• Elektrotechnika - priemyselná informatika

     • Názov študijného odboru : 2675 M elektrotechnika

      Zameranie: Priemyselná informatika

      Dĺžka štúdia: 4 roky

      Typ štúdia: denná forma vzdelávania pre absolventov ZŠ

      Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné ISCED 3A

      Doklady o vzdelaní: maturitné vysvedčenie, dodatok k maturitnému vysvedčeniu, osvedčenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov §21

      Nadväzujúce možnosti vzdelávania: VŠ hlavne technického smeru, pomaturitné štúdium

      Žiaci odboru sa vzdelávajú v duálnom systéme


       

      Čo sa žiak naučí v odbornej príprave :

      • navrhnúť a projektovať informatické systémy, prakticky aplikovať počítačové siete,
      • prakticky poznať funkciu automatizačných riadiacich procesov a robotiky,
      • konštruovať , obsluhovať, merať a diagnostikovať elektrické zariadenia z oblasti silnoprúdovej a slaboprúdovej elektrotechniky, počítačových systémov,
      • zostavovať, simulovať a vyhodnocovať činnosť elektrických zariadení pomocou multimediálneho systému UniTrain a RC systému,
      • zostavovať a programovať robotov  pomocou LEGO systému,
      • programovať a simulovať činnosť robotov ABB,
      • programovať  a simulovať riadenie výrobných liniek pomocou PLC  SIMATIC so softvérom TiaPortal V13 a V16,
      • programovať v jazyku C#,
      • kresliť elektrotechnické schémy, výkresy pomocou programov ProfiCAD, EAGLE, SolidWorks Electrical
      • vyhotovovať bytové inštalácie.

      Odborná prax a praktické vyučovanie :

      Predmet odborná prax (oblasť slaboprúdovej a silnoprúdovej elektrotechniky, počítačových systémov, grafických systémov ) sa učí :

      • v 1. ročníku v rozsahu 6 hodín týždenne v priestoroch odborných učební SSOŠT
      • v 2. ročníku 7 hodín v priestoroch odborných učební SSOŠT
      • v  3. a 4. ročníku sa odborná prax učí v rozsahu 10,5 hodiny týždenne priamo vo firmách.

      Počas štúdia odboru prevažujú predmety s praktickým vyučovaním v odborných učebniach napr. Aplikovaná informatika, CAD systémy, Počítačové siete, Programovanie.

        

      Profity odboru :

      • V odbore zaradenom do duálneho vzdelávania vykonávanie odborného výcviku pod dohľadom skúsených   odborníkov z výrobnej praxe,
      • podnikové štipendium a hmotné zabezpečenie počas štúdia, odmeny za produktívnu prácu vo firme,
      • príspevok na stravovanie počas vykonávania odbornej praxe vo firme,
      • možnosť získania zmluvy o budúcom zamestnaní,
      • práca s grafickými programami pri tvorbe konštrukčnej, technologickej dokumentácie
      • možnosť získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov §21
      • absolventi odboru majú možnosť uplatniť sa v prosperujúcich firmách a tiež ako elektrotechnici - živnostníci

       

      Pracovné uplatnenie :

      • Elektrotechnik  - navrhuje a konštruuje elektrotechnické zariadenia, testuje a opravuje zariadenia, elektroinštalácie, spracováva a  vedie technickú dokumentáciu k zariadeniam.
      • Elektromechanik – navrhuje, obsluhuje a opravuje silnoprúdové, zabezpečovacie a telekomunikačné zariadenia.
      • Elektronik – montuje a oživuje elektronické prvky a zariadenia, zabezpečuje servis mobilných telefónov a satelitných prijímačov.
      • Programátor – vyvíja, simuluje a testuje riadenie programov pre PLC softvér, uvádza ich do prevádzky a vytvára webové stránky.
      • Servisný a revízny technik – vykonáva servis silno a slaboprúdových zariadení, PC sietí a odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení podľa osvedčenia.
      • Elektrotechnológ a projektant – navrhuje nové produkty do výroby, optimalizuje technologické procesy, vypracováva technickú dokumentáciu a poskytuje technickú pomoc a konzultácie podľa zamerania
      • IT technik – vykonáva servis PC sietí a technického vybavenia počítačov.

