• Mechanik nastavovač

     • Názov študijného odboru : 2411 K mechanik nastavovač

      Dĺžka štúdia: 4 roky

      Typ štúdia: denná forma vzdelávania pre absolventov ZŠ

      Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné ISCED 3A

      Doklady o vzdelaní: maturitné vysvedčenie, dodatok k maturitnému vysvedčeniu, výučný list

      Nadväzujúce možnosti vzdelávania: VŠ hlavne technického smeru, pomaturitné štúdium

      Žiaci odboru sa vzdelávajú v duálnom systéme

      Čo sa žiak naučí v odbornej príprave :

      • čítať výkresovú dokumentáciu
      • navrhovať strojárske súčiastky pomocou CAD systému Solidworks a vytvoriť výkresovú dokumentáciu
      • navrhovať postupy výroby na klasické i počítačom riadené stroje
      • tvoriť programy na CNC stroje s riadiacim systémom Sinumerik 840D pomocou softvéru WinNC a CAM  systému EdgeCAM
      • obsluhovať CNC stroje

      Odborný výcvik :

      • Žiaci I. ročníka - absolvujú odborný výcvik v dielňach školy 4 dni po 6 hodín v dvojtýždennom cykle cykle (t.j. každý druhý týždeň, striedavo s teoretickým vyučovaním).
      • Žiaci II. ročníka - absolvujú odborný výcvik v dielňach školy  4 dni po 7 hodín v dvojtýždennom cykle.
      • Žiaci III. ročníka - absolvujú odborný výcvik v prevádzkach strojárskych firiem združenia In-Tech a firiem z okolia ZH, ZV, BB  5 dní po 7 hodín v dvojtýždennom cykle.
      • Žiaci IV. ročníka- absolvujú odborný výcvik v prevádzkach strojárskych firiem združenia In-Tech a firiem z okolia ZH, ZV, BB 4 dni po 7 hodín v dvojtýždennom cykle.

         

      Profity odboru :

      • V odbore zaradenom do duálneho vzdelávania vykonávanie odborného výcviku pod dohľadom skúsených   odborníkov z výrobnej praxe,
      • podnikové štipendium a hmotné zabezpečenie počas štúdia, odmeny za produktívnu prácu vo firme,
      • príspevok na stravovanie počas vykonávania odborného výcviku vo firme,
      • možnosť získania zmluvy o budúcom zamestnaní,
      • práca s grafickými programami pri tvorbe konštrukčnej, technologickej dokumentácie a CNC programov (CAD/CAM systémy) HMI Operate, SolidWorks, EdgeCAM,
      • možnosť získania ďalších osvedčení - obsluha vysokozdvižného vozíka, viazačský kurz,
      • vysoká miera praktického vyučovania a vykonávanie odborného výcviku v prevádzkach firiem,
      • veľký dopyt po úspešných absolventoch vo firmách združenia InTech ako aj v strojárenských firmách s výrobou na CNC strojoch

      Pracovné uplatnenie :

      • Obrábač kovov : sústružník, frézar, brúsič – samostatne vyrába strojové súčiastky na klasických strojoch, kontroluje ich presnosť.
      • Programátor CNC strojov : pomocou PC programuje činnosť samočinne pracujúcich strojov.
      • Zoraďovač : operátor, správca a kontrolór  zariadení technologického, konštrukčného a prevádzkového charakteru – zoraďuje a nastavuje linky na výrobu súčiastok a strojových celkov.
      • Konštruktér : pomocou PC zhotovuje technické výkresy budúcich výrobkov.
      • Technológ : navrhuje pracovné postupy pre správne vyrobenie súčiastok.
      • Metrológ : technický kontrolór – kontroluje kvalitu a presnosť výrobkov počas celého výrobného procesu.
      • Nástrojár : vykonáva presné kovoobrábacie práce, pripravuje pomôcky pre výrobu, vykonáva ich opravu a údržbu.
      • Dielenský majster : riadi výrobu a kontrolu vyrábaných súčiastok, vedie a riadi tím ľudí.

      Učebný plán  :

      Súkromná stredná odborná škola technická, Dr.Janského 10, Žiar nad Hronom

      Školský vzdelávací program

      Kód a názov ŠVP

      24 Strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba

      Kód a názov študijného odboru

      2411 K mechanik nastavovač

      Dĺžka štúdia

      4 roky

      Forma štúdia

      denná

      Druh školy

      súkromná

      Vyučovací jazyk

      slovenský

      Kategórie a názvy vzdelávacích  oblastí a vyučovacích predmetov

      Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

      1.

      2.

      3.

      4.

      spolu

      VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

      13

      11,5

      10,5

      11

      46

      Jazyk a komunikácia

       

       

       

       

      26

      Slovenský jazyk a literatúra e)

      3

      3

      3

      4

      13

      Anglický jazyk c) f)

      3

      3

      3

      4

      13

      Človek a hodnoty

       

       

       

       

      2

      Etická/Náboženská výchova g)

      1

      1

       

       

      2

      Človek a spoločnosť

       

       

       

       

      2

      Občianska náuka h)

       

      1

       

       

      1

      Dejepis

       

       

      1

       

      1

      Človek a príroda

       

       

       

       

      4

      Fyzika

      2

      0,5

      1

      0,5

      4

      Matematika a práca  s informáciami

       

       

       

       

      8

      Matematika d)

      2

      2

      1,5

      1,5

      7

      Informatika e)

      1

       

       

       

      1

      Zdravie a pohyb

       

       

       

       

      4

      Telesná a športová výchova g)

      1

      1

      1

      1

      4

      ODBORNÉ VZDELÁVANIE

      19

      23,5

      24,5

      23,5

      90,5

      Teoretické vzdelávanie

      5

      3,5

      3

      5,5

      17

      Ekonomika

       

       

       

      1

      1

      Strojárska technológia

      1

      1

       

       

      2

      Strojníctvo

      2

      0

       

      0,5

      2,5

      Technológia

      2

      2,5

      2

      2

      8,5

      Špecifické technológie a techniky

       

       

      1

      2

      3

      Praktická príprava

      14

      20

      21,5

      18

      73,5

      Grafické systémy

       

      2

      2

      2

      6

      Programovanie CNC strojov

       

      2

      2

      2

      6

      Technické kreslenie

      2

      2

       

       

      4

      Odborný výcvik

      12

      14

      17,5

      14

      57,5

      spolu v týždni :

      32

      35

      35

      34,5

      136,5

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola technická
   • Telefón a fax sekretariát:
    +421 45 6733394,
    +421 45 6733026
   • +421 45 6733394
    +421 45 6733026
   • +421 45 6016100
   • Ing. Ingrid Astachová
   • Ing. Andrea Kosorinská
   • Ing. Eva Šusterová
   • Ľubomír Kršjak
   • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
   • ssostzh.personalne@
    gmail.com
   • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
    Slovakia
   • 45022631
  • Prihlásenie