravu poskytovala: Ing. Katarína Barančoková. V krajskom kole súťaže ZENIT V STROJÁRSTVE sa umiestnil na 2.mieste v kategórii B2- strojné opracovanie. Žiakovi odbornú prípravu poskytovala Ing. Lenka Kováčová.

      

     5.      Martin Mečiar

     Žiak v minulom školskom roku študoval v triede IV.AP v odbore Elektrotechnika. V školskom roku 2017/18 obhajoval v súťaži SOČ v odbore Elektrotechnika, hardware a mechatronika prácu "Výroba vlastného dronu". Žiak zhotovil dron schopný letu a záznamu letu na kameru so živím prenosom do mobilu pilota a v krajskom kole sa umiestnil na 1. mieste. Svoju prácu obhajoval aj v celoslovenskom kole súťaže a prezentoval ju aj na Študentskej vedeckej odbornej činnosti na Technickej univerzite vo Zvolene. Žiakovi odbornú prípravu poskytovali Ing.Andrea Kosorinská a Ing. Ingrid Astachová.

     6.      Filip Horváth

     Žiak v minulom školskom roku študoval v triede IV.AP v odbore Elektrotechnika. V školskom roku 2017/18 obhajoval v súťaži SOČ v odbore Elektrotechnika, hardware a mechatronika prácu "Robotické rameno" . Žiak vyrobil a naprogramoval 6-osové robotické rameno, funkčnýý model, ktorý sa bežne využíva vo výrobných linkách. Celé telo robota, tzn. jednotlivé komponenty si žiak navrhol a vyrobil sám na 3D tlačiarni. V krajskom kole sa umiestnil na 3. mieste. Svoju prácu prezentoval aj na Študentskej vedeckej odbornej činnosti na Technickej univerzite vo Zvolene a na Mladom technikovi v Nitre. Žiakovi odbornú prípravu poskytovala vyučujúca Ing. Ingrid Astachová.

     7.      Vojtech Daubner a Juraj Krátky

      

     Žiaci v minulom školskom roku študoval iv triede IV.AP v odbore Elektrotechnika. V školskom roku 2017/2018 sa v krajskom kole súťaže SOČ v odbore Informatika umiestnili na 3. mieste s prácou "Herná konzola". Vytvorili modifikáciu zariadenia, tak, aby bola kompaktná a prenášateľná, má v sebe zabudovaný internetový prehliadač, dokáže prehrávať rôzne druhy súborov z pamäťových zariadení a dá sa k nej pripojiť myš a klávesnica. Žiakom odbornú prípravu poskytoval vyučujúci Mgr.J. Gaal

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola technická
   • Telefón a fax sekretariát:
    +421 45 6733394,
    +421 45 6733026
   • +421 45 6733394
    +421 45 6733026
   • +421 45 6016100
   • Ing. Ingrid Astachová
   • Ing. Andrea Kosorinská
   • Ing. Eva Šusterová
   • Ľubomír Kršjak
   • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
   • ssostzh.personalne@
    gmail.com
   • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
    Slovakia
   • 45022631
  • Prihlásenie