       

       

       

      Učebný plán  :

      Školský vzdelávací program

       

      Kód a názov ŠVP

      26 elektrotechnika

       

      Kód a názov študijného odboru

      2675 M elektrotechnika

       

      Dĺžka štúdia

      4 roky

       

      Forma štúdia

      denná

       

      Druh školy

      súkromná

       

      Vyučovací jazyk

      slovenský

       

      Kategórie a názvy vzdelávacích
      oblastí a vyučovacích predmetov

      Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

       

      1.

      2.

      3.

      4.

      spolu

       
       

      VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

      18

      16

      14

      12

      60

       

      Jazyk a komunikácia

       

       

       

       

      28

       

      Slovenský jazyk a literatúra

      3

      3

      3

      3

      12

       

      Anglický jazyk

      4

      4

      3

      3

      14

       

      Odborný cudzí jazyk

      0

      0

      1

      1

      2

       

      Človek a hodnoty

       

       

       

       

      2

       

      Etická/Náboženská výchova

      1

      1

      0

      0

      2

       

      Človek a spoločnosť

       

       

       

       

      5

       

      Občianska náuka

      1

      1

      1

      0

      3

       

      Dejepis

      1

      1

      0

      0

      2

       

      Človek a príroda

       

       

       

       

      5

       

      Fyzika d)

      2

      2

      1

      0

      5

       

      Matematika a práca
      s informáciami

       

       

       

       

      12

       

      Matematika

      4

      2

      2

      2

      10

       

      Cvičenia z matematiky

      0

      0

      1

      1

      2

       

      Zdravie a pohyb

       

       

       

       

      8

       

      Telesná a športová výchova

      2

      2

      2

      2

      8

       

      ODBORNÉ VZDELÁVANIE

      15

      18

      20,5

      22

      75,5

       

      Teoretické vzdelanie

      7

      8

      8

      8,5

      31,5

       

      Ekonomika

      0

      0

      0

      1

      1

       

      Elektrotechnológia

      0

      1

      0

      0

      1

       

      Elektronika

      0

      4

      0

      0

      4

       

      Technické kreslenie

      2

      0

      0

      0

      2

       

      Automatizácia

      0

      0

      1

      0

      1

       

      Elektrotechnika

      4

      3

      0

      0

      7

       

      Elektrické meranie

      0

      0

      3

      1,5

      4,5

       

      Priemyselná informatika

      0

      0

      4

      4

      8

       

      Strojníctvo

      1

      0

      0

      0

      1

       

      Odborná spôsobilosť

      0

      0

      0

      2

      2

       

      Praktická príprava

      8

      10

      12,5

      13,5

      44

       

      Aplikovaná informatika

      2

      0

      0

      0

      2

       

      CAD systémy

      0

      1

      0

      0

      1

       

      Počítačové siete

      0

      0

      0

      2

      2

       

      Programovanie

      0

      2

      2

      1

      5

       

      Odborná prax

      6

      7

      10,5

      10,5

      34

       

      spolu v týždni :

      33

      34

      34,5

      34

      135,5

       
  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola technická
   • Telefón a fax sekretariát:
    +421 45 6733394,
    +421 45 6733026
   • +421 45 6733394
    +421 45 6733026
   • +421 45 6016100
   • Ing. Ingrid Astachová
   • Ing. Andrea Kosorinská
   • Ing. Eva Šusterová
   • Ľubomír Kršjak
   • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
   • ssostzh.personalne@
    gmail.com
   • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
    Slovakia
   • 45022631
  • Prihlásenie