Hutník operátor

Od školského roka 2015/2016 otvárame nový študijný odbor  Hutník operátor

 

Hutník operátor - všetko o odbore.pdf

Žiaci odboru sa vzdelávajú v duálnom systéme

Dĺžka štúdia                                        4 roky

Spôsob ukončenia štúdia                 Maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní     Vysvedčenie o maturitnej skúške, výučný list

Poskytnutý stupeň vzdelania           Úplné  stredné odborné vzdelanie

Profil absolventa

Absolvent získa štúdiom odborné vedomosti a praktické zručnosti, ktoré mu umožnia vykonávať činnosti v celom priereze hutníckej výroby železných i neželezných kovov ako aj ich následného spracovania technológiou odlievania a tvárnenia.

Je schopný samostatne obsluhovať agregáty používané v hutníckych procesoch,  riadiť technologické procesy a  zabezpečovať na výrobných zariadeniach produkciu prvotných polotovarov.

 Znalosť vnútornej štruktúry a stavby  neželezných i železných kovov a ich zliatin mu umožní pracovať  v oblasti ich výroby, vie navrhnúť  zloženia vsádzky a kontrolovať  proces automatizovanej výroby  z riadiaceho centra.

Pozná technológiu výroby odlievaním, jednotlivé druhy odlievania, zariadenia na odlievanie vie ich obsluhovať a vykonať finálnu výrobu odliatkov.

Absolvent ovláda  aj jednotlivé technológie tvárnenia kovov a tepelného spracovania, pozná výrobné zariadenia pre tieto technológie čo mu umožní uplatniť sa aj na pracovných pozíciách  pri spracovaní kovov tvárnením.

Teoretické vedomosti z oblasti stavby a vnútornej štruktúry kovov, jednotlivých hutníckych technológií  a procesov výroby ho predurčujú aj na výkon riadiacich funkcií v hutníckych prevádzkach.

 

Čo sa naučíš

 • spôsob výroby a spracovania železných a neželezných kovov
 • navrhnúť  zloženia vsádzky a kontrolovať  proces automatizovanej výroby  z riadiaceho centra.
 • obsluhovať agregáty používané v hutníckych procesoch,
 •  riadiť technologické procesy a  zabezpečovať na výrobných zariadeniach produkciu prvotných polotovarov
 • vyrábať polotovary a výrobky odlievaním
 • obsluhovať  zariadenia na odlievanie
 • vyrábať polotovary a výrobky tvárnením kovov
 • tepelného spracovávať výrobky
 • obsluhovať   výrobné zariadenia pre tieto technológie
 • navrhovať výrobnú dokumentáciu pre výrobky vyrábané odlievaním a tvárnením
 • organizačne zabezpečovať výrobu v hutníckych, zlievarenských prevádzkach a v prevádzkach výroby tvárnením 

 

Odborný výcvik

 • v  1. a 2. ročníku v dielňach SSOŠT 
 • v 3 a 4. ročníku  v prevádzkach firiem Slovalco, Nemak, Finalcast, Fagor a ďalších firmách zaoberajúcich sa spracovaním kovov odlievaním a lisovaním
 • exkurzie v hutníckych závodoch US Steel Košice, ŽP železiarne Podbrezová

Pracovné pozície

Hutník operátor  - obsluhujú elektrolyzéry – pece na výrobu hliníka  

Odlievač -  pripravujú tekutý hliník a odlievajú ho do požadovaných foriem

Hutný lisiar - obsluhuje stroje na lisovanie profilov

Galvanizér – obsluhuje zariadenia  na elektrolytickú ochranu výrobkov

Procesný  technik – riadi  technologické procesy pri výrobe hliníka

Pokračovanie v štúdiu

Absolvent je pripravený aj na pokračovanie v štúdiu na vysokých školách,  hlavne na hutníckej fakulte TU Košice, ktorá je členom združenia  InTech – zriaďovateľa školy

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria