• Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku

    • SSOŠT pôsobí od roku 2019 ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku

     Centrum OVP predstavuje  značku kvality, ktorú udeľuje škole Asociácia priemyselných zväzov spolu s SOPK na základe plnenia ukazovateľov kvality, ktorými sú:

     • Odborné vzdelávanie a príprava na výkon povolania s dôrazom na kvalitu výučby a uplatnenie absolventov na trhu práce
     • Spolupráca so zamestnávateľmi pri inovácii obsahu odborného vzdelávania s ohľadom na potreby trhu práce a  prebiehajúcu 4.premyselnú revolúciu
     • Materiálno-technické zabezpečenie vyučovania modernými technológiami
     • Výkon praktického vyučovania na pracovisku zamestnávateľa
     • Odborné vzdelávanie a príprava žiakov v systéme duálneho vzdelávania
     • Ukončovanie štúdia za účasti zamestnávateľov
     • Posudzovanie obsahu zadaní maturitných a záverečných skúšok zamestnávateľmi
     • Odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy
     • Tvorba a spolutvorba odborných učebných textov
     • Spolupráca so základnými školami
     • Spolupráca s vysokými školami
     • Motivácia žiakov a ich oceňovanie
     • Poradenské služby profesijnej orientácie
     • Poskytovanie vzdelávacích programov v rámci celoživotného vzdelávania

     Link na zoznam SOŠ s oprávnením používať názov COVP

     SSOŠ technická a InTech  – lídri v oblasti duálneho vzdelávania

     Škola a Intech - lídri v oblasti duálneho systému vzdelávania

     Škola v spolupráci s firmami združenia InTech a ďalšími zamestnávateľmi v regióne  ponúka žiakom  už od roku 2008 možnosť študovať v duálnom systéme vzdelávania. V súčasnosti škola ponúka duálny systém vo všetkých odboroch s výnimkou Technického lýcea. Pri jeho realizácii škola spolupracuje11. zamestnávateľmi. V duálnom systéme vzdelávania študuje viac ako 60% žiakov.

     Pôsobenie školy ako Centra odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku  - kvalita garantovaná zamestnávateľmi

     Od roku 2014 škola pôsobí aj ako  Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom priemysle. Štatút centra odborného vzdelávania  udeľuje škole príslušný zamestnávateľský zväz na základe dlhodobého plnenia kritérií kvality stanovených zamestnávateľmi. Ich plnenie musí škola každoročne preukázať formou správy o činnosti centra, ktorú predkladá Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore.

     Podniková škola

     Dňa 14.02.2022 škola získala štatút podniková škola.

     Cena ministra hospodárstva za najlepšiu spoluprácu so zamestnávateľskou sférou

     V roku 2018 ocenil spoluprácu školy so zamestnávateľmi aj minister hospodárstva SR, keď škole počas konania výstavy Mladý tvorca v Nitre udelil ocenenie za najlepšiu spoluprácu so zamestnávateľskou sférou

     Ocenenie spolupráce školy s firmami prezidentom Slovenskej  republiky

     18.05.2016 školu navštívil  prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Počas svojej návštevy prezident vyzdvihol postavenie školy, ktorá je príkladom, že systém duálneho vzdelávania a systém prípravy študentov podľa požiadaviek zamestnávateľov vytvára predpoklady na to, aby sa nezamestnanosť držala na nízkej úrovni a žiaci si po škole našli prácu v odbore.

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola technická
   • Telefón a fax sekretariát:
    +421 45 6733394,
    +421 45 6733026
   • +421 45 6733394
    +421 45 6733026
   • +421 45 6016100
   • Ing. Ingrid Astachová
   • Ing. Andrea Kosorinská
   • Ing. Eva Šusterová
   • Ľubomír Kršjak
   • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
   • ssostzh.personalne@
    gmail.com
   • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
    Slovakia
   • 45022631
  • Prihlásenie