Škola inovujúca praktické vyučovanie – atraktívna pre žiaka, potrebná pre trh práce

 

                                                                                                           

EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja

Názov projektu:

Škola inovujúca praktické vyučovanie – atraktívna pre žiaka, potrebná pre trh práce

 

Názov prijímateľa:          Súkromná stredná odborná škola technická

Termín realizácie:            2018-2020

Výška NFP:                        1 276 820,25 €

 

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet žiakov v odboroch s praktickým vyučovaním vytvorením podmienok, ktoré reflektujú potreby zamestnávateľov regiónu a sú atraktívne pre uchádzačov o stredoškolské štúdium.

Hlavný cieľ projektu plánuje naplniť týmito špecifickými cieľmi:

1. Zlepšiť podmienky pre rozvoj praktických zručností žiakov pri používaní prostriedkov automatizačnej techniky, riadiacich systémov a robotizovaných pracovísk

2. Zlepšiť podmienky pre rozvoj praktických zručností žiakov pri aplikovaní  prírodovedných  poznatkov v odbornom vzdelávaní a praxi vyžadujúcich ovládanie fyzikálnych a chemických laboratórnych techník

3. Zlepšiť podmienky pre rozvoj praktických zručností žiakov v práci s konvenčnými a CNC obrábacími strojmi

4. Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému odbornému vzdelávaniu  pre zdravotne znevýhodnených žiakov 5. Zvýšiť energetickú hospodárnosť budovy a tým zabezpečiť zodpovedajúce hygienické podmienky pre odborné  vzdelávanie

 

Pre zabezpečenie cieľov projektu v projekte realizuje tieto hlavné aktivity:

Aktivita č.1 - Dovybavenie odborných učební a dielní praktického vyučovania

Aktivita č.2 - Rekonštrukcia priestorov školy a dielní

Aktivita č.3 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy školy

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Riadiaci orgán pre IROP: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, www.mpsr.sk

 

Link na zmluvu o poskytnutí NFP

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria