• Novinky

      • Boli sme darovať krv

      • Darovať niečo vzácne niekomu, kto to potrebuje... a aj keď obdarovaného nepoznáme, je to naozaj dobrý pocit. Presvedčili sa o tom aj naši študenti, prvodarcovia, ktorí boli v utorok 29. marca darovať krv v našej nemocnici. Vzácnu tekutinu, prišlo darovať 10 študentov zo IV.AM, IV.AT a III.AM. Všetkým patrí srdečná vďaka a dúfame, že na jeseň sa opäť nájde veľa statočných, ktorí chcú pomôcť. A tí, ktorí nechcú čakať až do novembra, majú možnosť po uplynutí troch mesiacov ísť darovať krv v našej nemocnici, alebo aj na Transfúznej stanici v Banskej Bystrici.

      • Naša „stredná technická“ je už Podniková škola

      • 14.febuára tohto roku žiarska Súkromná stredná odborná škola technická získala oprávnenie používať označenie „Podniková škola“.

       Začiatkom roka 2022 naša škola požiadala Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) o udelenie oprávnenia používať označenie Podniková škola, nakoľko sme dokázali splniť prísne požadované kritériá pre udelenie tohto statusu v súlade s § 24a zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (OVP). Podľa § 31 ods. 8 zákona o OVP sa na stredné odborné školy s označení podniková škola nevzťahuje určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné alebo učebné odbory, financovaných podľa osobitého predpisu pre prijímacie konanie pre príslušný rok. V praxi to znamená, že škola môže ponúkať toľko učebných miest, koľko od nej žiadajú jej zriaďovatelia i partneri, teda priamo zamestnávateľský sektor. Pokiaľ bude škola „podnikovou“ v zmysle zákona, nebude možné, tak ako doposiaľ, zo strany príslušného orgánu školskej správy – v tomto prípade ide o samosprávny kraj, regulovať a znižovať žiadané počty študentov, čo v prípade našej školy bolo vždy v rozpore z požiadavkami trhu práce, ktoré prichádzali od žiarskych i okolitých firiem. Oprávnenie používať názov Podniková škola udeľuje MŠVVaŠ na základe splnenia požadovaných podmienok a momentálne na Slovensku existuje iba 6 škôl s týmto oprávnením. Jednou z nich sa stala aj SSOŠT Žiar nad Hronom.

       1. Súkromná stredná odborná škola technická je škola zriadená združením InTech Žiar nad Hronom z.p.o., ktorého členmi je šesť veľkých zamestnávateľov zo žiarskeho priemyselného parku - Slovalco a.s., Tubapack a.s., Nemak Slovakia s.r.o., Hydro Extrusion Slovakia a.s., Fagor Ederlan Slovakia s.r.o., Remeslo strojal s.r.o., spolu s nimi BBSK, Mesto Žiar nad Hronom a Technická univerzita v  Košiciach.  Dôvodom vzniku súkromnej školy v roku 2008 bolo a aj v súčasnosti stále je zbližovať školské a výrobno – zamestnávateľské prostredie a prispôsobiť ponuku školy reálnym potrebám trhu práce vo vzťahu k združeniu i firmy. Preto dnes so školou nespolupracujú na výchove a vzdelávaní iba firmy združenia, ale aj mnohé ďalšie organizácie, celkovo škola aktuálne spolupracuje s 13 výrobnými spoločnosťami.  Ešte v roku 2014 škola získala oprávnenie používať názov Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom priemysle na základe rozhodnutia Asociácie priemyselných zväzov a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Za vynikajúco vybudovaný systém duálneho vzdelávania a spolupráce s firmami škola získala v roku 2018 ocenenie ministrom hospodárstva, ako škola najlepšie spolupracujúca so zamestnávateľskou sférou.

       2. Škola má v každom ročníku denného štúdia minimálne dve triedy v odboroch, ktoré sú plne prispôsobené potrebám zamestnávateľov. Zamestnávatelia spolupracujú pri tvorbe a realizácií vzdelávacieho programu školy a ŠkVP jednotlivých odborov. Odborné výcviky žiakov posledných ročníkov sa realizujú na pracoviskách praktického vyučovania u zamestnávateľov pod vedením inštruktorov. Zástupcovia zamestnávateľov sú pravidelne členmi skúšobných komisií na praktický maturitných a záverečných skúškach. Zamestnávatelia podporujú školu personálne i finančne.  Vďaka ich finančnej podpore má škola nadštandardné technologické vybavenie. Len za posledných 5 rokov investovali firmy a zriaďovateľ do školy viac ako 600 tisíc eur a spolu so školou investovali do rekonštrukcie a vybavenia školy viac ako 1,1 milióna euro v rámci projektu „Škola inovujúca praktické vyučovanie – atraktívna pre žiaka, potrebná pre trh práce.“

       3. Škola má v každom ročníku minimálne 60% žiakov v dennej forme štúdia takých žiakov, ktorí uzatvorili so zamestnávateľom učebnú zmluvu, dokonca v aktuálnom 1. ročníku je takých žiakov 64%. V školskom roku 2021/2022 študuje v duálnom systéme vzdelávania 119 žiakov, čo je 83% z počtu žiakov v duálnych odboroch a takmer 63% z celkového počtu žiakov školy. Väčšina žiakov s učebnými zmluvami buď zostáva pracovať vo firmách, alebo pokračuje v štúdiu na VŠ. Aj tieto čísla svedčia o kvalite poskytovaného vzdelávania a opodstatnenosti používať označenie „Podniková škola“.

       4. Zmluvu o budúcej pracovnej zmluve má uzatvorených so zamestnávateľom 51,1% žiakov posledných dvoch ročníkov v dennej forme štúdia.  Naša škola ponúka celý rad benefitov a štipendií nad rámec zákona, štúdium je bezplatné, škola garantuje bezproblémové uplatnenie v praxi, plnohodnotnú prípravu na pokračovanie štúdia na vysokých školách, , vzdelávanie vo vynikajúco vybavených učebniach, v školských dielňach aj reálnom výrobnom prostredí všetkých výrobných spoločnosti, ktoré participujú na odbornom a duálnom vzdelávaní. Úspechy školy, jej žiakov i absolventov sú dôkazom, že technika je „Príležitosť“, je „Atraktívna pre mladých“ a ponúka „Široké možnosti uplatnenia“.Samotné mesto Žiar nad Hronom, v ktorom škola sídli a pôsobí, je bohaté na najrôznorodejšie možnosti voľnočasového vyžitia a po skončení štúdia poskytuje tiež dobré miesto na uplatnenie a dobrý, úspešný rodinný život.

       Žiarska stredná technická škola sa v poslednom období mimoriadne rozvíja. Medzi ďalšie míľniky zlepšovania a zatraktívňovania svojho pôsobenia aktuálne pripravuje možnosti ubytovania pre svojich študentov.

      • Školské kolo súťaže SOČ 2022

      • Dňa   3.marca 2022 sa na Súkromnej SOŠ technickej uskutočnil prezenčnou formou 44. ročník   školského kola súťaže „Stredoškolská odborná činnosť“. Súťaže sa zúčastnilo 9 žiakov končiacich ročníkov IV.AM a IV.AT so siedmimi prácami. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach v jednotlivých odboroch, postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční 1. apríla  2022 dištančnou formou.

       Výsledky súťaže:

       Odbor č. 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava:

       1. miesto – Patrik Rusko - Šesť kolesové auto s guľatými kolesami
       2. miesto - Peter Smolárik, Andrej Homola - Honten –229- model lietadla na diaľkové ovládanie

       Odbor č. 11 – Informatika

       1. miesto – Marek Haneš - Internetový portál Mobilshop

       Odbor č. 12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika

       1. miesto – Marek Ivanič – Enigma
       2. miesto – Lukáš Grassl - Ovládaný model BB8 - pojazdná guľa
       3. miesto – Bianka Šemetková - Reguľovateľný zdroj napätia a prúdov

       Odbor č. 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

       1. miesto – Ľubomír Drozd, Andrej Babiak - Elektropneumatika programovanie PLC
      • Lyžiarsky kurz

      • V utorok 22. februára 2022 sa začal pre našich žiakov dlho-očakávaný výlet v podobe lyžiarskeho kurzu. Po dlhšej prestávke sa žiaci veľmi tešili, že budú mať nové zážitky a konečne pôjdu na výlet ako kelektív. Po zapožičaní  výstrojov sme sa obliekli do lyžiarskych ,, outfitov, a išli sa lyžovať. Chlapci sa rozdelili podľa úrovne lyžovania a išlo sa na vec. Niektorí  prekvapili svojimi schopnosťami hneď v úvode. Počasie nám prialo celé 4 dni. Počas týchto pekných dní sme si užili veľa zábavy, odniesli si nové zážitky a hlavne začiatočníci sa naučili lyžovať a pokročilí zdokonalili svoje lyžiarske schopnosti.