Názov odboru: 2679 K mechanik mechatronik 

 - v školskom roku 2020 / 2021 plánujeme prijať do prvého ročníka pre odbor mechanik mechatronik 26 žiakov


        

Mechanik_mechatronik - všetko o odbore.pdf

Žiaci odboru sa vzdelávajú v duálnom systéme

Dĺžka štúdia: štyri roky

Spôsob ukončenia: maturitná skúška, absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou s maturitným vysvedčením a výučným listom.

 

Pracovné uplatnenie absolventa:

Mechanik mechatronik je viacodborový kvalifikovaný pracovník, ktorý zabezpečuje diagnostiku a vyhľadávanie príčin porúch automatizovaných zariadení, je pripravený na výkon činnosti  technika konštrukčného,  technologického, montážneho a prevádzkového charakteru v oblasti mechaniky, robotiky, aplikovanej mikroprocesorovej techniky, elektroniky, počítačového konštruovania a počítačom riadených moderných výrobných technológií. 

Vykonaním skúšky z odbornej spôsobilosti v zmysle vyhlášky MPSVa R SR č.718/2002 Z.z. získa Osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike pre vykonávanie  činnosti na zariadeniach do 1000V podľa § 21 citovanej vyhlášky.

 

Odborný výcvik :

Pre získanie praktických zručností žiakov je veľmi dôležitou súčasťou odborného vzdelávania odborný výcvik . Tento tvorí spojovací most medzi odborným teoretickým vzdelávaním a požadovanými praktickými zručnosťami – žiaci si odborné vedomosti overujú v praktických činnostiach.  Odborný výcvik v prvom ročníku prebieha v priestoroch školských dielní, v 2. až 4. ročníku na základe učebných zmlúv je zabezpečený  odborný výcvik vo firmách žiarskeho regiónu, ktoré vstúpili spoločne so SSOŠT do duálneho vzdelávania.

Praktické činnosti v rámci teoretického vyučovania  cvičia žiaci na zariadeniach FESTO, SIMATIC, programovateľných CNC strojoch, v elektrotechnických laboratóriách na kvalitných meracích a testovacích meracích prístrojoch. Tvorivú prácu žiakov podporujeme aj prácou s výučbovým systémom LEGO education a systémom Uni Train. Žiaci po získaní základných zručností majú možnosť overiť si ich priamo v praxi na skutočných prevádzkových zariadeniach.

 

Ako sa budete učiť, ak si zvolíte tento odbor:

Naša škola umožňuje žiakom získať odborné vedomosti zaujímavou formou, kde vyučujúci kladú dôraz na učiaceho sa žiaka, ktorý si sám volí tempo učenia. Jeho získané vedomosti sú overované formou nie odhaľovania nedostatkov, ale hlavne hodnotením úspechov, ktoré žiak dosiahol počas svojho štúdia.

Čo v škole získaš :

 • vedomosti v oblasti elektrotechniky, elektroniky, výpočtovej techniky, strojárstva, mechaniky, mechatroniky, riadiacej techniky, robotiky, programovania a práce na číslicovo riadených výrobných strojoch a pružných výrobných systémoch
 • matematické, prírodovedné a technické poznatky, praktické zručnosti na požadovanej odbornej úrovni
 • orientáciu v normách a v technickej dokumentácii číslicovo riadených strojov, zariadení a komplexov, automatizovaných systémov
 • zručnosti pri nastavovaní, oprave a údržbe CNC (počítačovo, numericky riadené) výrobných strojov PRaM a liniek
 • schopnosť jednať s ľuďmi, pracovať v tíme v rôznych roliach, vedieť prevziať osobnú zodpovednosť za svoju prácu
 • skúsenosti s reálnymi požiadavkami praxe priamo na pracoviskách partnerských firiem

 

Zaujímavosti odboru :

 • samostatná, tvorivá práca učiaceho sa žiaka tak, aby bol dobre pripravený pre potreby praxe
 • zaujímavé praktické cvičenia na zariadeniach DOMINOPUTER, SIMATIC, FESTO, CNC strojoch, forma praktických cvičení aj s výučbovým systémom LEGO, Uni Train

 

Profity odboru :

 • v rámci duálneho vzdelávania - možnosť uzatvoriť učebnú zmluvu s firmou žiarskeho alebo  mimo žiarskeho regiónu s výhľadom na uzatvorenie predbežnej pracovnej zmluvy
 • vykonávanie praktického vyučovania – odborného výcviku  priamo v prevádzkach partnerských firiem
 • podnikové štipendium v rámci duálneho vzdelávania
 • finančný príspevok na stravovanie
 • možnosť získať elektrotechnickú spôsobilosť § 21
 • práca v odborných krúžkoch pod vedením skúsených pedagógov
 • odborné exkurzie zamerané na novinky  v oblasti elektrotechniky, strojárstva napr.: ELOSYS, ELEKTROEXPO, strojársky veľtrh, autosalón
 • možnosť porovnať si svoje schopnosti a praktické zručnosti v odborných súťažiach s celoslovenskou pôsobnosťou

 

Učebný plán odboru:

 

 

 

Kód a názov študijného odboru

2679 K mechanik- mechatronik

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Týždenný počet vyučovacích hodín

1.

2.

3.

4.

Spolu

TEORETICKÉ VYUČOVANIE

17

17

17

17,5

68,5

Všeobecno-vzdelávacie predmety 

11

11

10

9

41

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

cudzí jazyk

3

3

3

3

12

etická výchova/náboženská výchova

1

1

 

 

2

občianska náuka

 

1

 

 

1

dejepis

 

 

1

 

1

fyzika

0,5

0,5

0,5

0,5

2

matematika

1,5

1,5

1,5

1,5

6

informatika

1

 

 

 

1

telesná a športová výchova

1

1

1

1

4

Odborné predmety

6

6

7

8,5

27,5

elektrotechnika

3

 

 

 

3

elektrotechnológia

1

 

 

 

1

technické kreslenie

1

2

 

 

3

strojníctvo

1

1

 

 

2

elektrické merania 

 

1

 

 

1

strojárska technológia

 

1

2

 

3

elektronika 

 

1

1

1

3

mechatronika 

 

 

2

2

4

elektrické stroje a prístroje

 

 

1

2

3

grafické systémy

 

 

1

1

2

elektrotechnická spôsobilosť

 

 

 

1

1

ekonomika

 

 

 

1,5

1,5

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE

15

17,5

17,5

17,5

67,5

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

17,5

67,5

Spolu

32

34,5

34,5

35

136

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria