• Hodnoty školy

     • Pri vytváraní programu školy a poskytovaní vzdelávania sa opierame o tieto hodnoty:

      • Kvalita vzdelania = spokojnosť zákazníkov, partnerov, žiakov, rodičov, zamestnávateľov, regiónu, VŠ a ďalších odberateľov vzdelávacích služieb školy
      • Podporovanie inovácií vo všetkých oblastiach vzdelávania (nové vzdelávacie programy, nové technológie, metódy a formy práce) je nevyhnutnou podmienkou dosiahnutia pokroku, vytvorenia vzdelávacieho programu zodpovedajúceho požiadavkám zákazníka
      • Vzdelávanie je cesta, ako sa stať lepším
      • Každá osobnosť je jedinečná a schopná ďalšieho rozvoja
      • Aktívne učenie sa a zodpovednosť každého žiaka za vlastné učenie sú cestou k získavaniu a rozvoju kompetencií
      • Ľudia sú jedinou zárukou úspechu školy preto ich treba získať pre vec, vytvárať kultúru spolupráce, zdieľania a spoločného napĺňania cieľov
      • Spätná väzba je cestou k osobnému rastu – žiaka i učiteľa
      • Smerovanie výchovy a vzdelávania k rozvoju kľúčových kompetencií  je cestou k výchove absolventa, ktorý sa dokáže uplatniť v živote i na rýchlo sa meniacom trhu práce
      • Sebahodnotenie  práce každého jednotlivca i celej organizácie ja základom kvality
      • Spolupráca a úzka súčinnosť školy,  regionálnej samosprávy, zamestnávateľov, vzdelávacích inštitúcií  pri tvorbe vzdelávacích programov a vytváraní podmienok na ich realizáciu vedie  k prospechu a kvalitnejšiemu napĺňaniu cieľov všetkých zúčastnených strán
  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola technická
   • Telefón a fax sekretariát:
    +421 45 6733394,
    +421 45 6733026
   • +421 45 6733394
    +421 45 6733026
   • +421 45 6016100
   • Ing. Ingrid Astachová
   • Ing. Andrea Kosorinská
   • Ing. Eva Šusterová
   • Ľubomír Kršjak
   • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
   • ssostzh.personalne@
    gmail.com
   • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
    Slovakia
   • 45022631
  • Prihlásenie