Spolupráca s firmami

 1. Duálne vzdelávanie 

Škola realizuje duálne vzdelávanie už od roku 2008 a od roku 2015 na základe nového Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.

Zmluvy o duálnom vzdelávaní má  SSOŠT podpísané so všetkými  zriaďovateľskými firmami (všetky zo Žiaru nad Hronom):

 • Fagor Ederlan Slovensko, a.s.,
 • Nemak Slovakia s.r.o.,
 • Remeslo strojal, s.r.o.,
 • Hydro Extrusion a.s. – predtým Sapa Profily a.s.,
 • Slovalco, a.s.,
 • TUBAPACK, a.s.

Zmluvy o duálnom vzdelávaní má  SSOŠT podpísané aj s ďalšími spoločnosťami:

 • GAMA alumínium s.r.o. Žiar nad Hronom
 • Roman Rückschloss - ZÁMOČNÍCTVO RÜCKSCHLOSS Banská Štiavnica
 • ELBA, a.s. Kremnica
 • Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. Zvolen
 • Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s.r.o. Žarnovica
 • BURGMAIER Precision Slovakia s.r.o.,  Banská  Bystrica

V školskom roku 2017/18 boli do duálneho systému vzdelávania zaradené odbory 4-ročné s maturitným vysvedčením aj s výučným listom: Mechanik mechatronik, Mechanik nastavovač a Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a  3-ročný odbor s výučným listom: Operátor strojárskej výroby.

Počet žiakov v systéme duálneho vzdelávania (ďalej SDV) v školskom  roku 2017/18: 105 (48,6 % zo všetkých žiakov a 67 % zo žiakov odborov, ktoré sú zaradené do SDV), v školskom roku  2018/19 je v SDV 97 žiakov (47,6 % zo všetkých žiakov a 72,4% zo žiakov odborov, ktoré sú zaradené do SDV).

 1. Realizácia praktického vyučovania žiakov v neduálnom systéme

Žiaci, ktorí neštudujú v systéme duálneho vzdelávania absolvujú praktické vyučovanie vo vyšších ročníkoch tiež u zamestnávateľov, s ktorými má škola podpísané Zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania. Okrem spoločností, ktoré poskytujú žiakom aj duálne vzdelávanie, sú to najmä tieto výrobné spoločnosti:

Profika Sk, s. r. o., ALUSTEEL, s. r. o., Ján Barniak – ELROZ, ZUS servis,  s. r. o., IMPROVELS, s. r. o., FINALCAST, s. r. o., K-system, s. r. o.,  ADAKAR, s. r. o.,  Modes s. r. o, TUBEX SLOVAKIA, s. r. o., FF Systembau s. r. o., Rotobalance s.r.o., Illichmann Castalloy s. r. o., H2-concept s. r. o., ELEKTROVAL s. r. o., Mincovňa š. p. Kremnica, Knauf Insulation, s. r. o.

Percento  žiakov absolvujúcich odborné výcviky alebo praxe vo firmách: 100 %

 1. Oblasti spolupráce školy a zamestnávateľov

 

 • Tvorba a realizácia vzdelávacieho programu školy
 • Zavádzanie nových odborov
 • Zavádzanie nových technológií do vyučovania
 • Ďalší rozvoj školy, žiakov, učiteľov, majstrov OV
 • Skvalitňovanie duálneho systému vzdelávania
 • Skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia školy
 • Exkurzie žiakov a stáže učiteľov a majstrov odborného výcviku do výrobných firiem
 • Zadávanie  tém SOČ a záverečných prác  priamo z praxe, účasť zástupcov zamestnávateľov v odborných komisiách SOČ
 • Účasť zástupcov zamestnávateľov na záverečných a praktických maturitných skúškach
 • Ďalšie vzdelávanie zamestnancov
 • Podpora a realizácia vzdelávacích projektov
 • Realizácia kurzov nad rámec vzdelávacieho programu školy (zváračský kurz)
 • Prednášky odborníkov z praxe pre žiakov i zamestnancov školy
 • Propagačné aktivity a aktivity zamerané na popularizáciu techniky a technických odborov

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria