Kontakty

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Štvrtok 18. 10. 2018

InTech - zriaďovateľ školy


Fotogaléria

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom priemysle

 • 11.10.2018 sa uskutočnilo obvodné kolo ZH CEZPOĽNÝ BEH. Žiaci Matúš Baniar, Matej Záhorec a Andrej Zelina nám „vybehali“ skvelé 1. MIESTO. Postúpili tak do krajského kola. Gratulujeme.

 • Aj v tomto roku sme sa zapojili do celoslovenskej akcie Študentská kvapka krvi, ktorú sme zorganizovali v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a s Národnou transfúznou službou SR. Netradične zavčasu , už 10. októbra 2018, si pri príležitosti Študentskej kvapky krvi vyhrnulo rukáv 16 študentov našej školy. Všetci si z odberu odniesli príjemný pocit z dobrej veci, veď ich krv zachráni niekomu život. Všetkým 16 statočným patrí veľké srdečné ĎAKUJEM.

 • Pripravili sme pre Vás prehliadky a ukážky:

  • automatizačnej techniky spoločnosti FESTO
  • činnosti priemyselných robotov a manipulátorov spoločností ABB a Schunk
  • virtuálnej reality a robotických stavebníc Technickej univerzity Zvolen
  • spojenia digitálnych simulácií pomocou virtuálnej reality od spoločnosti SOVA Digital
  • využitia termovíznej kamery, pokusov na pôsobenie magnetického poľa, a využitia vodíkového pohonu pre automobily spoločnosti Kvant
  • 3D tlače Centra vedeckotechnických informácií
 • Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do "Týždňa dobrovoľníctva". Svoj čas štyria žiaci znova venovali DSS Doména. Brána sa už pýši novým náterom. Poďakovanie si tentokrát zaslúži Veronika Hulinová, Matúš Ďurkov, Richard Antal a Miroslav Baran :)

 • V školskom roku 2018/19 škola vstupuje už do 11. roku svojej existencie, preto na začiatku roka budeme určite hodnotiť, čo sa nám za prvých 10 rokov podarilo a na čom treba viac popracovať. Pri tejto príležitosti chystáme aj špeciálne Dni techniky pre našich žiakov i pre žiakov ZŠ.

  Pokračovať budeme v poskytovaní duálneho systému vzdelávania. Koncom minulého školského roka škola získala významné ocenenie, cenu Ministerstva hospodárstva SR za „Najlepšiu spoluprácu strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou“. To nás zaväzuje, aby sme túto spoluprácu naďalej zlepšovali a zvyšovali i podiel žiakov v duálnom systéme, nakoľko všetky ponúkané odbory sú aj vysoko žiadané našimi zamestnávateľmi, ale aj európskym trhom práce. V tomto školskom roku bude v duáli študovať u nás už viac ako 50 % žiakov školy. Plánujeme rozšíriť regionálnu pôsobnosť školy a k spoločnosti Continental Automotive Systems s.r.o. Slovakia s.r.o. zo Zvolena, kde máme už 7 žiakov pribudne zo širšieho regiónu aj spoločnosť Burgmaier Precision Slovakia, s.r.o. z Banskej Bystrice. Zároveň sa budeme usilovať splniť podmienky pre získanie oficiálneho označenia „Podniková škola“, ktoré od septembra 2018 umožňuje novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.

 • Žiaci našej školy sa zúčastnili 24.5.2018 Medzinárodného strojárskeho veľtrhu ktorý sa konal už po 25. krát v areáli NÁRODNÉHO VÝSTAVISKA agrokomplex v Nitre. Veľtrh bol najväčšou a najvýznamnejšou prezentáciou svojho druhu na Slovensku a historicky je trvalou súčasťou európskych kalendárov strojárskych a elektrotechnických výstav a veľtrhov. Tak ako predchádzajúce aj 25. ročník bol realizovaný ako všeobecný strojársky, elektrotechnický a automatizačný veľtrh. V rámci tejto všeobecnej stratégie bol veľtrh rozčlenený do 18 základných komoditných skupín, z ktorých niektoré boli označené ako tematické výstavy veľtrhu. Žiaci mohli vidieť medzinárodnú výstavu zvárania a technológií pre zváranie a rezanie, medzinárodnú výstavu zlievania, hutníctva a metalurgie, medzinárodnú výstavu elektrotechniky, merania a automatizácie, energetiky, osvetlenia a telekomunikácií ELOSYS 2018. Žiaci si mohli pozrieť prezentácie výskumných a vývojových pracovísk vysokých škôl a univerzít technického zamerania, účasť 12 fakúlt technických univerzít SR . Medzinárodný veľtrh bol zameraný hlavne na novinky z odvetvia automatizácie . Svojou štruktúrou zloženou z niekoľkých samostatných sprievodných výstav boli expozície nabité novinkami. Významné firmy z domova aj zo zahraničia na výstavisku predstavili najnovšie stroje, zariadenia, výrobky alebo samotné technológie výroby. Nešlo len o statické ukážky exponátov ale odborná i študentská verejnosť mohla na vlastné oči vidieť procesy a chod strojov či p

 • Cenu Ministerstva hospodárstva SR za „Najlepšiu spoluprácu strednej odbornej školy so zamestnávateľskou sférou pre odvetvia v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v systéme duálneho vzdelávania“ za školský rok 2016/17 získala Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom.

  Na výstave Mladý tvorca 2018 na výstavisku Agrokomplex v Nitre cenu prevzal z rúk štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Rastislava Chovanca zástupca riaditeľky školy pre praktické vyučovanie Pavel Žabenský. Cena je ocenením dlhoročnej spolupráce školy a zamestnávateľskej sféry, najmä firiem jej zriaďovateľského združenia InTech Žiar nad Hronom z.p.o. Skúsenosti získané pri spoločnej systematickej príprave žiakov pre prax už od roku 2008 využila škola spolu s firmami InTech-u aj pri zavádzaní duálneho systému vzdelávania od r. 2015, prakticky ihneď po prijatí nového Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Škola tento systém overovala ako jedna z 21 pilotných škôl v rámci národného programu Rozvoj stredného odborného vzdelávania a podieľa sa na jeho skvalitňovaní aj v rámci národného programu: „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“. V súčasnosti má škola podpísané zmluvy o duálnom vzdelávaní s 11 zamestnávateľmi a v duálnom systéme študuje viac ako 100 žiakov.

 • 1. Ako vyzeral deň na exkurzií v Continental a.s?

  Zo školy sme vyrážali 9:15 malým autobusom. Keď sme prišli do Continetálu, privítala nás ochranka a všetci sme sa podpísali pri vstupe do areálu. Následne sme mohli vstúpiť do samotnej budovy kde nás privítal pán Bohuš a jeho kolega. Zaviedli nás do zasadacej miestnosti, kde boli stolíky v tzv. účku a posadali sme si. Pán Bohuš nám ukázal video o spoločnosti, že majú 17 závodov po celom svete a rôzne výhody závodu. Následne nám ukázal prezentáciu o tom, akým spôsobom spoločnosť vyrába ich brzdové systémy. Ich brzdové systémy sú buď odlievané alebo skladané. Buď je odlievaný jeden kus alebo sú brzdy poskladané z viacerých súčiastok. Po prezentácií nám dali reflexnú vestu, slúchadlá aby sme ho mohli počuť keď bude rozprávať do mikrofónu aj v hlučnejšom prostredí. Následne sme šli do prvej miestnosti. Tu sa odlievali súčiastky a bolo tam vidieť aj niekoľko robotov, ktorý uľahčovali ľudom prácu a do roku 2020 má byť výroba už plne automatizovaná. Teda, že na pracovisku bude potreba menej ľudí ale viacej programátorov a elektrikárov. V druhej miestnosti sa opracovávali a obrábali odliatky z prvej miestnosti. V tretej miestnosti bola chemická úprava povrchu materiálov. V tejto miestnosti sme sa príliš nezastavovali pretože výpary nepôsobili dobre na náš organizmus. V štvrtej a zároveň poslednej miestnosti sa už brzdové systémy skladali a následne testovali. Každá jedna súčiastka musela prejsť rôznymi záťažovými testami. Našu exkur

 • Do súťaže, ktorú v SR organizuje nezisková organizácia Talentída, sa na Slovensku v školskom roku 2017/2018 zapojilo 65 580 žiakov.

  V kategórii Kadet 012: 2 920 súťažiacich

  V kategórii Junior 034: 1 886 súťažiacich

  Počet súťažiacich z našej SSOŠT: 33, z toho úspešní riešitelia: 8

  Kadet 012: 19 žiakov, z toho úspešní riešitelia: 4

  Junior 034: 14 žiakov, z toho úspešní riešitelia: 4

  Úspešní riešitelia:

  1. Dominik Masár – II. AT - 16. – 17. miesto v kategórii Kadet 012 v SR z 2 920 súťažiacich a za najviac získaných bodov v rámci našej školy sa stal aj školským šampiónom

 • Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom

  ponúka od septembra 2018

  denné nadstavbové štúdium

  v odboroch:

  • 2414L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
  • 2414L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov

  Dĺžka štúdia: 2 roky

  Ukončenie vzdelania: maturitnou skúškou (SJL, cudzí jazyk a odborné predmety)

  Podmienky prijatia:

  • ukončené 3-ročné stredné odborné vzdelanie v strojárskom odbore (vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list)
  • zdra
 • Dňa 18.4.2018 sme sa zúčastnili exkurzie v Taktickom krídle na letisku Sliač. Pri príchode sa nás ujal nadrotmajster Patassy, ktorý nám v zasadačke formou prezentácie porozprával o letectve na Slovensku.

  Po skončení jeho prednášky sme sa presunuli k „operenej letke“ – biologickej ochrane letiska Sliač. Vojak, ktorý sa staral o dravce nám vysvetlil prečo sú tieto krásne tvory také potrebné a dôležité pre letecké základne a zabezpečenie bezpečnosti leteckej prevádzky.

  Po dravcoch sme sa premiestnili k psovodom. Kynológia bola pre nás viac zaujímavejšia ako vtáky, pretože tam sme naživo videli ako sa psy cvičia a dané ukážky toho boli dôkazom - všetci sme boli ohromení výcvikom a umením psov.

 • Správna rada Nadácie ZSNP a Slovalco už 15-ty krát oceňovala talentovaných žiakov ZŠ a SŠ zo Žiaru nad Hronom, ktorí v uplynulom školskom roku dosiahnutými výsledkami úspešne reprezentovali nielen svoju školu, ale aj mesto Žiar nad Hronom, Ceny boli udelené v technickej, humanitnej, prírodovednej a kultúrnej oblasti. V technickej oblasti boli ocenení aj traja naši žiaci.

  Tomáš Novodomec - žiak odboru elektrotechnika - za 3. miesto v krajskom kole súťaže SOČ v odbore Elektrotechnika a hardware s prácou Stereo zosilňovač - nízkofrekvenčný tranzistorový zosilňovač s korekčným predzosilňovačom pre lepšiu kvalitu zvuku.

 • Zistenie predbežného záujmu
  o externé štúdium

  na Súkromnej strednej odbornej škole technickej v Žiari nad Hronom

  od septembra 2018.

  - skrátené štúdium, nadstavbové štúdium, pomaturitné štúdium -

  Skrátené štúdium

  Odbor: Operátor strojárskej výroby

  2 ročné štúdium ukončené záverečnou skúškou a výučným listom

  • Určené pre uchádzačov s ukončeným stredným odborným vzdelaním v inom odbore
  • Študujú sa len odborné predmety

  Nadstavbové štúdium

  Odbor: strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

 • 6.apríla 2018 sa v Lučenci uskutočnilo krajské kolo jubilejného 40. ročníka STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI. Z našej školy zo školského kola do súťaže postúpilo 8 žiakov so 7 prácami. Naši žiaci boli veľmi úspešní:

  V odbore Elektrotechnika, hardware, mechatronika

  1.miesto - Martin Mečiar zo IV.AP odboru elektrotechnik s prácou "Stavba vlastného dronu" - postupuje do celoštátneho kola.

  3.miesto - Filip Horváth zo IV.AP odboru elektrotechnik s prácou "6-osové robotické rameno".

  V odbore Informatika

 • Začiatkom školského roka 2017/18 sme so spolužiakom dostali nápad na vytvorenie kompaktnej hernej konzoly, ktorá by nemusela byť pripojená ku žiadnemu ďalšiemu externému zariadeniu a nachádzala by sa v jednotnom tele podobnom notebooku. Na práci sme začali pracovať zhruba v októbri 2017. Realizácia našej práce nebola jednoduchá, finančne ani konštrukčne, no keďže sme boli dvaja v skupine, prácu sme úspešne dokončili. S našim projektom sme sa zúčastnili na školskom kole SOČ, kde sme sa umiestnili na 1. mieste a postúpili sme na krajské kolo SOČ. Na krajskom kole sme sa umiestnili na 3. mieste v odbore Informatika. Na krajskom kole sa tiež umiestnili ďalšie dve práce z našej triedy - robotické rameno, projekt Filipa Horvátha a vlastnoručne vyrobený dron Martina Mečiara v odbore Elektrotechnika, hardware, mechatronika. Zúčastnil sa aj Jakub Paško s e-learningovým výukovým webom vytvoreným pomocou Moodle. Realizácia nášho projektu nám rozšírila naše vedomosti a zručnosti a umiestnenie na školskom a krajskom kole nám zabezpečil úspešnú praktickú časť maturitnej skúšky. Hlásime sa aj na štúdium na vysoke školy a náš úspech na SOČ je výhodou pri prijímacích skúškach.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria