FESTO

Elektropneumatika FESTO

Názov projektu:

Simulácia výrobných procesov pri získavaní odborných kompetencií

Termín realizácie projektu: August 2009 – september 2010

Financovanie: Grant Nadácie ZSNP a Slovalco, vlastné zdroje

Hlavné ciele projektu:

Hlavný cieľ 1

1. Výchova absolventa s hlbokými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami v odbore strojárenstvo, hutníctvo a elektrotechnika

Špecifický cieľ 1.1

Zvýšenie odborných kompetencií žiakov novými formami a metódami vyučovania odborných predmetov

Aktivity pre dosiahnutie cieľa:

1.1.1. Realizácia vyučovania odborných predmetov simuláciou reálnych podmienok výrobného procesu.

Špecifický cieľ 1.2

Zvýšenie motivácie žiakov vzdelávať sa, rozvoj ich kľúčových kompetencií

Aktivity pre dosiahnutie cieľa:

1.2.1 Modernizácia podmienok vyučovacieho procesu v súlade s požiadavkami praxe a technologickej úrovne priemyselných procesov

Hlavný cieľ 2

2. Popularizácia školy a zvýšenie záujmu verejnosti, žiakov a rodičov o štúdium technických odborov

Špecifický cieľ 2.1

Zviditeľnenie aktivít školy

Aktivity pre dosiahnutie cieľa:

2.1.1. Prezentovanie školy v masmédiách

2.1.2. Otvorená hodina pre žiakov základnej školy

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria