Názov odboru: 2675 M Elektrotechnika - elektrické stroje a prístroje


        

Fotoalbum Elektrotechnika- elektrické stroje a prístroje

Elektrotechnika - elektrické stroje a prístroje - všetko o odbore.pdf

 

Dĺžka štúdia: štyri roky

Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Uplatnenie absolventa: Absolventi sa uplatnia v technických, automatizačných, projekčných, investičných, montážnych a prevádzkových útvaroch, v rozvodných podnikoch a v závodoch, uplatnia sa ako technici, programátori PLC /základný stupeň/, energetici vo firmách a inštitúciách v hospodárstve. Vedomosti absolventa ho predurčujú v pokračovaní v štúdiu na vysokej škole technického charakteru. .

Prax a praktické vyučovanie  : Praktické zručnosti študenti nadobudnú na odborných predmetoch Elektrické stroje a prístroje, Energetika, Elektrotechnika, Elektrické merania, Elektronika, Informatika, Objektové programovanie , CAD systémy, Priemyselná informatika, Konštrukčné cvičenia a Prax v odbore, ktorá prebieha v rámci vyučovania 3 hod týždenne v každom ročníku, okrem toho absolvujú posilnené praktické vzdelávanie formou súvislej praxe dva týždne po 6 hodín denne v druhom aj v treťom ročníku, ktoré prebieha priamo vo firmách, prípadne na pracoviskách so zameraním na elektrotechniku /napr. Slovalco, Sapa, Remeslo, Nemak, Fagor, Tubapack, Continental, a pod./

Odborná spôsobilosť: V rámci vyučovania žiaci posledného ročníka majú predmet odborná elektrotechnická spôsobilosť, po ukončení štúdia maturitnou skúškou tak majú možnosť vykonať skúšku a získať tak paragraf § 21, čo im okamžite umožní zamestnať sa v odbore.

Ako sa budete učiť, ak si zvolíte tento odbor: Učivo študijného odboru 2675 M Elektrotechnika je okrem spoločenskovedných a prírodovedných predmetov orientované na základné poznatky: elektrotechniky, elektroniky, informatiky, automatizácie, CAD systémov, praktických cvičení, na ktorých využívajú pracoviská Simatic, TiaPortál, SolidWorks, RC Dominoputer, využívajú kresliace programy ProfiCad, Eagle a SolidWorks Elektrical. Na predmetoch aplikovaná informatika, technické vybavenie počítačov a objektové programovanie  žiaci získavajú zručnosti v obsluhe PC, v práci s aplikačným softvérom, v programovaní a vo využívaní možností INTERNETU.

Čo sa žiaci naučia:

- používať PC programy na projektovanie elektroinštalácií, navrhovať elektrické stroje,  kresliť elektrotechnické schémy pomocou ProfiCAD, SolidWorks Elektrical

- prakticky zapojiť rôzne obvody elektroinštalácie v byte alebo dome a diagnostikovať ich chyby (domové spínače, zásuvky, rozvádzač, elektromer ...)

- programovať logický programovateľný automat napríklad: SIMATIC a riadiť pomocou neho prevádzku zariadení (výťah, križovatka...)

Čo žiaci získajú:

Žiaci dokážu samostatne navrhovať, realizovať, merať a hodnotiť vlastné elektrické, elektronické zariadenia a spracovať technickú dokumentáciu so silnou podporou v počítačovej techniky. Okrem možnosti vlastného výberu zaujímavých zapojení a výrobkov, sa žiaci majú možnosť zúčastniť rôznych súťaží a umiestňujú sa na prvých miestach vo vyšších súťažných kolách, ktoré sú aj finančne ocenené, a zároveň získavajú  ďalšie významné možnosti, vo forme postupu na výberové vysoké školy alebo uplatnenie v prosperujúcich firmách

 

Učebný plán odboru pre vzdelávaciu oblasť ELEKTRICKÉ STROJE A PRÍSTROJE:

Učebný plán

 

Cieľové zložky vzdelávania ŠVP

26 elektrotechnika

ELEKTROTECHNIKA

4-ročný študijný odbor

 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

Názov vyučovacieho predmetu

1.ročník

 

2.ročník

 

3.ročník

 

4.ročník

 

Spolu

 

VŚEOBECNÉ VZDELÁVANIE

18

14

13,5

11,5

57

 

Jazyk a komunikácia

 

 

 

 

30

 

Slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

 

Prvý cudzí jazyk 

4

4

4

4

16

 

Voliteľné predmety

 

 

 

 

 

 

Konverzácia v cudzom jazyku

0

0

1

1

2

 

Človek hodnoty

 

 

 

 

2

 

Etická/ Náboženská výchova

1

1

0

0

2

 

Človek a spoločnosť

 

 

 

 

5

 

Dejepis

1

0

0

0

1

 

Občianska náuka

0

1

2

0

3

 

Manažment učenia sa

1

0

0

0

1

 

Človek a príroda

 

 

 

 

4

 

Ekológia

1

0

0

0

1

 

Fyzika

2

1

0

0

3

 

Matematika a práca s informáciami

 

 

 

 

8

 

Matematika

3

2

1,5

1,5

8

 

Zdravie a pohyb

 

 

 

 

8

 

Telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE

 

 

 

 

76

 

Teoretické vzdelanie

6

8

3

4

21

 

Ekonomika

0

0

0

2

2

 

Elektrotechnológia

0

1

0

0

1

 

Elektronika

0

4

0

0

4

 

Technické kreslenie

2

0

0

0

2

 

Automatizácia

0

0

2

0

2

 

Elektrotechnika

4

3

0

0

7

 

Prístrojová technika

0

0

1

0

1

 

Odborná  spôsobilosť

0

0

0

2

2

 

Praktická príprava

7

8

3

3

21

 

Prax

3

3

0

0

6

 

Aplikovaná informatika

2

0

0

0

2

 

Programové vybavenie počítačov

1

1

0

0

2

 

Programovanie a algoritmy

0

2

2

0

4

 

Technické vybavenie počítačov

1

1

0

0

2

 

Cad – systémy

0

1

0

0

1

 

Priemyselná informatika

0

0

1

3

4

 

Vzdelávacia oblasť :

 elektrické stroje a prístroje

 

 

 

 

 

 

Teoretické vzdelanie (voliteľné predmety)

0

0

7

8

15

 

Elektrické stroje a prístroje

0

0

4

3

7

 

Elektroenergetika

0

0

1

2

3

 

Racional. spotreby elektrickej energie

0

0

0

1

1

 

Elektrické zariadenia

0

0

2

2

4

 

Praktická príprava

2

3

7

7

19

 

Elektrické meranie

0

0

4

3

7

 

Konštrukčné cvičenia

0

0

0

1

1

 

Prax v odbore

0

0

3

3

6

 

Cvičenia z elektrotechniky

2

3

0

0

5

 

Počet týždňov/ Spolu hodín

33

33

33,5

33,5

133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria